Thông qua: 19 tháng 12 năm 2018

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 689-1

VIỆC LÀM Ở TRƯỜNG HÈ: CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRUNG TÂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH THEO ĐỊA ĐIỂM

Chương trình học hè tập trung - Giảng dạy

 1. Thông báo về ngày học hè và các khóa học dự kiến sẽ được đăng ở trường không muộn hơn ngày 1 tháng 3 hoặc sau khi Hội đồng trường phê duyệt chương trình học hè. Tất cả các đề nghị phải được phê duyệt ngân sách.
 2. Nhân viên giảng dạy hiện đang làm việc cho Hội đồng trường Quận Prince William, đang đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chuẩn hiệu suất và theo hợp đồng cho năm học tiếp theo có thể nộp đơn cho các vị trí học hè. Nhân viên chương trình tập trung nộp cho Phòng Nhân sự đơn xin việc học hè.
 3. Các ứng viên hiện đang giảng dạy môn học trong năm học thường xuyên sẽ được ưu tiên đầu tiên dạy ở trường hè, bất kể kinh nghiệm của họ về việc dạy hè trước đó.
 4. Các tiêu chí cần được xem xét trong việc lấp đầy các vị trí học hè là:
  1. Chứng nhận và kinh nghiệm giảng dạy phù hợp;
  2. Hiệu suất công việc;
  3. Nhu cầu của chương trình học hè; và
  4. Công việc đã làm trong các trường hè trước đây.
 5. Giáo viên được chọn để dạy học hè sẽ được chỉ định trong phạm vi (các) được phép của họ, trừ trường hợp không có người nộp đơn được phép.
 6. Việc bồi dưỡng cho giáo viên dạy hè được căn cứ vào mức ngân sách được phê duyệt hiện hành theo quy định tại Hướng dẫn sử dụng ngân sách.
 7. Tất cả các lịch dạy hè phụ thuộc vào việc ghi danh học sinh đầy đủ, nhu cầu chương trình và phê duyệt của Hội đồng trường về ngân sách trường học mùa hè.

Hiệu trưởng và Trợ lý hhiệu trưởng trường hè

 1. Vị trí hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng trường hè sẽ được quảng cáo hàng năm tại trường trước ngày 1 tháng 11 năm trước của chương trình học hè sắp tới. Quảng cáo phải phân định nhiệm vụ, trách nhiệm và trình độ cho vị trí.
 2. Trợ lý hiệu trưởng hiện tại và nhân viên đủ điều kiện đã vượt qua thành công sự sàng lọc của hội đồng của Tổng Giám thị Bộ phận ( Tổng giám thị) cho vị trí thực tập hành chính, trợ lý hiệu trưởng hoặc hiệu trưởng có thể nộp đơn cho vị trí hiệu trưởng trường hè và / hoặc trợ lý hiệu trưởng. Ngoài ra, cá nhân phải đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chuẩn hiệu suất. Thư xin việc và sơ yếu lý lịch sẽ được nộp cho Phó Giám thị Nhân sự trước ngày hạn chót được quy định trong quảng cáo vị trí.
 3. Giám đốc Phòng Quản lý Học sinh và Các Chương trình Thay thế sẽ đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng trường hè cho Phó Giám thị Nhân sự, người sẽ xem xét và chuyển các khuyến nghị này cho Tổng giám thị. Tổng giám thị phải thông báo kịp thời cho Hội đồng trường về các bổ nhiệm.
 4. Việc bồi dưỡng cho hiệu trưởng trường hè được thực hiện dựa trên những điều sau đây:
  1. Nhân viên hiệu trưởng trường hè được bổ nhiệm vào các vị trí hiệu trưởng trường hè trung tâm sẽ được bồi dưỡng một khoản bổ sung được xác định trước đó mà sẽ xấp xỉ bằng với mức lương giảng dạy trường hè như trong ngân sách đã được phê duyệt hiện tại. Việc bổ sung này sẽ thay cho tiền lương theo giờ.
  2. Nhân viên trợ lý hiệu trưởng trường hè được bổ nhiệm vào các vị trí trợ lý hiệu trưởng trường hè trung tâm sẽ được bồi thường theo mức lương giảng dạy của trường hè như trong ngân sách đã được phê duyệt hiện tại. Tiền lương chỉ giới hạn trong giờ hợp đồng.
 5. Đánh giá hiệu trưởng trường hè trung tâm
 1. Hiệu trưởng trường hè sẽ nhận được đánh giá khi kết thúc chương trình học hè. Một bản sao của đánh giá này sẽ được chuyển đến Phòng Nhân sự để được lưu trong hồ sơ nhân sự của nhân viên.
 2. Do sự ngắn gọn của chương trình học hè, một nhân viên nhận được xếp hạng gần đạt chuẩn hoặc không đạt chuẩn trong bất kỳ danh mục nào vào cuối chương trình sẽ được tư vấn và có thể không đủ điều kiện để làm đơn cho các vị trí hiệu trưởng và trợ lý hiệu trưởng trong tương lai.
 3. Giám đốc OSMAP chịu trách nhiệm đánh giá hiệu trưởng trường hè. Hiệu trưởng trường hè chịu trách nhiệm đánh giá trợ lý hiệu trưởng trường hè. Việc đánh giá trợ lý hiệu trưởng trường hè sẽ do Giám đốc OSMAP xem xét.
 4. Các đánh giá sẽ được lưu trong hồ sơ nhân sự của nhân viên.

Nhân viên trường hè được phân loại: Trợ lý giáo viên

 1. Thông báo về ngày học hè và các dịch vụ chủ đề dự kiến sẽ được đăng trong mỗi tòa nhà phải được có ngân sách được phê duyệt. Các mẫu đơn xin việc làm sẽ được cung cấp tại mỗi trường khi đăng thông báo tuyển dụng cho trường hè.
 2. Các nhân viên được phân loại hiện đang làm việc cho Hội đồng trường quận Prince William và đang đáp ứng hoặc vượt quá tất cả các tiêu chuẩn về hiệu suất có thể nộp đơn cho các vị trí trường hè.
 3. Đơn xin việc trường hè sẽ được nộp cho Phòng Nhân sự.
 4. Các tiêu chí cần được xem xét trong việc tuyển chọn các vị trí trường hè là:
  1. Nhu cầu của chương trình trường hè;
  2. Trình độ của người nộp đơn để lấp đầy các vị trí tuyển dụng hiện có;
  3. Kinh nghiệm phù hợp;
  4. Hiệu suất công việc; và
  5. Công việc dạy hè trước đây.
 5. Tất cả các yêu cầu về đơn đăng ký, tài liệu tham khảo, v.v. phải được hoàn thành trước khi làm việc.
 6. Việc thanh toán cho nhân viên được phân loại ở trường hè sẽ dựa trên Mức lương của nhân viên trong ngân sách đã được phê duyệt, như được nêu trong Hướng dẫn sử dụng ngân sách.
 7. Tất cả các lịch dạy hè phụ thuộc vào việc ghi danh học sinh đầy đủ, nhu cầu chương trình và phê duyệt của Hội đồng trường về ngân sách trường hè.

Chương trình học hè tại chỗ

Các hướng dẫn sau đây được thực hiện liên quan đến hoạt động của các chương trình học hè tại chỗ:

 1. Hiệu trưởng nhà trường phải nộp Mẫu ý định dạy hè tại chỗ (Tệp đính kèm) cho Giám đốc OSMAP chậm nhất là ngày 31 tháng 1. Giám đốc OSMAP sẽ chuyển tiếp mẫu ý định cho phó giám thị cấp thích hợp để phê duyệt lần cuối.
 2. Nếu hiệu trưởng nhà trường xác định cần phải tiến hành chương trình học hè tại địa điểm khác, hiệu trưởng nhà trường phải yêu cầu sự chấp thuận của phó giám thị cấp thích hợp và Giám đốc OSMAP.
 3. Hiệu trưởng các trường học tổ chức các chương trình học hè tại chỗ có trách nhiệm cung cấp:
  1. Chương trình giảng dạy;
  2. Đánh giá;
  3. Chấm điểm;
  4. Tài liệu và tài nguyên; và
  5. Vận chuyển.
 4. Hiệu trưởng các trường học tổ chức các chương trình học hè tại chỗ có thể chọn hiệu trưởng trường hè tại chỗ cho các chương trình của riêng họ. Ưu tiên chọn các cá nhân mà Ban giám hiệu và quản lý đã duyệt cho các cấp lớp trước mẫu giám tới lớp 12. Nếu cá nhân được chọn không được duyệt Ban giám hiệu và quản lý, hiệu trưởng trường là hiệu trưởng của hồ sơ và phải có mặt tại chỗ mọi lúc.
 5. Hiệu trưởng nhà trường sẽ chuyển các khuyến nghị của họ về hiệu trưởng trường hè tại chỗ và trợ lý hiệu trưởng cho Giám đốc OSMAP để phê duyệt. Giám đốc OSMAP sẽ chia sẻ các khuyến nghị của hiệu trưởng nhà trường với phó giám thị cấp thích hợp. Sau khi Giám đốc OSMAP nhận được sự chấp thuận của phó giám thị cấp thích hợp, Giám đốc OSMAP sẽ đề nghị bổ nhiệm hiệu trưởng trường hè tại chỗ và trợ lý hiệu trưởng cho Phó Giám thị Nhân sự, người sẽ xem xét và chuyển các khuyến nghị này cho Tổng Giám thị. Tổng Giám thị phải thông báo cho Hội đồng trường về việc bổ nhiệm một cách kịp thời.
 6. Nhân viên trường hè tại chỗ phải tuân thủ các yêu cầu việc làm tập trung cho nhân viên giảng dạy và phân loại. Hiệu trưởng trường hè tại chỗ có thể sử dụng nhân viên có sẵn tại chỗ hoặc gửi yêu cầu đến Phòng Nhân sự để được điều động từ trường khác.
 7. Hiệu trưởng trường hè tại chỗ dự kiến sẽ tham dự tất cả các buổi đào tạo dành cho hiệu trưởng và cung cấp quản lý tổ chức và lãnh đạo giảng dạy.
 8. Tất cả học sinh đăng ký vào các chương trình học hè tại chỗ nên được đăng ký trong hệ thống quản lý học sinh.
 9. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý chương trình học hè tại chỗ, cũng như đánh giá hiệu trưởng trường hè tại chỗ.
 10. Các đánh giá hiệu trưởng trường hè tại chỗ nên được chuyển đến Giám đốc OSMAP trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình tại chỗ.

Phó Giám thị Học tập và trách nhiệm giải trình của học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.