Quyển:  Chính sách và quy định

Chương:  700 - Học sinh

Tiêu đề:  QUY ĐỊNH – Khiếu nại quyết định Đình chỉ và đuổi học dài hạn lên hội đồng trường

Mã:  745-6

Tình trạng:  Hoạt động

Thông qua:  26 tháng Tư, 2017

Sửa đổi lần cuối:  27 tháng 6, 2023

Ngày sửa đổi trước:  4 tháng 3, 2020; 19 tháng 11, 2021

 

Học sinh

Quy định 745-6

Khiếu nại quyết định Đình chỉ và đuổi học dài hạn lên hội đồng

 1. Khiếu nại đình chỉ dài hạn
  1. Phụ huynh / người giám hộ hoặc học sinh có thể nộp đơn khiếu nại bằng văn bản lên Ủy ban Kỷ luật gồm ba thành viên của Hội đồng Nhà trường về quyết định của viên chức điều trần của Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD) đình chỉ học sinh quá 10 ngày và / hoặc quyết định phân công lại học sinh đến một vị trí giáo dục thay thế. Quyết định của SMAPD liên quan đến bất kỳ vị trí nào khác hoặc các dịch vụ giáo dục được cung cấp cho học sinh trong thời gian bị đình chỉ là quyết định cuối cùng và có thể không bị khiếu nại. SMAPD phải nhận được đơn khiếu nại lên Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường (SBDC) về quyết định của SMAPD bằng văn bản trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày có thư quyết định của SMAPD. SBDC sẽ xem xét khiếu nại bằng văn bản đối với quyết định của viên chức điều trần SMAPD trong phiên họp kín và sẽ quyết định khiếu nại trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nộp đơn yêu cầu khiếu nại. Cả nhân viên nhà trường, nhân viên SMAPD, học sinh, phụ huynh/người giám hộ, hoặc bất kỳ đại diện nào của học sinh hoặc (những) phụ huynh / người giám hộ đều không có mặt trong phiên họp kín của SBDC. SBDC sẽ chỉ xem xét bằng chứng được trình bày trong phiên điều trần SMAPD, ngoại trừ thư khiếu nại, cũng sẽ được cung cấp cho SBDC. Trong vòng ba ngày làm việc, viên chức điều trần SMAPD có thể gửi thư hoặc tang vật giải quyết các lý do hỗ trợ quyết định kỷ luật và giải quyết bất kỳ vấn đề hoặc sự kiện mới nào được nêu trong đơn khiếu nại, một bản sao sẽ được cung cấp cho (những) phụ huynh / người giám hộ / học sinh. (Các) phụ huynh / (những) người giám hộ / học sinh sẽ được phép nộp một tuyên bố phản bác đối với thư hoặc tang vật của viên chức điều trần SMAPD trong vòng hai ngày làm việc. SBDC có thẩm quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhân viên SMAPD chỉ liên quan đến các vấn đề thủ tục và / hoặc sự sẵn có hoặc phù hợp của các dịch vụ giáo dục hoặc sắp xếp thay thế. Không có tài liệu hoặc bằng chứng nào khác sẽ được SBDC xem xét. Nếu SBDC duy trì việc đình chỉ dài hạn đối với học sinh khuyết tật, Nhóm Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa (IEP) sẽ triệu tập để xác định việc tiếp tục các dịch vụ giáo dục thích hợp.
  2. Khi khiếu nại, SBDC có thể giữ nguyên, từ chối hoặc sửa đổi quyết định của viên chức điều trần SMAPD, hoặc có thể xác định rằng các hành động kỷ luật khác là xứng đáng, bao gồm cả đuổi học. Quyết định của SBDC sẽ là quyết định cuối cùng trừ khi quyết định không được nhất trí, trong trường hợp đó, học sinh có thể, trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày quyết định của Ủy ban, thông báo cho SMAPD bằng văn bản rằng học sinh có ý định khiếu nại quyết định của Ủy ban Kỷ luật lên Hội đồng trường đầy đủ, sẽ xem xét kháng nghị chỉ dựa trên hồ sơ hành chính như được trình bày cho SBDC và sẽ đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày theo lịch kể từ ngày nhận được khiếu nại.
  3. Trong trường hợp SBDC xác định rằng việc đuổi học có thể là xứng đáng, học sinh sẽ được SMAPD thông báo bằng văn bản về quyền yêu cầu một phiên điều trần đúng quy trình trước Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường theo các thủ tục đuổi học được quy định trong quy định này. Trong trường hợp học sinh không yêu cầu một phiên điều trần như vậy, hoặc một phiên điều trần được yêu cầu, và học sinh không xuất hiện, Ủy ban kỷ luật của Hội đồng trường sẽ đưa ra quyết định dựa trên biên bản viết.
 2. Khiếu nại về đuổi học

  Nếu một học sinh bị SMAPD đề nghị đuổi học, (những) phụ huynh / (những) người giám hộ và học sinh có thể khiếu nại đề nghị kỷ luật của viên chức điều trần SMAPD lên SBDC. Bất kỳ quyết định nào của SMAPD để đưa học sinh vào một chương trình giáo dục thay thế khi nhập học lại cũng có thể bị khiếu nại. Tuy nhiên, bất kỳ quyết định sắp xếp nào khác của SMAPD là quyết định cuối cùng và có thể không bị khiếu nại. SMAPD phải nhận được yêu cầu điều trần bằng văn bản trước SBDC trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày nhận được thư quyết định.
  1. Các thủ tục chi tiết điều chỉnh các phiên điều trần khiếu nại đuổi học trước SBDC có thể được tìm thấy trong Quy định 745-4, "Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường đối với các Phiên điều trần Khiếu nại Đuổi học Học sinh."
  2. SMAPD sẽ thông báo cho học sinh và (những) phụ huynh / (những) người giám hộ rằng nếu họ không xuất hiện trong phiên điều trần trước SBDC hoặc rút đơn khiếu nại, khiếu nại sẽ được coi là từ bỏ và khuyến nghị của viên chức điều trần SMAPD sẽ được trình bày cho SBDC hoặc Hội đồng trường trong phiên họp kín để xác nhận hoặc không chấp thuận.
  3. Học sinh và / hoặc (những) phụ huynh / (những) người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của SBDC hoặc Hội đồng trường ngay khi có thể.
  4. Để khiếu nại quyết định không nhất trí của SBDC, học sinh hoặc (những) phụ huynh / người giám hộ phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho SMAPD trong vòng bảy ngày làm việc kể từ quyết định của Ủy ban. Hội đồng trường, họp kín, sẽ xem xét hồ sơ tố tụng thực tế trước SBDC và bất kỳ tài liệu nào được giới thiệu tại phiên điều trần của Ủy ban và sẽ bỏ phiếu trong phiên họp mở để đưa ra quyết định trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp đơn yêu cầu khiếu nại. Hội đồng trường có thể giữ nguyên, từ chối hoặc sửa đổi quyết định của SBDC, và có thể xác định rằng các hành động kỷ luật khác là xứng đáng, hoặc một điều khoản đuổi học khác, hoặc các điều kiện khác hoặc bổ sung để sắp xếp và / hoặc nhập học lại có thể phù hợp. Học sinh và (những) phụ huynh / (những) người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng Nhà trường, cũng như trường học địa phương và SMAPD. Quyết định của Hội đồng trường sẽ là quyết định cuối cùng.
 3. Các khuyến nghị đuổi học mà không bị khiếu nại

  Tất cả các khuyến nghị của SMAPD về việc đuổi học không bị khiếu nại sẽ được trình bày cho SBDC hoặc Hội đồng trường trong chương trình đồng ý phiên họp kín để xác nhận hoặc từ chối. Cả nhân viên nhà trường, nhân viên SMAPD, học sinh, phụ huynh / người giám hộ, hoặc bất kỳ đại diện nào của học sinh hoặc (những) phụ huynh / người giám hộ đều không có mặt trong phiên họp kín của SBDC hoặc Hội đồng Nhà trường khi các khuyến nghị đó được thảo luận. Tuy nhiên, Hội đồng trường có thẩm quyền yêu cầu thêm thông tin từ nhân viên SMAPD về các vấn đề thủ tục và / hoặc sự sẵn có hoặc phù hợp của các dịch vụ giáo dục hoặc sắp xếp thay thế. Các thành viên Hội đồng Nhà trường yêu cầu chuyển đề nghị đuổi học khỏi chương trình đồng ý để thảo luận kín phải liên hệ với Giám đốc Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế không muộn hơn một tuần trước cuộc họp dự kiến của SBDC hoặc Hội đồng trường.
 4. Liên hệ với các Thành viên Hội đồng Nhà trường và / hoặc Tổng Giám đốc Học khu,

  Luật liên bang và tiểu bang và các nguyên tắc của quy trình đúng đắn điều chỉnh việc tiến hành khiếu nại kỷ luật học sinh cấm các thành viên Hội đồng Nhà trường liên lạc với những người tham gia (hoặc nhân chứng) liên quan đến các khiếu nại đó (trực tiếp hoặc thông qua người thứ ba) trừ khi được quy định trong quy trình khiếu nại. Do đó, học sinh / phụ huynh / người giám hộ hoặc đại diện của họ sẽ không liên lạc hoặc liên lạc với các thành viên Hội đồng trường về vấn đề kỷ luật và / hoặc khiếu nại đang chờ xử lý. Các thành viên Hội đồng trường đã liên lạc với những người tham gia bên ngoài khiếu nại phiên họp kín phải tự loại mình khỏi việc tham gia khiếu nại đó và không được can thiệp vào khiếu nại dưới bất kỳ hình thức nào. Tương tự, học sinh / phụ huynh / người giám hộ không được liên lạc hoặc liên lạc với Tổng Giám đốc Học khu (hoặc Phó Tổng Giám đốc) về một vấn đề kỷ luật hoặc khiếu nại đang chờ xử lý, vì Giám đốc / Phó Giám đốc Học khu không có thẩm quyền can thiệp vào quá trình kỷ luật.

Nếu bất kỳ phần, mục, tiểu mục, câu, khoản hoặc cụm từ nào của quy định này vì bất kỳ lý do nào được tuyên bố là vi hiến hoặc không hợp lệ, hoặc vi phạm pháp luật, tuyên bố đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này, đó là ý định rõ ràng của Hội đồng trường rằng mỗi điều khoản đứng độc lập và tính hiệu lực riêng biệt đó được thực thi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Phó Tổng Giám đốc Học khu về Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

 

Tham khảo chéo

Quy định 745-4 - Thủ tục của Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Nhà trường đối với các Phiên điều trần Khiếu nại Đuổi học Học sinh