Thông qua: 26 tháng 4 năm 2017

Sửa lần cuối: 19 tháng 11 năm 2021

Sửa lần trước: 4 tháng 3 năm 2020

Học sinh

QUY ĐỊNH 745-5

TÁI NHẬP HỌC VÀ LOẠI TRỪ / NHẬP HỌC

Các quy định điều chỉnh việc tái nhập học và loại trừ học sinh của Học khu Công lập quận Prince William (PWCS) được nêu ra trong Quy định này và được tóm tắt trong "Bộ Quy tắc Ứng xử" của PWCS.

Đối với mục đích của quy định này, thuật ngữ "ngày học" có nghĩa là bất kỳ ngày nào trường học đang có các phiên học cho mục đích giảng dạy và thuật ngữ "ngày làm việc" có nghĩa là bất kỳ ngày nào mà Phòng Quản lý và Chương trình Thay thế Học sinh (SMAPD) mở cửa. Khi quy định này nêu ra yêu cầu bằng văn bản hoặc một giấy tờ để nộp với bất cứ cơ quan, nhân viên, hoặc phân khoa nào của Chi Khu Trường vào một ngày cụ thể, văn bản hoặc giấy đó phải cho được gửi đến cơ quan, nhân viên, hoặc phòng đó trước 4 giờ chiều vào ngày học hay ngày làm việc nói đến.

 1. Tái nhập học (Một học sinh đã bị đuổi học khỏi PWCS)

  Một học sinh đã bị đuổi học khỏi PWCS có thể gửi yêu cầu được tái nhập học bằng văn bản cho SMAPD trong khoảng thời gian do SMAPD hoặc Hội đồng Trường áp đặt tại thời điểm bị đuổi học, nhưng trước một năm dương lịch kể từ ngày bị đuổi học. Hội đồng Trường có thẩm quyền từ chối yêu cầu tái nhập học bằng văn bản nếu học sinh không đáp ứng một hoặc nhiều điều kiện để tái nhập học do Hội đồng Trường áp đặt tại thời điểm bị đuổi học; nếu học sinh là mối đe dọa hoặc mối đe dọa tiềm tàng đối với sự an toàn và an ninh của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường; hoặc nếu học sinh không chứng minh được khả năng tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng trường hoặc "Quy tắc ứng xử" của PWCS. Các thủ tục sau đây sẽ được áp dụng cho tái nhận:
  1. Học sinh, thông qua (các) phụ huynh / người giám hộ, hoặc một học sinh trưởng thành sẽ gửi một yêu cầu bằng văn bản về việc tái nhập học cho SMAPD. Yêu cầu này bao gồm lý do học sinh yêu cầu tái nhập và một tóm tắt ngắn gọn về các hoạt động của học sinh kể từ khi trục xuất. Nếu có điều kiện được đưa ra/đề nghị hoặc thỏa thuận tại thời điểm trục xuất, học sinh sẽ cung cấp tài liệu chính thức mô tả sự tuân thủ của học sinh với những điều kiện đó vào thời điểm yêu cầu tái nhập. Địa chỉ và số điện thoại hiện tại cho học sinh và phụ huynh /người giám hộ phải được bao gồm trong văn bản yêu cầu tái nhập học. Tài liệu chính nghi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:
   1. Bằng chứng thành công về quản chế của tòa án và tiến triển trong bất kỳ chương trình nào do tòa án đưa ra;
   2. Bằng chứng về trị liệu hoặc tư vấn kèm theo một khuyến cáo về việc tái nhập từ nhà trị liệu hoặc tư vấn của học sinh;
   3. Thư nhận xét của chủ lao động, giáo viên , tư vấn
   4. Bằng chứng thành công về việc làm và/hoặc tham gia vào tổ chức hoặc chương trình phục vụ cộng đồng;
   5. Bằng chứng về những kinh nghiệm học thành công kể từ thời điểm trục xuất;
   6. Kết quả của tất cả các xét nghiệm sàng lọc được đề nghị/yêu cầu do Hội đồng Quản trị Trường như là một điều kiện để tái nhập;
   7. Kết quả của bất kỳ đánh giá mối đe dọa nào do PWCS quản lý sẽ được cung cấp cho SMAPD thông qua Văn phòng Dịch vụ Học sinh; và
   8. Các tài liệu khác có liên quan được cung cấp, hoặc theo yêu cầu của SMAPD.
  2. Các mẫu đơn cung cấp phải được ký bởi (các) phụ huynh / người giám hộ để cho phép các quan chức nhà trường trao đổi với các tài liệu tham khảo được đề xuất hoặc đánh giá chuyên môn, khi được coi là cần thiết của các quan chức nhà trường. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo rằng SMAPD nhận được tất cả thông tin / tài liệu được yêu cầu một cách kịp thời. SMAPD sẽ không xử lý yêu cầu tái nhập cho đến khi nhận được tất cả các thông tin/tài liệu yêu cầu.
  3. Viên chức điều trần SMAPD sẽ xem xét yêu cầu và tài liệu hỗ trợ cho việc tái nhập và sẽ trao đổi với hiệu trưởng trường mà học sinh đang muốn tái nhập.
  4. Nếu, sau khi xem xét tài liệu, quyết định là cho phép học sinh tái nhập học, học sinh và phụ huynh/người giám hộ và phụ huynh sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản về vị trí. Đối với những trường hợp trục xuất mà Hội Đồng Quản trị Trường cho phép học sinh nộp đơn xin tái nhập có hiệu quả ít hơn 365 ngày, học sinh sẽ không được nhận lại cho đến khi được Hội Đồng Quản trị Trường có quyết định chấp thuận cuối cùng.
  5. Nếu, sau khi xem xét tài liệu, quyết định là học sinh không được phép nhập học lại, học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản rằng học sinh có thể bị từ chối tái nhập học và lý do cho việc đó. Thông báo cũng sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh về cơ hội tham gia phiên điều trần tái nhập học được thực hiện bởi một nhân viên điều trần SMAPD và ngày, thời gian và địa điểm của phiên điều trần tái nhập học. Nếu học sinh và phụ huynh/người giám hộ chọn không tham dự phiên điều trần tái nhập học của SMAPD, quyết định sẽ được đưa ra dựa trên tài liệu đó được gửi để hỗ trợ yêu cầu tái nhập học. Những học sinh bị trục xuất bởi Hội đồng Giáo dục đã được cho phép nộp đơn xin tái nhập sớm nên phải tham dự buổi điều trần SMAPD.
   1. Một nhân viên điều trần của SMAPD sẽ tiến hành một phiên điều trần với đại diện nhà trường, học sinh và (các) phụ huynh / người giám hộ theo yêu cầu tái nhập học. Việc học sinh tuân thủ bất kỳ điều kiện nào được áp đặt hoặc khuyến nghị tại thời điểm bị đuổi học sẽ được thảo luận trong phiên điều trần tái nhập học, cũng như các yếu tố được quy định tại § 22.1-277.06 của Bộ luật Virginia. Việc chấp nhận trách nhiệm của học sinh đối với (các) lần vi phạm trước đó cũng được xem xét cùng xử xự và thái độ của học sinh trong buổi điều trần về tái nhập.
   2. Nếu, sau phiên điều trần tái nhập học, một quyết định được đưa ra rằng việc tái nhập học được chấp thuận, học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được SMAPD thông báo về vị trí của học sinh.
   3. Nếu, sau phiên điều trần tái nhập học, một quyết định được đưa ra rằng việc tái nhập học sẽ bị từ chối, học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản về quyết định bằng thư được chứng nhận và thường xuyên bao gồm các lý do do do đó và ngày tiếp theo mà học sinh đó có thể nộp đơn xin tái nhập học. Thông báo này sẽ tiếp tục thông báo cho họ rằng quyết định là quyết định cuối cùng, trừ khi được Thay đổi bởi Hội đồng trường khi xem xét sự từ chối bằng cách nộp đơn kháng cáo bằng văn bản với SMAPD. Kháng cáo đó sẽ được SMAPD nhận được trong vòng 10 ngày kể từ ngày ban hành thư quyết định cho tái nhập học. Nếu không có kháng cáo để đệ trình, quyết định về việc tái nhập là cuối cùng.
   4. Đối với những trường hợp bị kháng cáo, Hội đồng Giáo dục Trường tiến hành một cuộc xem xét hồ sơ trong kỳ họp kín và bỏ phiếu trong sự quyết định việc tái nhập trong phiên họp công khai. Chỉ những tài liệu nộp cho SMAPD để được xét duyệt về tái nhập học mới sẽ được Hội đồng Giáo dục Trường xem xét. Không có tài liệu bổ sung, ngoài thư khiếu nại, sẽ được đệ trình cho xét duyệt. Học sinh và phụ huynh sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định của Hội đồng trường.
  6. Do đó, nếu Hội đồng nhà trường duy trì việc từ chối cho việc tái nhập học, học sinh và phụ huynh /người giám hộ sẽ được thông báo về lý do của quyết định, ngày học sinh đủ điều kiện để nộp đơn xin tái nhập học và bất kỳ điều kiện nào của việc tái nhập học đó.
 2. Loại trừ / Nhập học sinh không phải của PWCS

  Một học sinh đã bị đưa vào một chương trình giáo dục phi truyền thống hoặc bị đuổi học hoặc đình chỉ trong hơn 30 ngày bởi một hội đồng trường khác hoặc một trường tư thục, ở Virginia hoặc một tiểu bang khác, hoặc cho họ nhập học đã bị rút lại bởi bất kỳ trường nào mà học sinh đã đăng ký trước đó, có thể bị loại khỏi PWCS. Học sinh bị đuổi học hoặc bị đình chỉ dài hạn từ các trường học trước đây sẽ không được xem xét cho việc tuyển vào trường cho đến khi họ đã phục vụ khoảng thời gian bị đuổi học hoặc bị đình chỉ dài hạn như được định ban đầu. Hội Đồng Giáo dục Trường có quyền loại trừ khỏi PWCS bất cứ học sinh nào khi phát hiện thấy rằng học sinh đó gây nguy hiểm cho các học sinh khác hoặc nhân viên của Hệ Trường. Thủ tục xét về nhập học cho các học sinh đó như sau:
  1. Học sinh, thông qua (các) phụ huynh / người giám hộ, hoặc một học sinh trưởng thành phải nộp cho SMAPD một yêu cầu nhập học bằng văn bản. Yêu cầu này bao gồm lý do học sinh yêu cầu nhập học và tóm tắt ngắn gọn các hoạt động của học sinh kể từ thời gian bị trục xuất, đình chỉ dài hạn, hoặc bị rút khỏi vì các lý do kỷ luật. Nếu trường học trước đây áp đặt bất kỳ điều kiện nào trên việc tái nhập học của học sinh, học sinh sẽ cung cấp tài liệu chính thức từ trường học trước đó mô tả sự tuân thủ của học sinh với những điều kiện đó. Địa chỉ và số điện thoại hiện tại cho học sinh và phụ huynh /người giám hộ phải được bao gồm trong văn bản yêu cầu nhập học. Tài liệu chính nghi có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, những điều sau đây:
   1. Bằng chứng thành công về quản chế của tòa án và tiến triển trong bất kỳ chương trình nào do tòa án đưa ra;
   2. Bằng chứng về trị liệu hoặc tư vấn kèm theo một khuyến cáo về việc nhập học từ nhà trị liệu hoặc viên tư vấn của học sinh;
   3. Thư nhận xét của chủ lao động, giáo viên , tư vấn
   4. Bằng chứng thành công về việc làm và/hoặc tham gia vào tổ chức hoặc chương trình phục vụ cộng đồng;
   5. Bằng chứng về những kinh nghiệm học thành công kể từ thời điểm trục xuất;
   6. Đề nghị một trắc nghiệm sàng lọc thuốc hiện tại cho tất cả các trường hợp trục xuất thuộc lạm dụng chất gây nghiện, nếu được lệnh của trường học trước đây, cũng như kết quả của tất cả các xét nghiệm sàng lọc thuốc là điều kiện để tái nhập học;
   7. Kết quả của bất kỳ đánh giá mối đe dọa nào theo yêu cầu của bất kỳ trường học hoặc PWCS nào sẽ được cung cấp cho SMAPD thông qua Văn phòng Dịch vụ Học sinh; và
   8. Các tài liệu khác có liên quan được cung cấp, hoặc theo yêu cầu của SMAPD.
  2. Các mẫu đơn phát hành phải được ký bởi (các) phụ huynh / người giám hộ để cho phép các quan chức nhà trường trao đổi với các tài liệu tham khảo được đề xuất hoặc đánh giá chuyên môn, khi được coi là cần thiết của các quan chức nhà trường. Tuy nhiên, học sinh và phụ huynh có trách nhiệm đảm bảo rằng SMAPD nhận được tất cả thông tin / tài liệu được yêu cầu một cách kịp thời. SMAPD sẽ không hoàn thành thủ tục yêu cầu nhập học cho đến khi nhận được tất cả các thông tin/tài liệu yêu cầu.
  3. Viên chức điều trần của SMAPD, như người được chỉ định của Tổng Giám đốc Học khu, sẽ xem xét yêu cầu và tài liệu hỗ trợ cho việc nhập học và sẽ liên hệ với hiệu trưởng của trường mà học sinh đó muốn xin nhập học.
  4. Nếu, sau khi xem xét tài liệu, quyết định là nhận học sinh, học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản về vị trí và bất kỳ điều kiện nhập học nào.
  5. Nếu, sau khi xem xét tài liệu, quyết định loại trừ học sinh, học sinh và phụ huynh và phụ huynh sẽ được cung cấp thông báo bằng văn bản rằng học sinh có thể bị loại trừ và lý do cho việc đó. Thông báo cũng sẽ thông báo cho học sinh và phụ huynh về cơ hội tham gia phiên điều trần nhập học được thực hiện bởi một nhân viên điều trần SMAPD, với tư cách là người được thiết kế của Giám đốc và ngày, thời gian và địa điểm của phiên điều trần nhập học. Nếu phụ huynh và học sinh chọn không tham dự phiên điều trần nhập học SMAPD, quyết định sẽ được đưa ra dựa trên tài liệu.
   1. Một nhân viên điều trần của SMAPD sẽ tiến hành một phiên điều trần với đại diện nhà trường, học sinh và (các) phụ huynh / người giám hộ về yêu cầu nhập học. Việc học sinh tuân thủ bất kỳ điều kiện nào do trường đuổi học áp đặt khi học sinh nhập học sẽ được thảo luận tại phiên điều trần nhập học, cũng như những yếu tố được quy định tại § 22.1-277.06 của Bộ luật Virginia. Việc chấp nhận trách nhiệm của học sinh đối với (các) lần vi phạm trước đó cũng được xem xét cùng với cử chỉ và thái độ của học sinh trong buổi điều trần nhập học.
   2. Nếu, sau phiên điều trần nhập học, một quyết định được đưa ra rằng việc nhập học được chấp thuận, học sinh và phụ huynh / người giám hộ sẽ được SMAPD thông báo về vị trí của học sinh và bất kỳ điều kiện nhập học nào.
   3. Nếu, sau phiên điều trần nhập học, quyết định loại học sinh khỏi trường học ở PWCS, phụ huynh / người giám hộ và học sinh sẽ được thông báo bằng văn bản về quyết định bằng thư được chứng nhận và thường xuyên, bao gồm cả lý do do đó và ngày tiếp theo mà học sinh đó có thể nộp đơn xin tái nhập học. Thông báo này sẽ tư vấn cho họ rằng quyết định là cuối cùng, trừ khi bị thay đổi bởi Hội Đồng Trường trên đơn kháng cáo bằng văn bản nộp đến SMAPD. Kháng cáo như thế sẽ được nhận bởi SMAPD trong vòng 10 ngày lịch kể từ ngày ấn hành thư quyết định. Trong trường hợp không có kháng cáo, quyết định về nhập học là cuối cùng.
   4. Đối với những trường hợp kháng cáo, Hội đồng Giáo dục Trường thực hiện phiên họp kín để tiến hành một cuộc xem xét tài liệu mà được chiếu cố trong buổi điều trần SMAPD về nhập học và thư kháng cáo của phụ huynh và sẽ bỏ phiếu về khuyến nghị trục xuất trong phiên họp công khai. Học sinh và phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày có quyết định của Hội đồng trường trong trường hợp đuổi học hoặc rút nhập học và trong vòng 15 ngày trong trường hợp đình chỉ hơn 30 ngày. Hội đồng trường có thể yêu cầu một học sinh bị đuổi học phải tham dự một chương trình giáo dục phi truyền thống do Hội đồng trường cung cấp cho thời hạn của bất kỳ loại trừ nào khỏi một trường cơ sở.
   5. Nếu đơn kháng cáo cho nhập học bị từ chối, Hội đồng Giáo dục Trường sẽ xác định thời hạn của giai đoạn loại trừ tiếp theo và ngày tiếp theo mà học sinh có thể nộp đơn lại xin nhập học.
  6. Một học sinh đã bị đình chỉ hơn 30 ngày do trường học trước đây có thể không bị loại trừ vượt thời hạn đình chỉ ban đầu.
  7. Trong trường hợp học sinh không bị đuổi học, đình chỉ hoặc loại trừ bởi một trường trước đó, nhưng các trường hợp khác xứng đáng được xem xét sơ bộ về điều kiện nhập học của học sinh, Giám đốc SMAPD, sau khi tham khảo ý kiến của hiệu trưởng trường thích hợp, sẽ xác định vị trí của những học sinh đó trong PWCS.

Nếu bất kỳ phần nào, phần mục, tiểu mục, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ của quy định này vì bất kỳ lý do nào được tuyên bố là trái hiến pháp hoặc vô hiệu, nếu không thì vi phạm luật, thì khai báo đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này, là ý định rõ ràng của Hội Đồng Giáo dục cho mỗi điều khoản đều độc lập và mức độ nghiêm trọng đó được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Phó Tổng Giám thị Phụ trách Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ Phục vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định nầy.

Quy định này và bất kỳ chính sách liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất mỗi năm (5) năm và được sửa đổi khi cần thiết.