Quy định 747-1
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 4 năm 2017

HỌC SINH

Văn Phòng Quản Lý Học Sinh và các Chương Trình Thay Thế (OSMAP)

Quy định nầy điều chỉnh quá trình và các thủ tục mà Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP) tuân theo việc liên quan đến kỷ luật học sinh.

I. Các Thủ tục Đình chỉ Dài hạn và Trục xuất

A. Các Thủ tục thuộc Cơ sở Trường

  1. Hiệu trưởng sẽ khởi đầu đình chỉ học sinh cho đến năm ngày học và cung cấp cho học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ của học sinh với thông báo bằng văn bản về việc đình chỉ và lý do.

    2. Sau khi điều tra sơ bộ, nếu hiệu trưởng quyết định cho thêm lệnh kỷ luật khác, hiệu trưởng sẽ thông báo bằng văn bản cho học sinh và (các) phụ huynh/ (các) người giám hộ hợp pháp về ngày và giờ của một cuộc họp bình thường. Hội nghị bình thường sẽ diễn ra trong vòng năm ngày học kể từ ngày vi phạm tội và chỉ bao gồm học sinh, (các) phụ huynh / (các) người giám hộ và nhân viên trường. Học sinh và (các) phụ huynh/(các) giám hộ hợp pháp sẽ có một lời giải thích về các sự kiện nhân viên nhà trường biết đến và một cơ hội trình bày bản tường thuật của học sinh về những gì đã xảy ra. Theo sau cuộc họp bình thường và bất kỳ cuộc điều tra nào tiếp theo, hiệu trưởng sẽ xem xét các sự thật của của vụ việc với viên Cộng sự Tổng Giám đốc cho mục đích xác định liệu nên đề nghị OSMAP thực hịện buổi điều trần đúng thủ tục hợp pháp để quyết định có nên khuyến nghị áp dụng biện pháp kỷ luật khác hay không; lên đến và bao gồm một đề nghị trục xuất đến Hội đồng Giáo dục. Nếu quyết định được đưa ra để đề nghị kỷ luật thêm, nhân viên trường phải liên lạc với OSMAP trong vòng ba ngày làm việc kể từ ngày hội nghị bình thường của hiệu trưởng để lên lịch trình điều trần theo đúng thủ tục.

    3. Trong trường hợp hiệu trưởng, với sự đồng ý của Viên Cộng sự Tổng Giám đốc, quyết định đề nghị kỷ luật khác cho học sinh, hiệu trưởng sẽ kéo dài thời hạn đình chỉ thêm năm ngày học. Trong khi chờ kết quả kết thúc về biện pháp kỷ luật từ Hội đồng Giáo dục hoặc cho đến khi bị đình chỉ học tập dài hạn, học sinh hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ hỗ trợ giáo dục sau ngày thứ 10 từ khi bị đình chỉ học.

    4. Học sinh và (các) phụ huynh /(các) người giám hộ hợp pháp của học sinh phải được thông báo bằng văn bản bởi viên hiệu trưởng hoặc viên đại diện của ông/bà ta về bất kỳ đề nghị nào về biện pháp kỷ luật thêm và về những lý do liên quan trong thời hạn 10 ngày học kể từ ngày đầu tiên bị đình chỉ. Văn bản thông báo bao gồm các cáo buộc đối lại với học sinh và thông báo một buổi điều trần trước một viên chức điều trần thuộc Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP).

B. Học sinh có Khuyết tật

  1. Trước khi đề nghị loại trừ dài hạn cho một học sinh với khuyết tật nhận các dịch vụ dưới Đạo luật Giáo dục Người Khuyết tật (IDEA) hoặc dưới Mục 504, một Xét Định Biểu lộ (MDR) phải được hoàn thành ở cấp trường để xác định nếu hành vi mà học sinh phải bị xử lý kỷ luật là một biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh. Nếu MDR cho thấy rằng rằng vụ việc là một biểu lộ của tình trạng khuyết tật học sinh, thì học sinh sẽ không bị giới thiệu đến Văn phòng Quản lý Học sinh và các Chương trình Thay thế (OSMAP) để có thêm hành động kỷ luật nữa.

    Nếu Nhóm IEP (Chương trình Giáo dục Cá nhân hóa) xác định rằng hành vi là một biểu lộ khuyết tật của học sinh:

a. Nhóm IEP phải đem học sinh về vị trí mà từ đó học sinh bị loại ra trừ phi phụ huynh/người giám hộ và Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS) đồng ý với một sự thay đổi trong sắp xếp vị trí. Trường hợp ngoại lệ đối với điều khoản này là khi học sinh đã bị loại trừ trong thời gian không quá 45 ngày học để tham gia học trong một môi trường giáo dục thay thế tạm thời do có các hoàn cảnh đặc biệt. Trong trường hợp đó, nhân viên nhà trường có thể giữ cho học sinh trong môi trường giáo dục thay thế tạm thời cho đến khi hết hạn
Khoảng thời gian 45 ngày.

b. Nhà trường sẽ tiến hành một Đánh giá Hành vi Chức năng (trừ phi khi PWCS đã tiến hành đánh giá này trước khi có hành vi gây ra thay đổi vị trí) và sẽ thực hiện Kế hoạch Can thiệp Hành vi cho học sinh.

2. Những Trường hợp Đặc biệt

Nhân viên trường có thể loại trừ một học sinh có một khuyết tật để tham gia vào môi trường học tập thay thế phù hợp tạm thời kéo dài bằng một khoảng thời gian cho một học sinh không có một khuyết tật khi bị kỷ luật, nhưng không quá 45 ngày học mà không có sự chú ý đến vấn đề có phải hành vi đề cập đến là biểu lộ của khuyết tật mà học sinh có hay không nếu:

a. Học sinh mang một vũ khí đến trường hoặc sở hữu một vũ khí trong khi ở trường, trên khuôn viên cơ sở của trường, hoặc tại một hoạt động của trường thuộc thẩm quyền của PWCS hoặc Bộ Giáo dục Virginia; hoặc

b. Học sinh nhận rõ việc sở hữu hoặc sử dụng thuốc men cấm hoặc rao bán chất nghiện trong khi ở trường, trên khu vực trường, hoặc tại một hoạt động trường dưới thẩm quyền của PWCS hoặc Bộ Giáo dục Virginia; hoặc
c. Học sinh gây thương tích nghiêm trọng cho người khác tại trường, trên tài sản của trường, hoặc tại một hoạt động của trường dưới thẩm quyền của PWCS hoặc Bộ Giáo dục Virginia.

3. Nếu phụ huynh/người giám hộ hợp pháp yêu cầu rằng một một học sinh thuộc giáo dục tổng quát để được đánh giá cho có những dịch vụ giáo dục đặc biệt sơ khởi sau khi học sinh đã vi phạm một tội phải bị kỷ luật, quy trình xử lý kỷ luật OSMAP phải tiếp tục cho đến khi kết quả cuối cùng từ OSMAP hoặc Hội đồng Giáo dục Trường. Tuy nhiên, xúc tiến cho có một đánh giá phải được thực hiện bởi nhân viên nhà trường.

a. Nếu học sinh được xét không đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhân viên nhà trường phải cung cấp thông báo trước bằng văn bản, quy trình xử lý kỷ luật OSMAP tiếp tục, và quyết định của OSMAP/Hội đồng Giáo dục phải được thi hành.

b. Nếu học sinh được xét đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhân viên nhà trường phải cung cấp thông báo trước bằng văn bản, không phải thực hiện Xét định Biểu lộ (MDR), và quy trình kỷ luật OSMAP phải tiếp tục. Học sinh phải được cung cấp các dịch vụ giáo dục trong một môi trường giáo dục phi truyền thống theo IDEA trong giai đoạn kỷ luật.

4. Nếu phụ huynh/người giám hộ hợp pháp yêu cầu rằng một một học sinh thuộc giáo dục tổng quát để được đánh giá cho khởi nhận dịch vụ giáo dục đặc biệt hoặc có lý do khả nghi rằng học sinh có khuyết tật trước khi vi phạm kỷ luật, quy trình xử lý kỷ luật OSMAP phải tiếp tục cho đến khi có kết quả cuối cùng từ OSMAP hoặc từ
Hội đồng Giáo dục Trường, trừ phi tìm thấy rằng học sinh hội đủ điều kiện và vụ việc dường như là một biểu lộ khuyết tật của học sinh. Mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để đẩy nhanh việc nhân viên nhà trường thực hiện đánh giá.

a. Nếu học sinh được xét không hội đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, nhân viên nhà trường phải cung cấp văn bản thông báo trước, quy trình xử lý kỷ luật OSMAP tiếp tục, và quyết định của OSMAP/Hội đồng Giáo dục phải được thi hành.

b. Nếu học sinh hội đủ điều kiện cho các dịch vụ giáo dục đặc biệt, một MDR phải được tiến hành. Nếu MDR chỉ ra rằng việc xãy ra cần bị kỷ luật đã không phải là một biểu hiện của tình trạng khuyết tật của học sinh, quá trình xử lý kỷ luật OSMAP phải tiếp tục và quyết định của OSMAP/Hội đồng Giáo dục Trường được thi hành. Nếu MDR chỉ ra rằng việc xãy ra cần bị kỷ luật đã là một biểu hiện tình trạng khuyết tật của học sinh, quá trình xử lý kỷ luật phải ngừng và học sinh được cung cấp các dịch vụ phù hợp theo IDEA. Nếu việc đình chỉ dài hạn hoặc trục xuất đã được áp đặt, việc đình chỉ dài hạn hay trục xuất phải bị thu hồi và loại bỏ ra khỏi hồ sơ của học sinh.

C. Điều trần OSMAP

1. Học sinh sẽ có một phiên điều trần với một viên chức điều trần OSMAP, đóng vai trò là người được chỉ định của viên Tổng Giám đốc Học khu. Trước buổi điều trần, văn phòng OSMAP sẽ tư vấn cho học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp bằng thư bảo đảm và thường lệ về ngày, giờ, và địa điểm của buổi điều trần; rằng học sinh sẽ được trao cho cơ hội để đưa ra bằng chứng và lời giải thích của học sinh về những tội buộc cậu/cô ta; và rằng học sinh có quyền có (các) phụ huynh/ (các) người giám hộ hợp pháp, và/hoặc luật sư hay người ủng hộ có mặt tại phiên điều trần theo đúng thủ tục OSMAP. Học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp cũng sẽ có quyền mời các người chứng tại buổi điều trần. Tuy nhiên, ngoài để làm chứng, các người chứng không được phép ở trong phòng điều trần. (Các) phụ huynh/(các) giám hộ có thể có được một bản sao của các tài liệu được sử dụng tại buổi điều trần từ OSMAP hai ngày học trước khi buổi điều trần.

2. Trong trường hợp học sinh, (các) phụ huynh, hoặc (các) người giám hộ hợp pháp từ bỏ quyền có mặt của họ hoặc không có mặt tại buổi điều trần OSMAP, buổi điều trần sẽ được thực hiện trong sự vắng mặt của họ và quyết định được dựa trên bất kỳ tài liệu và bằng chứng nào được cung cấp bởi viên điều hành/người được chỉ định của trường. OSMAP sẽ xét lại việc dời chuyển lịch trình cho một phiên điều trần chỉ khi có sự chết của một thành viên trong gia đình, học sinh phải ở bịnh viện, hoặc các hoàn cảnh đặc biệt khác, được chấp thuận Giám sát viên Quản lý Học sinh.

3. Buổi điều trần OSMAP được giới hạn trong 45 phút. Nhân viên nhà trường phải trình bày bằng chứng về vụ việc. Học sinh, (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp của họ, hoặc người ủng hộ sẽ có một cơ hội đặt câu hỏi với những nhân viên nhà trường hoặc các nhân chứng khác và để đưa ra bằng chứng thay mặt cho học sinh. Học sinh, (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp, người biện hộ, và các nhân chứng không được trình bày luận chứng hoặc bằng chứng trùng. Sau đó viên chức điều trần có thể đặt câu hỏi về bất kỳ nhân chứng nào, kể cả nhân viên nhà trường, học sinh, và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp của học sinh. Số những người chứng nhân có thể bị hạn chế bởi viên chức điều trần OSMAP để tránh lời khai lặp đi lặp lại hoặc không liên quan hoặc để tránh kéo dài cuộc điều trần. Các học sinh được khuyến khích cung cấp bằng chứng nhân vật bằng văn bản.

4. Tất cả các bên, bao gồm cả luật sư và những người biện hộ, vẫn còn giữ lễ độ và kiềm chế lại không được tấn công cá nhân hoặc có hành vi không phù hợp khác. Viên chức điều trần có thẩm quyền loại bỏ những người có hành vi không thích hợp hoặc làm gây gián đoạn ra khỏi buổi điều trần. Luật pháp không bắt buộc Hệ Trường cho phép các luật sư hoặc những người biện hộ tham gia buổi điều trần, trừ những trường hợp có hạn chế.

5. Tất cả các buổi điều trần điều được thâu âm lại. Sau phiên điều trần, (các) phụ huynh/
(những) người giám hộ hợp pháp có thể lấy hẹn để nghe bản ghi âm tại OSMAP. Tuy nhiên, (các) phụ huynh/
(những) người giám hộ hợp pháp không được thâu âm trong một buổi điều trần.

6. Quyết định của viên chức điều trần OSMAP sau phiên điều trần theo đúng thủ tục phải được ban hành không được chậm trễ của lý do không hợp lý. OSMAP sẽ cung cấp thư quyết định cho học sinh và/ hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp qua bưu chính bảo đảm và thường lệ, trực tiếp đến địa chỉ liệt kê trên Thẻ Thông tin Khẩn cấp của học sinh. Tuy nhiên, nhiệm vụ của học sinh và (các) phụ huynh/
(Các) người giám hộ hợp pháp là phải cung cấp cho OSMAP với bất kỳ sự thay đổi địa chỉ và ngay lập tức nhận được bản sao thư quyết định của OSMAP vì khiếu nại về quyết định của phải được nhận tại OSMAP trong vòng10 ngày theo lịch kể từ ngày của thư quyết định. Học sinh và/hoặc (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp có thể nhận một bản sao của thư quyết định vào ngày ban hành bằng cách nhận thư tại OSMAP hoặc yêu cầu thư đó gởi đến cho họ qua điện thư hoặc thư điện tử. Nếu một phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp yêu cầu rằng thư quyết định được gởi qua thư điện tử hoặc điện thư, thì sẽ không có một thư xác nhận bảo đảm được gởi đến. Tuy nhiên sẽ có thư thường gởi đến qua bưu điện.

7. Không có bất kỳ kháng cáo nào, một khuyến nghị trục xuất từ viên chức điều trần OSMAP phải được trình bày bằng văn bản đến Ủy ban Kỷ luật Hội đồng Giáo dục hoặc đến toành thể Hội đồng Giáo dục trong phiên họp kín để chứng thực hoặc phản đối.

8. Đối với các học sinh giáo dục phổ thông, trước kết quả của bất kỳ biện pháp kỷ luật nào, các dịch vụ giáo dục phải được cung cấp qua nhiều phương tiện, bao gồm nhưng không giới hạn, tập bài học, hướng dẫn giảng dạy trên trực tuyến, v.v.

Một khi kết quả kỷ luật được xác định, các học sinh có thể được giới thiệu đến chương trình Hướng dẫn Giảng dạy trên phương tiện Máy tính, một chương trình thay thế hoặc một trường theo môi trường truyền thống nơi mà các dịch vụ giáo dục có thể tiếp tục. Một khi kết quả kỷ luật được xác định, OSMAP có quyền xác định bất kỳ dịch vụ giáo dục hoặc các chương trình nào, nếu có, sẽ được cung cấp cho học sinh.

Đối với các học sinh có khuyết tật, trước khi có kết quả của bất kỳ biện pháp kỷ luật nào, các dịch vụ giáo dục sẽ được cung cấp tùy theo Nhóm IEP xác định. Một khi kết quả kỷ luật được xác định, Nhóm IEP sẽ xác nhận cách nào đó dịch vụ giáo dục được phân phối. OSMAP có quyền xác định vị trí của các dịch vụ giáo dục nói trên.

D. Thư Thỏa Thuận

1. Viên chức điều trần OSMAP có quyền cho một Thư Thỏa thuận với học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp, mà học sinh và (các) phụ huynh /(các) người giám hộ hợp pháp chấp nhận và đồng ý với mọi điều kiện, sắp xếp giáo dục phi truyền thống, v.v. Thư Thỏa thuận là ràng buộc và là quyết định cuối cùng, và sẽ không có kháng cáo.

2. Nếu một học sinh được cung cấp cho một Thư Thỏa thuận và không thực hiện một hoặc nhiều khoản trong các điều kiện vào ngày yêu cầu được nêu trong thư, thì học sinh sẽ bị tính là vi phạm Thư Thỏa thuận.

3. OSMAP sẽ lên lịch cho một "phiên điều trần dành cho vi phạm" với học sinh và (các) phụ huynh/(các) người giám hộ hợp pháp để thảo luận và thu thập thông tin liên quan đến những lĩnh vực không được hoàn thành trong Thư Thoả thuận. Viên chức điều trần sẽ xác định liệu quyết định ban đầu có nên được thực hiện hay không; một phần mở rộng cung cấp tài liệu được ban hành; hoặc nếu
Thư Thỏa thuận nên được thay đổi, do có hoàn cảnh ngoại lệ. Trong trường hợp quyết định ban đầu của OSMAP được áp đặt, các thủ tục kháng cáo phù hợp cho đình chỉ dài hạn hoặc trục xuất sẽ có hiệu lực. Ngoài ra, nếu phiên điều trần dẫn đến thay đổi vị trí sắp xếp, thì phải tuân thủ quy trình kháng cáo liên quan đến sắp xếp vị trí.

4. Nếu học sinh được coi là một "học sinh trong thời kỳ bị quản chế" do kết quả của Thư Thỏa thuận, và sẽ được đưa vào một thỏa thuận về hành vi ở trường, học sinh sẽ bị coi là vi phạm Thư Thỏa thuận nếu học sinh vi phạm "Bộ Quy tắc Ứng xử" bằng cách phạm một vi phạm một hành vi gây nên một đình chỉ ngoài khu vực trường. Trong những trường hợp nầy, học sinh sẽ bị đình chỉ học trong năm ngày và một buổi điều trần vi phạm OSMAP sẽ được tạo nên. Mọi nỗ lực hợp lý sẽ được thực hiện để tổ chức phiên điều trần vi phạm trong vòng năm ngày sau khi bị đình chỉ ngoài khu vực trường.

Nếu bất kỳ phần nào, phần mục, tiểu mục, câu, mệnh đề, hoặc cụm từ của quy định này là vì bất kỳ lý do nào được tuyên bố là trái hiến pháp hoặc vô hiệu, nếu không thì vi phạm luật, thì khai báo đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này, là ý định rõ ràng của Hội Đồng Giáo dục cho mỗi điều khoản đều độc lập và mức độ nghiêm trọng đó được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Viên Phó Tổng Giám đốc khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Viên Phó Tổng Giám đốc khoa Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) có trách nhiệm xem xét lại quy định này vào năm 2020.

HỆ TRƯỜNG CÔNG QUẬN PRINCE WILLIAM