Reg 264-1: Boundary Planning Process

Quyển: Chính sách và Quy định

Phần: 200 - Quản trị trường học chung

Thông qua: 6 tháng 2 năm 2015

Sửa đổi lần cuối: 26 Tháng 2 năm 2020

Quản trị trường học chung

QUY ĐỊNH: 264-1

BỐ TRÍ HỌC SINH - QUY TRÌNH HOẠCH ĐỊNH RANH GIỚI

 1. Ranh giới đối với trường tiểu học và trung học cơ sở được xây dựng theo cách sau đây.

  1. Tổng Giám thị Bộ phận (Superintendent) sẽ cung cấp cho Hội đồng Trường một danh sách các trường có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi quá trình hoạch định ranh giới, trước khi thành lập mỗi Ủy ban Hoạch đinh Ranh giới (Ủy ban).
  2. Ủy ban sẽ bao gồm tối đa 15 thành viên bao gồm cha mẹ / người giám hộ hợp pháp và tình nguyện viên từ các khu vực có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi việc vẽ lại ranh giới. Ưu tiên lựa chọn sẽ được dành cho phụ huynh và tình nguyện viên là lãnh đạo cộng đồng; Cán bộ PTO/PTA, và/hoặc thành viên Hội đồng Tư vấn; và đại diện hành chính do Tổng Giám thị bổ nhiệm.
  3. Ưu tiên trong việc lựa chọn ứng viên trước tiên được dành cho những người cư trú tại các khu vực có nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi việc chuyển trường, theo kế hoạch ranh giới ban đầu do nhân viên trong Văn phòng Dịch vụ Cơ sở vật chất (OFS) soạn thảo. Trong trường hợp nhiều ứng viên có khả năng bị ảnh hưởng bởi cùng một lần chuyển trường, ưu tiên lựa chọn sẽ được đưa ra như sau theo thứ tự ưu tiên giảm dần:
   1. Nhân viên PTO / PTA. Các thành viên PTO / PTA hoặc các thành viên của Hội đồng Tư vấn của trường bị ảnh hưởng, những người không phải là nhân viên của Sở Giáo dục Quận Prince William (PWCS)
   2. Lãnh đạo cộng đồng địa phương
   3. Thành viên Hội đồng Tư vấn của Tổng Giám thị PWCS
   4. Nhân viên PWCS phục vụ trong Hội đồng Tư vấn của trường bị ảnh hưởng
   Tổng giám thị có thể bổ nhiệm các đại diện hành chính trong một Ủy ban theo ý muốn

   OFS sẽ hướng dẫn Ủy ban, cung cấp cho ủy ban một kế hoạch ranh giới ban đầu và hỗ trợ ủy ban trong việc tạo ra các kế hoạch ranh giới bổ sung

   Mỗi kế hoạch sẽ:
   1. Cố gắng cân bằng số lượng ghi danh trong vòng 15 phần trăm tổng mức sử dụng năng lực của các trường bị ảnh hưởng. Điều này nên được thực hiện trong ba năm tiếp theo kể từ năm học, trong đó các sửa đổi ranh giới dự kiến sẽ có hiệu lực.
   2. Xem xét sự cân bằng nhân khẩu học của bất kỳ ranh giới trường học mới nào được đề xuất.
   3. Cố gắng giảm thiểu số lần bất kỳ khu vực địa lý cụ thể nào được chỉ định lại các trường ở cấp độ bị ảnh hưởng (tiểu học, trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông) trong vài năm qua.
   4. Cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển học sinh hiệu quả.
   5. Cố gắng tránh chia tách các khu phố nhỏ.
   6. Cố gắng cải thiện sự tiến bộ địa lý của các cộng đồng từ tiểu học đến trung học cơ sở và trung học phổ thông. OFS sẽ công bố các tài liệu làm việc của Ủy ban lên trang web của PWCS trong thời gian hợp lý khi Ủy ban tiến hành công việc của mình. Các kế hoạch ranh giới sẽ được OFS xây dựng để công chúng xem xét và xem xét.
   OFS sẽ xuất bản các tài liệu làm việc của Ủy ban lên trang web của PWCS trong thời gian hợp lý khi Ủy ban tiến triển trong công việc của mình. Các kế hoạch ranh giới sẽ được OFS phát triển để công chúng xem xét và cân nhắc.

  4. Ủy ban sẽ tổ chức hai cuộc họp cộng đồng nơi công chúng sẽ có cơ hội xem xét các đề xuất ranh giới và bình luận về giá trị nhận thức và các tính năng tương đối.

  5. Các ý kiến góp ý sẽ được Ủy ban xem xét, và nó sẽ được đưa trở lại thảo luận, sửa đổi các đề xuất ranh giới, khi cần thiết. Sau đó, sẽ chuẩn bị một báo cáo bao gồm tối đa ba đề xuất ranh giới, mỗi đề xuất chứa các ý kiến và khuyến nghị, để trình bày với Hội đồng nhà trường để xem xét. Ủy ban được khuyến khích trình bày một khuyến nghị duy nhất, mặc dù điều đó có thể không phải lúc nào cũng có thể.

  6. Hội đồng trường sẽ thiết lập ranh giới trường học.

 2. Ranh giới đối với các trường trung học phổ thông, vì tính chất rất phức tạp của chúng, sẽ được phát triển theo cách sau:

  1. OFS sẽ tổ chức một "Cuộc họp xác định phạm vi" sơ bộ để thu thập ý kiến đóng góp từ công chúng trước khi tạo ra một đề xuất ranh giới.
  2. Sau "Cuộc họp xác định phạm vi", OFS sẽ phát triển một hoặc nhiều đề xuất ranh giới phối hợp với Phó Giám thị Các Trường Trung học và Phó Giám thị Dịch vụ Hỗ trợ.
  3. Các thành viên Hội đồng trường sẽ được cho biết trước về các tính năng của (các) đề xuất ranh giới để xem xét và nhận xét của họ.
  4. Sau bất kỳ điều chỉnh cần thiết nào đối với (các) đề xuất ranh giới, nhân viên sẽ chia sẻ các đề xuất với công chúng thông qua các kênh truyền thông được thiết lập.
  5. Sau một khoảng thời gian không dưới một tuần kể từ khi công bố (các) đề xuất ranh giới, OFS sẽ tổ chức một cuộc họp cộng đồng để thu thập ý kiến đóng góp từ công chúng về ranh giới trường trung học được đề xuất.
  6. Sau khoảng thời gian không dưới một tuần kể từ cuộc họp cộng đồng ban đầu, OFS sẽ tổ chức một cuộc họp cộng đồng thứ hai để thu thập ý kiến đóng góp từ công chúng về ranh giới trường trung học được đề xuất.
  7. OFS sẽ công bố các tài liệu liên quan đến quá trình ranh giới và các đề xuất ranh giới cụ thể lên trang web PWCS.
  8. Hội đồng trường sẽ thiết lập ranh giới trường trung học.
 3. Trong trường hợp liên quan đến từ một đến 100 học sinh, một quá trình ranh giới rút gọn sẽ được tuân theo.

  1. Sẽ không có Ủy ban nào được yêu cầu.
  2. OFS sẽ họp với Hội đồng Tư vấn hoặc ủy ban trường học tương tự của từng trường bị ảnh hưởng để thông báo cho họ về sự thay đổi ranh giới được đề xuất.
  3. Một cuộc họp cộng đồng sẽ được tổ chức để thu thập phản hồi từ cộng đồng về đề xuất ranh giới.
  4. Việc thay đổi ranh giới được đề xuất sẽ được trình lên Hội đồng trường để hành động.
 4. Trong trường hợp không có học sinh nào bị ảnh hưởng bởi đề xuất thay đổi ranh giới thì thực hiện theo quy trình thay đổi địa giới hành chính.

  1. OFS sẽ thông báo cho các trường bị ảnh hưởng bằng văn bản về việc thay đổi ranh giới được đề xuất ít nhất hai tuần trước khi Hội đồng nhà trường nhận được thông tin đó để hành động.
  2. Việc thay đổi ranh giới được đề xuất sẽ được trình lên Hội đồng trường để hành động.

Phó Tổng Giám thị Dịch vụ Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem lại ít nhất mỗi 5 năm và được sửa đổi khi cần thiết.