Quy định 662-3B

HƯỚNG DẪN
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Trao Tín Chỉ Tiêu Chuẩn Cho Các Khóa Học Được Giảng Dạy Bởi Các Giáo Viên Giáo Dục Đặc Biệt cho Học Sinh Được Khu Học Chánh Xếp Vào Các Trường Tư Thục và Cung Cấp Bằng Diploma Tiêu Chuẩn hoặc Nâng Cao của Quận Prince William

Khi một học sinh khuyết tật được Khu Học Chánh xếp vào một trường tư thục, các khóa học có thể được giảng dạy bởi các giáo viên từ trường đó và các tín chỉ được cấp để học sinh có được bằng tốt nghiệp tiêu chuẩn hoặc nâng cao nếu Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân xác định rằng học sinh đó đang học để lấy một trong các văn bằng này và các tiêu chí sau được đáp ứng:

I. Trường tư thục được Bộ Giáo Dục Tiểu Bang liệt kê là trường được Hội Đồng Giáo Dục Tư Nhân Virginia công nhận là trường trung học được công nhận.

VÀ/HOẶC

II. Khóa học có thể so sánh về phạm vi và trình tự với các đối tác giáo dục phổ thông bao gồm Tiêu Chuẩn Học Tập (SOL) đối với các tín chỉ được xác thực.

III. Tối thiểu 140 giờ hướng dẫn được cung cấp cho mỗi khóa học.

IV. Có các quy trình quy định để đánh giá sự tiến bộ của học sinh so với các mục tiêu khóa học, đảm bảo rằng học sinh đã đạt được các kỹ năng và kiến thức dự kiến. Các tài liệu cần thiết sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

A. Các mục tiêu là các yêu cầu khóa học cơ bản sẽ được xác định trước cho mỗi khóa học trước khi giảng dạy.

B. Một danh sách kiểm tra sẽ được duy trì cho mỗi khóa học, trong đó theo dõi ngày từng mục tiêu cơ bản được coi là thành thạo.

V. Giáo viên cung cấp hướng dẫn hoặc được chứng nhận để dạy các chủ đề hoặc trao đổi với một giáo viên được chứng nhận để dạy các chủ đề. Cả hai người cùng ký một văn bản xác nhận rằng tiêu chí cần thiết đã được đáp ứng để đáp ứng các yêu cầu của đơn tín chỉ tiêu chuẩn. Khi được coi là phù hợp, việc hoàn thành các yêu cầu có thể vượt quá năm học và được chuyển sang năm tiếp theo.

VI. Thang điểm của Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William theo quy định trong Quy định 661-3.

VII. Học sinh đã đáp ứng các yêu cầu để tốt nghiệp như được nêu trong Quy định 662-4B.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM