Quy định 610.06-2

HƯỚNG DẪN
Ngày 14 tháng 2 năm 2018

GIẢNG DẠY

Ghi danh vào Khóa học Khác Bên Ngoài Trường

Theo các điều kiện sau đây, học sinh có thể ghi danh vào một số khóa học không được cung cấp tại trường:

I. Khóa học được yêu cầu nhưng không có sẵn tại trường;

II. Trường tiếp nhận có thể sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh trong khóa học vào đầu hoặc cuối ngày học;

III. Học sinh không được rút ngắn thời gian học tập bắt buộc theo lịch là năm tiếng rưỡi để tham gia khóa học được yêu cầu tại một trường khác;

IV. Gia đình tự đưa đón học sinh. Tuy nhiên, khi 2 trường
kết hợp để đạt được các khóa học lớn hơn, thì Phân hiệu trường có thể cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ đưa đón;

V. Phụ huynh hoặc người giám hộ hoàn thành Mẫu cho phép của phụ huynh (tệp đính kèm) xác nhận rủi ro hiện hữu trong việc đi lại của học sinh và cho phép hoạt động đi lại đó kể cả khi biết những rủi ro đó;

VI. Trường học không có sẵn khóa học thay thế;

VII. Học sinh chỉ được phép tham gia khi được ghi danh vào khóa học đã chọn; và

VIII. Học sinh phải tham gia vào tất cả các hoạt động ngoại khóa tại trường.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.
Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

.........................................................................................................................................................

Quy định 610.06-2
Tài liệu đính kèm

MẪU CHO PHÉP ĐI LẠI GIỮA CÁC TRƯỜNG
CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM CỦA PHỤ HUYNH

Tôi, người ký tên dưới đây, là phụ huynh của ______________________________________________,
học sinh của Trường Công lập Quận Prince William. Con tôi muốn ghi danh vào một khóa học hoặc các khóa học không được cung cấp tại trường. Tôi đã đọc và hiểu Quy định 610.06-2, "Ghi danh vào các khóa học khác bên ngoài trường" liên quan đến việc ghi danh vào các khóa học khác ngoài trường. Bằng cách này, tôi cho phép con tôi đi lại giữa trường đang học và trường tham gia khóa học. Tôi hiểu rằng Phân hiệu trường không cung cấp bất kỳ dịch vụ vận chuyển nào cho con tôi. Tôi hiểu rằng Phân hiệu trường không thể giám sát con tôi một cách hiệu quả khi con tôi đi lại giữa các trường, mặc dù con tôi vẫn phải tuân theo các quy tắc của trường. Tôi hiểu những rủi ro hiện có trong khi con tôi đi lại giữa trường này và trường cung cấp khóa học mà con tôi muốn học và tôi sẽ hướng dẫn con tôi cẩn trọng trong khi đi lại.

________________________________________ ______________
Phụ huynh hoặc Người giám hộ (Chữ ký) Ngày

Quy định 610.06-2 Đính kèm