Quyển Chính sách và quy định

Phần 9000 - Quan hệ cộng đồng

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Câu lạc bộ tăng cường và các nhóm phụ huynh

Mã 951-2

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 22/6/2016

Quan hệ cộng đồng

QUY ĐỊNH 951-2

CÂU LẠC BỘ TĂNG CƯỜNG VÀ CÁC NHÓM PHỤ HUYNH ĐƯỢC CHẤP THUẬN KHÁC

Các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh được chấp thuận khác có thể được các trường học riêng lẻ công nhận, nếu các tổ chức này hỗ trợ các trường học, sinh viên, nhóm được chấp thuận, chương trình, hoặc các hoạt động ngoại khóa, và các tổ chức như vậy tuân thủ tất cả các chính sách và quy định của Hội đồng trường. Các câu lạc bộ tăng cường hoặc các tổ chức phụ huynh khác, ngay cả khi được chấp thuận hoạt động trên tài sản của PWCS hoặc tại các hoạt động của trường, là các thực thể pháp lý riêng biệt hoạt động độc lập với các trường công quận Prince William và không phải là các chương trình hoặc phòng ban do trường tài trợ.

 1. Các câu lạc bộ tăng cường hoặc các tổ chức phụ huynh mà tìm kiếm quyền truy cập vào tài sản và các cơ sở của trường để cung cấp hỗ trợ cho các trường học, học sinh, nhóm, chương trình, hoặc các hoạt động ngoại khóa, trước tiên phải có được sự chấp thuận của hiệu trưởng trường học hoặc người được ủy quyền. Sự chấp thuận như vậy sẽ vẫn có hiệu lực từ năm này sang năm khác, trừ khi bị thu hồi bởi hiệu trưởng hoặc người được ủy quyền.

 2. Tất cả các tổ chức phụ huynh như vậy phải đồng ý tuân theo các chính sách và quy định của Hội đồng trường học và các chỉ thị của hiệu trưởng trường học.

 3. PWCS khuyến khích sự hình thành các câu lạc bộ tăng cường hỗ trợ tất cả các đội của trường, chương trình, hoặc các hoạt động ngoại khóa trong trường.

 4. Các câu lạc bộ tăng cường được chấp thuận và các tổ chức phụ huynh phải duy trì sự độc lập về mặt tổ chức với PWCS, tùy thuộc vào sự giám sát được nêu trong quy định này. Các tổ chức như vậy có thể sử dụng trường học hoặc tên đội và biểu tượng trường học/nhóm và linh vật, và có thể duy trì một trang web hoặc các website mà các liên kết đến trang web của trường theo các điều khoản và điều kiện quy định trong qui chế 295-1, "Việc sử dụng và chính sách an toàn về internet được chấp nhận của PWCS" và Quy định 295-2 "Phát triển website và thực hiện". Các đặc quyền như vậy có thể được thu hồi và phụ thuộc vào sự tuân thủ chính sách và quy định của PWCS và chỉ thị của hiệu trưởng.

  Bất kỳ thông tin văn bản hoặc dạng điện tử của các câu lạc bộ tăng cường hoặc các tổ chức phụ huynh được chấp thuận khác, bao gồm bảng chỉ dẫn, trong đó sử dụng trường học hoặc tên đội, logo, hoặc linh vật, phải có các tuyên bố từ bỏ trách nhiệm sau đây ở một nơi nổi bật:

  [Tên của câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức cha mẹ khác] không phải là một chương trình hoặc bộ phận của các trường công lập quận Prince William, mà là một tổ chức độc lập đã có sự chấp thuận của PWCS để hỗ trợ các trường học, học sinh, các đội, chương trình, và các hoạt động ngoại khóa. Tất cả các khoản tiền được quyên góp bởi [nhập tên của câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh] phải được sử dụng cho mục đích của trường học như đã phê duyệt.

  Tất cả các website hoặc trang web của bất kỳ câu lạc bộ tăng cường được chấp thuận hoặc các tổ chức cha mẹ mà duy trì liên kết với Internet của PWCS, hoặc bất kỳ trang web nào của PWCS, sẽ phải bao gồm một tuyên bố từ chối trên trang chính hoặc trang liên kết của trang web của tổ chức. Ngoài ra, tất cả các mối liên kết sẽ phải đặt sau tuyên bố bố từ bỏ trách nhiệm dưới đây:

  Cảnh báo! Bạn đang rời khỏi trang web của PWCS. Trang web này có chứa các liên kết đến một hoặc nhiều trang web bên ngoài mạng lưới của PWCS, không phải là địa điểm của PWCS và không phản ánh quan điểm hoặc được duyệt bởi PWCS không kiểm soát nội dung của các trang web đó và không tài trợ hoặc xác nhận bất kỳ tin nhắn, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên các trang web đó.


 5. Tất cả các chương trình và quỹ được quyên góp bởi bất kỳ câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh phải được sử dụng cho các mục đích liên quan đến trường, theo sự chấp thuận của hiệu trưởng trường và Phó giám thị thích hợp, tuân thủ các thủ tục được đặt ra tại Chính sách 354 "Quỹ hoạt cho hoạt động trường học," và Quy định 341-1 " Hướng dẫn cho các hoạt động gây quỹ"

 6. Bất kỳ sự cải tiến nào đối với các tòa nhà của trường học, các lĩnh vực thể thao, hoặc các cơ sở hoặc tài sản trường khác trước tiên phải được trình bày cho hiệu trưởng trường để xét duyệt và chấp thuận bởi Giám đốc Dịch vụ Trang thiệt bị.

 7. Hiệu trưởng có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các quỹ, hàng hóa, hoặc dịch vụ được sử dụng để cung cấp hoặc bổ sung các chương trình thể thao, cơ sở, hoặc thiết bị, tuân thủ các yêu cầu và tinh thần của Tiêu đề IX. Giám sát y tế, giáo dục thể chất và điền kinh có thể được tư vấn để đưa ra quyết định như vậy.

 8. Việc sử dụng các tòa nhà trường và các cơ sở của trường bởi các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách 930, "Cộng đồng sử dụng các cơ sở trường học" và sở tay hướng dẫn sử dụng cộng đồng PWCS.

 9. Để có được sự chấp thuận, tất cả các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác phải duy trì một chính sách bảo hiểm trách nhiệm chung đưa tên các trường công lập Quận Prince William và nhân viên của mình như người được bảo hiểm bổ sung, cung cấp bảo hiểm trong phạm vi và số lượng chấp nhận được bởi Giám đốc quản lý rủi ro và dịch vụ bảo mật.

  Hiệu trưởng có trách nhiệm cung cấp cho giám đốc quản lý rủi ro và dịch vụ bảo mật bằng chứng về bảo hiểm đó trước khi phê duyệt bất kỳ câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức cha mẹ.
 10. Tất cả các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh được chấp thuận phải trình nộp Nội qui hoặc các tài liệu bằng văn bản khác cho hiệu trưởng trường, mà theo các tài liệu này các câu lạc bộ và tổ chức đó đồng ý hoạt động theo các nguyên tắc sau:
  1. Một cơ cấu lãnh đạo minh bạch và dân chủ;
  2. Có chính sách thành viên mở tạo điều kiện cho sự tham gia của tất cả các phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh PWCS đang học ở trường hoặc tham gia chương trình, nhóm, hoặc hoạt động ngoại khóa;
  3. Chính sách cấm phân biệt đối xử trong chương trình và thành viên, dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, mang thai, tuổi, tình trạng cựu chiến binh, hoặc khuyết tật;
  4. Thỏa thuận quản lý tất cả các khoản tiền nhận được từ các hoạt động gây quỹ theo các nguyên tắc quy định tại Chính sách 352, "Quỹ hoạt động trường học," Quy định 341-1, "Hướng dẫn các hoạt động gây quỹ" và hướng dẫn tài chính của PWCS, bao gồm cả yêu cầu của câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ trách tổ chức phải được kiểm toán hàng năm bởi một cá nhân hoặc tổ chức độc lập bên ngoài . Một bản sao của kiểm toán như vậy phải được cung cấp hàng năm cho hiệu trưởng.

 1. Quảng cáo thương mại

  Để ghi nhận những đóng góp duy nhất cho PWCS bởi các câu lạc bộ tăng cường được chấp thuận và các tổ chức phụ huynh, và dưới ánh sáng của mối quan hệ đặc biệt giữa các tổ chức như vậy và các trường học, Hội đồng trường học quận Prince William đã ủy quyền cho các tổ chức như vậy được quyền tham gia một cạc có hạn chế vào cac quảng cáo thương mại có sử dụng các biểu tượng, phù hiệu logo của tên đội thể thao trong một số hoạt động tại một số đại điểm lựa chọn của PWCS. Các quy tắc sau đây chi phối bất kỳ quảng cáo thương mại nào do các câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh được PWCS chấp thuận:

  1. Tất cả các quảng cáo trong bất kỳ cách nào kết nối với PWCS hoặc bất kỳ trường học, bộ phận, chương trình, đội ngũ, câu lạc bộ, hoặc hoạt động ngoại khóa cần phải có sự chấp thuận trước của hiệu trưởng trường để xác định sự tuân thủ của quảng cáo với Quy định 923-1, "Quảng cáo thương mại", trừ điều khoản Thỏa thuận cho thuê của Mục III. Tất cả các quảng cáo của các câu lạc bộ tăng cường hoặc các tổ chức phụ huynh được chấp thuận khác mà tạo ra doanh thu vượt quá $15.000 cho bất kỳ năm học hoặc cho bất kỳ thỏa thuận - theo thời gian nhiều năm, phải được sự chấp thuận của Phó giám thị phù hợp và Phó giám thụ về dịch vụ truyền thông và công nghệ (hoặc người được ủy quyền), và cũng có thể được phê duyệt thêm tùy thuộc vào tính chất, phạm vi và tác động của đề xuất quảng cáo.

  2. Tất cả doanh thu quảng cáo chỉ được sử dụng cho các mục đích trường học mà trước đây đã được chấp thuận bởi hiệu trưởng trường học, và, nếu hợp lý theo quy định 923-1, giám đốc dịch vụ trang thiết bị, giám sát y tế và giáo dục thể chất, hoặc Giám thụ học khu và Hội đồng trường học quân Prince William.

  3. Các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác không có thẩm quyền cấp quyền quảng cáo hoặc tiếp thị độc quyền cho bất kỳ nhà quảng cáo nào thay mặt cho PWCS.

  4. Các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác không có thẩm quyền cung cấp, hoặc hứa hẹn cung cấp, đặt tên cho bất kỳ tòa nhà, cơ sở, thành phần nào của PWCS, hoặc cho bất động sản khác của PWCS hoặc cá nhân mà không có sự chấp thuận của Hội đồng nhà trường quận Prince William.

  5. Tất cả các quảng cáo của các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác trong bất kỳ cách nào kết nối với các PWCS, bao gồm nhưng không giới hạn trong bảng chỉ dẫn, thông tư, chương trình, áp phích, quảng cáo báo hoặc tạp chí, vv, phải có tuyên bố từ bỏ trách nhiệm ở vị trí nổi bật sau đây: [nhập tên của câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh] không phải là một chương trình hoặc bộ phận của các trường công lập Quận Prince William mà là một tổ chức độc lập đã nhận được sự chấp thuận của PWCS để hỗ trợ cá trường học, học sinh, đội thể thao, chương trình, và các hoạt động ngoại khóa. Tất cả các khoản tiền được quyên góp bởi [nhập tên của câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh] được sử dụng cho các mục đích liên quan đến trường.

  6. Tất cả các quảng cáo của câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh khác bằng cách sử dụng mạng PWCS, bao gồm bất kỳ trường học hoặc trang web của bộ phận, phải có tuyên bố từ bỏ trách nhiệm ở trên, và bất kỳ liên kết từ một website của PWCS hoặc từ một trang tới website do một câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức phụ huynh khác phải đăng tuyên bố từ bỏ trách nhiệm sau đây:

   Bạn đang rời khỏi trang web của PWCS. Trang web này có chứa các liên kết đến một hoặc nhiều trang web bên ngoài mạng lưới PWCS, không phải là của PWCS và không phản ánh quan điểm hoặc được duyệt bởi PWCS. PWCS không kiểm soát nội dung của các trang web đó và không tài trợ hoặc xác nhận bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có trên các trang web đó.

  7. Các địa điểm cho phép: các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh được chấp thuận khác có thể quảng cáo trong hoặc trên các chương trình, tờ rơi, lịch, áp phích, dấu hiệu, biểu ngữ và các địa điểm khác theo truyền thống liên quan đến các câu lạc bộ thể thao và ngoại khóa của PWCS, tùy thuộc vào sự chấp thuận của hiệu trưởng. Do mối quan hệ đặc biệt của họ với PWCS và quyền được giám sát dành cho bộ phân theo quy định này, các câu lạc bộ tăng cường và các tổ chức phụ huynh cũng có thể được truy cập hạn chế hệ thống thông báo công cộng của trường, nhưng chỉ trong thời gian không giảng dạy và cho mục đích công khai các sự kiện và chương trình liên quan đến trường học.

  8. Các địa điểm bị cấm: các câu lạc bộ Booster và các tổ chức phụ huynh khác có thể không có quyền truy cập vào các địa điểm, bao gồm các internet của PWCS hoặc trang web và trang trường học của PWCS, được dành riêng cho trường học, cho văn phòng cộng đồng và kết nối doanh nghiệp của PWCS, và/hoặc cho Quỹ giáo dục của PWCS.
 2. PWCS giữ quyền thu hồi các đặc quyền quảng cáo thương mại hoặc sự chấp thuận của bất kỳ câu lạc bộ tăng cường hoặc tổ chức cha mẹ nào khác không tuân thủ các yêu cầu của quy định này hoặc bất kỳ chính sách hoặc quy định nào của Hội đồng trường học hiện hành, hoặc không tuân thủ một chỉ thị hợp lý (s) của hiệu trưởng trường. Quyết định này có thể được kháng cáo từ hiệu trưởng tới Phó giám thị thích hợp.

Phó Giám thị về Dịch vụ Công nghệ và Truyền thông (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Dịch vụ Công nghệ và Truyền thông (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem lại quy định này vào năm 2019.

Tham khảo chéo

295-1 - Quy định - Hệ thống máy tính và dịch vụ mạng - Sử dụng trách nhiệm và chính sách an toàn Internet của PWCS

295-2 - Quy định - Phát triển website và thực hiện

341-1 - Quy định - Hướng dẫn cho các hoạt động gây quỹ trường học

352 - Chính sách - Hệ thống tài khoản - Quỹ hoạt động

354 - Chính sách - Quỹ hoạt động của trường

923-1 - Quy định - Quảng cáo thương mại

930 - Chính sách - Sử dụng của cộng đồng với các trang thiết bị của trường