Quyển Chính sách và quy chế

Phần 0000 - Nền tảng và các cam kết cơ bản

Tiêu đề: QUY CHẾ - Dạy /xử lý các vấn đề gây tranh cãi

Mã: 041-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 31/7/2019


Nền tảng và các cam kết cơ bản QUY CHẾ: 041-1

DẠY / XỬ LÝ CÁC VẤN ĐỀ GÂY TRANH CÃI


Mục đích của quy định này là cung cấp các tiêu chí để xác định sự phù hợp của vấn đề gây tranh cãi và thủ tục xử lý các vấn đề gây tranh cãi được giới thiệu một cách tự phát.

Trước khi giảng dạy một vấn đề gây tranh cãi, hiệu trưởng và giáo viên sẽ xem xét các nội dung sau:

 1. Các chủ đề được chọn để nghiên cứu phải đóng góp vào việc đạt được Tiêu chuẩn học vấn của Virginia và các mục tiêu của chương trình giảng dạy của Sở Giáo dục quận Prince William (PWCS).
 2. Các chủ đề phải được coi là lĩnh vực học tập phù hợp và được chấp nhận bởi hầu hết các học sinh và công dân của cộng đồng.
 3. Vấn đề liên quan đến truyền bá niềm tin tôn giáo sẽ không được đưa vào các cuộc thảo luận trên lớp hoặc trong chương trình giảng dạy. Tuy nhiên, điều này không nên ngăn cản việc giảng dạy các tôn giáo như là một thực tế giáo dục, so sánh hoặc lịch sử của các tôn giáo khác nhau, hoặc nghiên cứu về ảnh hưởng của các tôn giáo đối với xã hội của chúng ta, các giá trị của đất nước chúng ta hoặc của các xã hội khác.
 4. Các câu hỏi được xử lý phải nằm trong phạm vi kiến thức, sự trưởng thành và năng lực của các học sinh tham gia.
 5. Các vấn đề được lựa chọn để thảo luận và nghiên cứu phải là hiên tại, quan trọng và học sinh quan tâm.
 6. Tài liệu nên có sẵn về tất cả các khía cạnh của các vấn đề tạo ra một số lượng hợp lý dữ liệu để cung cấp cho việc nghiên cứu về các quan điểm khác nhau về vấn đề này.
 7. Các vấn đề được nghiên cứu chỉ được phân bổ trong khoảng thời gian cần thiết cho việc nghiên cứu thỏa đáng theo lớp.
 8. Nếu có sự khác biệt về quan điểm, có thể hỏi ý kiên của Phó Tổng Giám thị.

Khi một vấn đề gây tranh cãi rõ ràng được giới thiệu một cách tự nhiên bởi một học sinh và / hoặc một câu hỏi liên quan đến một vấn đề gây tranh cãi một cách rõ ràng trong quá trình giảng dạy, giáo viên sẽ:

 1. Xác định xem chủ đề đóng góp vào việc đạt được mục tiêu của Tiêu chuẩn Học vấn Virginia và và chương trình giảng dạy PWCS cho khóa học hay không.
 2. Xác định xem chủ đề có phù hợp với khóa học / chương trình và có liên quan đến chương trình giáo dục hay không.
 3. Thực hiện theo các bước I-VIII được chỉ ra ở trên trước khi tiến hành xử lý thêm chủ đề nếu chủ đề được xác định là phù hợp và có liên quan.
 4. Trả lời các câu hỏi theo cách đại diện của khóa học, số đông học sinh, phán đoán tốt, và quản lý lớp học một cách chấp nhận được.
 5. Giải thích cho (các) học sinh tại sao chủ đề không phù hợp, không liên quan hoặc sẽ không giải quyết thêm nếu quyết định được đưa ra không tiến hành thảo luận thêm.

Phó Giám thị phụ trách Học tập và Học tập chuyên nghiệp (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm

để thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết