Thông qua: 23 tháng 1 năm 2019

Sửa đổi lần cuối: 16 tháng 11 năm 2021

Học sinh

QUY ĐỊNH 711-1

YÊU CẦU VÀ THỦ TỤC CHO GHI DANH HỌC SINH

 1. Đăng ký học sinh

  Học sinh mới vào Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) sẽ hoàn thành quá trình đăng ký tại trường cấp thích hợp phục vụ địa chỉ nhà của họ, trừ khi yêu cầu chuyển học sinh đã được chấp thuận cho nhu cầu cá nhân của học sinh theo Quy định 721-1, "Chuyển trường cho học sinh - Mẫu giáo / Tiểu học / Trung học cơ sở" và 721-2 "Chuyển học sinh - Trung học phổ thông". Trong trường hợp này, học sinh sẽ đăng ký tại trường tiếp nhận thay vì tại trường cơ sở. Nhân viên nhà trường phải xác minh nơi cư trú của học sinh, đủ điều kiện đăng ký và vị trí sau khi xem xét các tài liệu cần thiết để đăng ký. Trong một số trường hợp, các câu hỏi liên quan đến quyền nuôi con và học phí có thể cần phải được giải quyết.

  Những cá nhân này đủ điều kiện để ghi danh học sinh: cha mẹ có tên trong giấy khai sinh của đứa trẻ, cá nhân được liệt kê trong thỏa thuận nuôi con nếu quyền nuôi con không nằm với cha mẹ hoặc cá nhân được liệt kê trong thỏa thuận chăm sóc họ hàng tạm thời. Những cá nhân này sẽ được yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp khi xuất trình bản gốc hoặc bản sao đã được xác minh của giấy khai sinh của đứa trẻ. Học sinh từ 18 tuổi trở lên, hoặc được giải phóng, sẽ tự mình đăng ký. Luật liên bang và tiểu bang quy định rằng trẻ em và thanh thiếu niên vô gia cư, và trẻ em chăm sóc nuôi dưỡng và thanh thiếu niên phải được đăng ký theo cách đẩy nhanh việc ghi danh và sắp xếp ở trường. Nhân viên nhà trường phải tuân thủ các quy trình được nêu trong Quy định 718-1, "Học sinh trải qua tình trạng vô gia cư" và Quy định 714-1, "Chăm sóc nuôi dưỡng: Ổn định giáo dục, đăng ký và ghi danh học sinh".

  1. Tài liệu cần thiết để đăng ký
   1. Tình trạng cư trú tại Quận Prince William trong khu vực đi học của trường cơ sở phải được xác minh trước khi bắt đầu quá trình đăng ký. Tài liệu cần thiết cho cư trú được nêu trong Quy định 711-3, "Cư trú".
   2. Khảo sát ngôn ngữ chính (HLS) sẽ được hoàn thành bởi tất cả học sinh như một phần của quá trình đăng ký. Học sinh nói và/ hoặc hiểu một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh nên hoàn thành đăng ký và đánh giá trình độ tiếng Anh thông qua Trung tâm Đón tiếp Toàn cầu.
   3. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của giấy khai sinh của học sinh. Bản sao giấy khai sinh của trẻ không đáp ứng yêu cầu này. Nếu không có giấy khai sinh, cần hoàn thành Bản khai Giấy khai sinh (xem Quy định 723-2, "Xác minh ngày sinh"). Nếu giấy cam đoan về khai sinh được cung cấp thay cho giấy khai sinh, các thủ tục sau đây phải được nhân viên nhà trường thực hiện:
    1. Bản sao giấy khai sinh phải được chuyển ngay cho nhân viên an ninh trường học hoặc Văn phòng Quản lý Rủi ro và Dịch vụ An ninh; và
    2. Cha mẹ/người giám hộ phải xuất trình giấy khai sinh chính thức trong vòng 90 ngày kể từ ngày đăng ký.
   4. Hồ sơ tiêm chủng bắt buộc (xem Quy định 723-6, "Yêu cầu về tiêm chủng").
   5. Kết quả âm tính của xét nghiệm sàng lọc bệnh lao cho những học sinh đã ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ hoặc Hoa Kỳ trong ba tháng liên tiếp trở lên trong năm năm trước ngày đăng ký (xem Quy định 723-4, "Yêu cầu sàng lọc bệnh lao (TB) ").
   6. Giấy kiểm tra sức khỏe toàn diện cho học sinh từ mẫu giáo đến năm tuổi được thực hiện trong vòng 12 tháng trước ngày học sinh lần đầu vào trường công lập (xem Quy định 723-5, "Kiểm tra thể chất"). Học sinh cần là không mắc các bệnh truyền nhiễm hoặc truyền nhiễm theo quy định tại Chính sách 728, "Nghỉ học và Miễn đi học bắt buộc".
   7. Giấy đồng ý cho phép tiết lộ lịch sử kỷ luật và hình sự của trẻ em trước khi nộp đơn đăng ký phải được hoàn thành cho mỗi học sinh mới (xem Quy định 715-5, "Tiết lộ Hồ sơ kỷ luật và tội phạm của trẻ em trước khi nhập học").
   8. Một bản sao của Chương trình Giáo dục Cá nhân hiện tại (IEP) cho học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
   9. Giấy tờ tạm giữ, nếu có.
   10. Hoàn thành thẻ khẩn cấp.
  2. Đăng ký học sinh không ở trường cơ sở
   1. Đới với học sinh chuyển trường - Học sinh đăng ký tại một trường PWCS khác do yêu cầu chuyển học sinh được phê duyệt cho nhu cầu của từng học sinh phải cung cấp bằng chứng chuyển trường được chấp thuận đến trường được yêu cầu (theo Quy định 721-1, "Chuyển học sinh - Mẫu giáo / Tiểu học / Trung học cơ sở" và Quy định 721-2, "Chuyển tiếp học sinh - Trung học phổ thông"). Ngoại lệ: Việc chuyển học sinh được chấp thuận do được chấp nhận vào học một chương trình chuyên ngành hoặc chương trình có vị trí cụ thể sẽ không yêu cầu đăng ký lại, tuy nhiên, các trường có thể yêu cầu phụ huynh / người giám hộ cung cấp thông tin cập nhật trong hệ thống thông tin học sinh.
   2. Đối với học sinh di chuyển trong nội bộ quận trong năm học - Học sinh thay đổi trường học trong PWCS do thay đổi nơi cư trú phải đăng ký lại tại trường mới.
   3. Đối với học sinh có sự thay đổi trong vị trí trường học mà không có động thái liên quan - Học sinh phải đăng ký lại tại trường đã được phê duyệt và cung cấp tài liệu về vị trí được phê duyệt.
  3. Cân nhắc đăng ký đặc biệt
   1. Học sinh vô gia cư - Học sinh trải qua tình trạng vô gia cư do cuộc sống và khó khăn kinh tế phải được ghi danh ngay lập tức. Học sinh có 60 ngày để cung cấp các tài liệu sau: tài liệu kiểm tra sức khỏe, bằng chứng cư trú và hồ sơ tiêm chủng. Các trường học nên ghi lại những nỗ lực để hỗ trợ phụ huynh / người giám hộ trong việc có được những hồ sơ này. Các bố trí tiện nghi khác phải được cung cấp kịp thời (Quy định 718-1, "Học sinh trải qua tình trạng vô gia cư").
   2. Học sinh thuộc diện chăm sóc nuôi dưỡng - Học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng có 30 ngày để cung cấp tài liệu về hồ sơ khám sức khỏe và tiêm chủng. Những học sinh này sẽ được ghi danh ngay lập tức nhưng không muộn hơn ngày học sau khi đến xin nhập học. Tham khảo Quy định 714-1, "Chăm sóc nuôi dưỡng: Ổn định giáo dục, đăng ký và tuyển sinh của học sinh" để biết thông tin cụ thể.
   3. Quyết định vị trí IEP - Học sinh có vị trí được thay đổi dựa trên quyết định của nhóm IEP sẽ được yêu cầu đăng ký lại tại trường mới.
   4. Học sinh của gia đình quân nhân tại ngũ - Cha mẹ của học sinh sống bên ngoài quận Prince William, những người có kế hoạch chuyển đến quận Prince William dựa trên việc di dời gia đình quân nhân đang tại ngũ, phải cung cấp một bản sao lệnh điều động của phụ huynh hoặc một lá thư chính thức từ lệnh của quân nhân cho thấy việc di dời như vậy đến khu vực PWCS. Tài liệu cho biết địa chỉ thường trú trong quận Prince William sẽ được cung cấp cho Bộ phận Trường học trong vòng 120 ngày kể từ ngày nhập học hoặc sẽ phải trả học phí cho trẻ em, bao gồm cả học phí trong những ngày kể từ khi đứa trẻ đăng ký vào trường. Việc phân công của trường sẽ được xác định bởi PWCS. Phụ huynh/người giám hộ là quân nhân tại ngũ phải hoàn thành Phần đính kèm I và nộp cho trường được yêu cầu và Phòng Dịch vụ Học sinh.
  4. Trẻ em mất tích
   1. Mục 52-31.1 của "Bộ luật Virginia" yêu cầu hiệu trưởng của một trường PWCS nơi đứa trẻ đang hoặc được ghi danh gần đây nhất phải được cảnh sát thông báo về tên của bất kỳ học sinh mất tích nào và thông báo cho nhà trường về báo cáo người mất tích. Mẫu SP183, Báo cáo thông tin về trẻ em mất tích ở Virginia, sẽ được các cơ quan thực thi pháp luật sử dụng để thông báo cho Bộ phận Trường học về tên của trẻ em mất tích. Bất kỳ trường nào có học sinh được liệt kê trong báo cáo hàng tháng này nhận được yêu cầu hồ sơ học sinh hoặc các thông tin khác liên quan đến một đứa trẻ mất tích sẽ thông báo cho Cảnh sát quận Prince William và Phòng Dịch vụ An ninh và Quản lý Rủi ro PWCS.
   2. Theo 'Bộ luật Virginia' § 22.1-289, hiệu trưởng hoặc người được chỉ định tại trường địa phương phải thông báo cho cảnh sát địa phương hoặc cảnh sát khu vực để điều tra về việc có thể là một đứa trẻ mất tích, bất kỳ học sinh nào đã đăng ký mà trường không nhận được hồ sơ trong vòng 60 ngày (tích lũy) kể từ ngày ghi danh hoặc sớm hơn, và nếu hiệu trưởng và Hiệu phó phụ trách hành chính ngay lập tức đồng ý rằng có lý do để nghi ngờ rằng học sinh là một đứa trẻ mất tích.
  5. Chăm sóc
   1. Quyền nuôi con thường thuộc về cha mẹ tự nhiên và nhà trường có thể cho rằng phụ huynh đăng ký học sinh có quyền nuôi con trừ khi nhà trường có thông tin ngược lại. Nếu người đăng ký học sinh không phải là cha mẹ tự nhiên hoặc nhận nuôi, nhà trường sẽ hỏi người đó về việc ai là người giữ quyền nuôi con.
   2. Bảng thông tin học sinh cho việc Giám hộ, học phí và ghi danh đủ điều kiện (xem Quy định 711-3, Phần đính kèm I), sẽ được hoàn thành để ghi lại thông tin được xem xét khi học sinh được ghi danh bởi một người khác ngoài phụ huynh. Thông tin này sẽ được duy trì như một phần của Hồ sơ giáo dục học sinh và một bản sao sẽ được gửi đến Phòng Dịch vụ Học sinh. Thư xác định học phí (xem Quy định 711-3, Đính kèm II) sẽ được cấp cho người lớn ghi danh học sinh khi cần thanh toán học phí. Vui lòng tham khảo Quy định 346-1, "Học phí", để biết thêm thông tin về quá trình thanh toán học phí và kháng cáo.
   3. Theo "Bộ luật Virginia" § 22.1-254 A, bất kỳ người nào có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm của một đứa trẻ trong độ tuổi đi học sẽ đăng ký cho đứa trẻ đến trường. Trong trường hợp học sinh là diện chăm nuôi, đại diện Sở Dịch vụ Xã hội hoặc đại diện của cơ quan xếp đặt trẻ em được cấp phép phải đăng ký cho trẻ đi học. Người này phải xuất trình bằng chứng về quyền nuôi con để đứa trẻ được ghi danh.
   4. Nếu người đăng ký học sinh thiếu quyền nuôi con, nhà trường sẽ tư vấn cho người lớn đăng ký học sinh để xem liệu phụ huynh, người giám hộ hoặc người giám hộ có thể ghi danh học sinh hay không. Sự hiện diện của cha mẹ, người giám hộ do tòa án chỉ định, người giám hộ hợp pháp hoặc cá nhân được liệt kê trong thỏa thuận chăm sóc quan hệ họ hàng tại nơi cư trú của đứa trẻ là bắt buộc để ghi danh vào PWCS. Trừ khi học sinh có thể thiết lập nơi cư trú thực sự tại Quận Prince William như được nêu trong Quy định 711-3, hoặc là một đứa trẻ nuôi dưỡng, người đăng ký học sinh sẽ phải trả học phí, theo Quy định 346-1, "Học phí".
  6. Ghi danh cho học sinh từ trại giam vị thành niên (JDC) hoặc Sở Cải huấn (DCE)
   1. Một học sinh trở lại từ các cơ sở này phải được ghi danh vào trường cơ sở trong vòng hai ngày làm việc. Đội trưởng Đội tuyển sinh lại trường cơ sở được chỉ định (RTL) sẽ lên lịch và tiến hành một cuộc họp nhóm tuyển sinh lại để xây dựng kế hoạch tuyển sinh lại và xác định thời gian tư vấn cần thiết. Chủ tịch phòng giáo dục đặc biệt phải được thông báo nếu học sinh nhận được các dịch vụ giáo dục đặc biệt.
   2. Khi học sinh nhập học trở lại từ các trường JDC hoặc DCE, mã đầu vào thích hợp (RIA), phải được nhập vào hệ thống thông tin của học sinh.
 2. Hướng dẫn đăng ký cấp lớp K-12

  Đăng ký cho các cấp lớp K- 12 sẽ là trực tuyến, và phụ huynh / người giám hộ có thể đăng ký học sinh của họ bằng cách sử dụng quy trình đăng ký trực tuyến bắt đầu từ ngày thứ hai của tuần thứ 3 của tháng Ba trong năm học trước ngày bắt đầu mùa thu. Phụ huynh có thể liên hệ với trường cơ sở của họ để được hỗ trợ điều hướng hệ thống đăng ký. Học sinh nói và/hoặc hiểu một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh sẽ hoàn thành đăng ký trực tuyến và sẽ được Trung tâm Đón tiếp Toàn cầu hỗ trợ.

 3. Xếp lớp
  1. Học sinh chuyển vào PWCS sẽ được xếp lớp một cách thích hợp dựa trên đánh giá hồ sơ giáo dục học sinh của họ.
  2. Nếu hồ sơ học tập của học sinh không có sẵn khi học sinh vào trường, học sinh có thể được xếp vào cấp lớp do phụ huynh / người giám hộ đề nghị. Sau khi nhận được hồ sơ từ trường gửi, có thể cần phải xếp lớp lại cho học sinh theo cấp lớp được ghi trên hồ sơ từ trường gửi.
  3. Quy định 722-3, "Vị trí học tập của học sinh từ các trường ngoài công lập và các chương trình giảng dạy tại nhà được phê duyệt", phác thảo các quy trình đánh giá các môn học cho học sinh trở về từ trường tư thục hoặc giảng dạy tại nhà.

Phó Tổng Giám thị Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

R711-1 Đính kèm I.pdf (90 KB)