Quy định 652-1
HƯỚNG DẤN
Ngày 25 tháng 10 năm 2017

GIẢNG DẠY

Chương trình thư viện số tại trường học

Trung tâm Truyền thông Thư viện (LMC) đóng vai trò là trung tâm lưu trữ của trường và cung cấp nhiều loại tài liệu với các định dạng khác nhau để đáp ứng các yêu cầu cập nhật thông tin của học sinh, giáo viên và nhân viên. Cán bộ thư viện của trường phải phối hợp với những người khác trong cộng đồng nhà trường để hỗ trợ học sinh ở mọi các khả năng và cấp lớp và trên tất cả các lĩnh vực học tập. Cán bộ thư viện của trường sẽ cung cấp một chương trình thống nhất về hướng dẫn, dịch vụ và hoạt động của thư viện số nhằm phát triển những người sử dụng thông tin có hiệu quả trong môi trường thông tin kỹ thuật số luôn thay đổi.

I. Tính khả dụng

A. Thư viện của trường phải mở trong giờ hoạt động bình thường của trường và có nhân viên thư viện phục vụ. Thời gian hoạt động kéo dài trước và sau giờ học có thể được thực hiện tại các trường học có hai thủ thư làm việc toàn thời gian bằng cách đảo lịch làm việc của nhau.

B. Việc mượn trả tài liệu đối với từng học sinh phải bắt đầu ngày đầu tiên đến trường và sẽ kết thúc 10 ngày học trước ngày học cuối cùng. Tài liệu nghiên cứu và tài liệu tham khảo phải tiếp tục có sẵn trong LMC cho đến ngày học cuối cùng.

II. Bộ sưu tập thư viện

A. Tất cả các LMC phải duy trì một bộ sách đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn tối thiểu của các cơ quan kiểm định.

B. Tất cả các LMC phải cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên điện tử theo chính sách sử dụng có trách nhiệm được nêu trong Quy định 295-1.

C. Cán bộ thư viện trường học ở mỗi trường phải xây dựng kế hoạch phát triển bộ sưu tập dựa trên các chương trình học, việc sử dụng và số lượng học sinh của trường. Là một phần của kế hoạch phát triển bộ sưu tập, cán bộ thư viện của trường sẽ liên tục đánh giá bộ sưu tập của trường để xác định loại tài liệu cần loại bỏ để giữ cho bộ sưu tập hiện đại.

III. Chương trình Giảng dạy

A. Chương trình thư viện số là một phần quan trọng trong chương trình giảng dạy của trường và phải được tích hợp đầy đủ vào chương trình giảng dạy như một thành phần quan trọng trong thành tích của học sinh. Chương trình phải có cấu trúc phù hợp với các giáo viên để đảm bảo học sinh phát triển khả năng đọc hiểu thông tin. Chương trình sẽ thúc đẩy và củng cố các kỹ năng đọc viết cần thiết để học sinh đọc để nắm bắt thông tin, nâng cao hiểu biết và niềm vui khi đọc. Chương trình phải tích hợp nhiều công nghệ học tập và giảng dạy.

B. Thủ thư phải xây dựng và thúc đẩy kế hoạch phối hợp và hướng dẫn với giáo viên để thiết kế các nhiệm vụ và đánh giá học tập thực tế. Thủ thư phải chỉ đạo trong việc lựa chọn nhiều tài liệu đa dạng để hỗ trợ cho mọi hoạt động học tập.

IV. Quản trị thư viện

A. Tất cả nhân viên bán hàng phải hẹn trước với cán bộ thư viện của trường trước khi đến trường.

B. Kiểm kê

1. Cán bộ thư viện của trường phải xây dựng kế hoạch kiểm kê bộ sưu tập trong LMC. Toàn bộ bộ sưu tập phải được kiểm kê ba năm một lần, hoặc một phần ba của bộ sưu tập có thể được kiểm kê mỗi năm.

2. LMC sẽ không được đóng cửa trong thời gian kiểm kê bộ sưu tập.

C. Báo cáo và hồ sơ được lưu trữ trong thư viện bao gồm:

1. Lựa chọn tài liệu và sắp xếp hồ sơ;

2. Hồ sơ ngân sách LMC;

3. Quà tặng và vật phẩm do hội/tổ chức giáo viên phụ huynh mua theo Quy định 423-1;

4. Hồ sơ tài trợ từ các nguồn như hội chợ sách không thuộc ngân sách thư viện của trường;

5. Tính toán chi phí do sách bị mất hoặc bị hư hỏng và mua tài liệu thay thế;

6. Thủ tục cập nhật cho hệ thống mượn trả sách tự động;

7. Hồ sơ kiểm kê;

8. Tài liệu tại chỗ cần xem xét lại; và

9. Báo cáo hành chính cuối năm.

D. Trong năm ngày cuối năm học, cán bộ thư viện của trường phải chịu trách nhiệm sau đây:

1. Thông báo về các tài liệu quá hạn đã lâu;

2. Thu tài liệu quá hạn và mọi loại phí bắt buộc của học sinh và nhân viên;

3. Kiểm tra kệ sách (Shelf-reading) bộ sưu tập để đảm bảo nó theo thứ tự phân loại thập phân Dewey;

4. Kiểm kê bộ sưu tập (nếu trong chu kỳ kiểm kê);

5. Chuẩn bị mọi báo cáo hành chính cuối năm; và

6. Chuẩn bị cho bất kỳ các chương trình mùa hè liên quan đến học sinh hoặc LMC.

V. Số lượng nhân viên thư viện tối thiểu trong các trường học, dựa trên tư cách thành viên của trường, phải tuân theo Tiêu chuẩn Chất lượng của Bộ Giáo dục Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách nhiệm Học Sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM