Quy định 403.08-2

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Ngày 14 tháng 6 năm 2017

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Máy Khử Rung Tim Ngoài Tự Động

I. Mục đích

Mục đích của quy định này là cung cấp phản ứng ngay lập tức tại địa điểm nghi ngờ có trường hợp tim ngừng đập trên khu vực Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS), để cung cấp hỗ trợ sự sống cho đến khi nhân viên của Dịch Vụ Y Tế Khẩn Cấp (EMS) tới chăm sóc, và/hoặc đưa bệnh nhân tới bệnh viện .

II. Định nghĩa (như được sử dụng trong thủ tục)

A. Máy Khử Rung Tim Ngoài Tự Động (AED): Một thiết bị được Cục Quản lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ phê duyệt có khả năng phát hiện nhịp độ hoặc sự biến mất của rung tim tâm thất hoặc nhịp tim tâm thất nhanh (nhịp tim không đều). AED xác định (không có sự can thiệp hoặc giải thích của người vận hành) liệu việc khử rung tim có cần thiết hay không, tự động sạc, và yêu cầu truyền xung điện đến tim của bệnh nhân để thiết lập lại nhịp tim bình thường.

B. Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh (CDC): CDC là một cơ quan Liên Bang Hoa Kỳ thuộc Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, có trụ sở gần Atlanta, Georgia.

C. Không Hồi Sức (DNR): Lệnh DNR không ảnh hưởng đến các nhân viên PWCS.
(Xem Chính sách 750.02, Lệnh Không Hồi Sức (DNR) cho Học Sinh và Nhân Viên")

D. Giám Đốc Dịch Vụ Y Tế: Một bác sĩ có giấy phép hợp lệ, không hạn chế để hành nghề y khoa và/hoặc nắn xương ở Liên Bang Virginia, người đồng ý giám sát dịch vụ khử rung tim, và đã hoàn thành đào tạo về CPR và AED theo hướng dẫn và quy định của Sở Y Tế Virginia. Giám đốc dịch vụ y tế sẽ là giám đốc hoạt động y tế của Quận Prince William (PWC).

Thủ tục này được thành lập theo thẩm quyền của giám đốc dịch vụ y tế. Thông tin liên lạc của giám đốc dịch vụ y tế có trong hồ sơ trong Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh.

III. Quy trình

A. Trách Nhiệm và Quyền Hạn:

1. Dịch vụ khử rung tim do PWCS cung cấp sẽ:

a. Gọi 911 ngay lập tức nếu nghi ngờ trường hợp y tế khẩn cấp;

b. Cung cấp dịch vụ AED cho nhóm khách hàng hoạt động thường xuyên và hàng giờ liên tục trong khu vực của họ. Điều này bao gồm một kế hoạch thông báo về một người được đào tạo về CPR và sử dụng AED trong trường hợp tim có thể ngừng đập;

c. Cung cấp dịch vụ điện thoại để thông báo về cứu hỏa và cơ quan EMS bằng cách gọi 911;

d. Thông báo cho Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ PWC về bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí hoặc khả năng hoạt động của dịch vụ khử rung tim, chẳng hạn như khi dịch vụ liên tục bị ảnh hưởng; và

e. Không giữ lại hoặc từ chối cung cấp dịch vụ dựa vào chủng tộc, tôn giáo, tuổi tác, hoặc nguồn gốc quốc gia của bệnh nhân.

2. Mỗi ban PWCS và/hoặc trường học sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế cho bộ sạc điện và điện cực thay thế.

3. Người lưu giữ hồ sơ dịch vụ khử rung tim phải là y tá trường học (hoặc người được chỉ định) và sẽ chuẩn bị, bảo lưu hồ sơ, và bảo lưu các báo cáo cho tất cả các AED thuộc sở hữu của PWCS, bao gồm:

a. Một danh sách nhân viên được chứng nhận trong trường học của mình (tối thiểu là hai cho mỗi tòa nhà) và/hoặc một bản sao thẻ chứng nhận của họ;

b. Bảo lưu hồ sơ và kiểm tra an toàn của AED; và

c. Một bản ghi về mỗi lần sử dụng AED trên "Danh Sách Kiểm Tra Việc Sử Dụng AED" (xem Tài Liệu Đính Kèm I) và ghi lại ngày bộ sạc điện được thay thế.

4. Người lưu giữ hồ sơ dịch vụ khử rung tim phải chịu trách nhiệm sau đây:

a. Báo cáo bất kỳ sự cố nào thông qua Hệ Thống Báo Cáo Giải Pháp Quản Lý Sinh Viên (SMS) của Chancery trong vòng 48 giờ;

b. Kiểm tra AED hàng tuần để xác nhận tính khả dụng, rằng đèn báo "OK" sáng, và ghi lại hoạt động này trên nhật ký bảo trì hàng tuần của họ trên trang web;

c. Duy trì hồ sơ ở một vị trí an toàn và bảo mật để ngăn ngừa thiệt hại hoặc tiết lộ trái phép trong khoảng thời gian không dưới năm năm;

d. Đảm bảo nhân viên (tối thiểu hai người trong mỗi tòa nhà) được đào tạo ban đầu, đào tạo lại, và chứng minh năng lực của họ, theo yêu cầu của Sở Giáo Dục Virginia; và

e. Hợp tác làm việc với tất cả các bộ phận duy trì AED.

B. Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh sẽ:

1. Tiến hành kiểm tra hàng năm từng đơn vị AED để đảm bảo:

a. Đơn vị AED có mặt, đèn báo "OK" sáng và bề mặt bên ngoài sạch sẽ và vệ sinh;

b. Tất cả các hồ sơ và báo cáo cần thiết được duy trì tại chỗ ở trường/cơ sở hợp lệ; và

c. Trường học/cơ sở đang duy trì nhật ký, bao gồm ngày kiểm tra hàng tuần và bằng chứng cho thấy tất cả các vật tư và thiết bị cần thiết đều có ghi ngày hết hạn.

C. Giám Đốc Dịch Vụ Y Tế sẽ:

1. Thiết lập cùng với nhân viên PWCS bất kỳ quy tắc hoặc quy định nào, bao gồm các giao thức dịch vụ, cần thiết để đảm bảo cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân đúng cách trong phạm vi thực hành của dịch vụ khử rung tim.

2. Định kỳ tiến hành đánh giá hoạt động của dịch vụ khử rung tim vì các hoạt động này liên quan đến chăm sóc bệnh nhân để đảm bảo một chương trình đảm bảo chất lượng hiệu quả.

3. Hợp tác với PWCS để thực hiện các chương trình đảm bảo chất lượng thường xuyên, liên quan đến các hoạt động của dịch vụ khử rung tim.

D. Chung:

1. Các trường/cơ sở sẽ tham khảo ý kiến của Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh trước khi mua và đăng ký AED mới. (Xem Tài Liệu Đính Kèm II)

2. Dịch vụ khử rung tim được giới hạn với CPR và khử rung tim. Không thực hiện kỹ năng y tế khẩn cấp khác.

3. Các nhà cung cấp sẽ không bỏ bệnh nhân trừ khi có một người có trình độ tương đương hoặc cao hơn.

4. Chỉ cung cấp thông tin y tế/cá nhân của bệnh nhân cho các nhà cung cấp được ủy quyền để tiếp tục chăm sóc y tế.

5. Các nhà cung cấp triển khai và gắn AED cho bệnh nhân sẽ báo cáo tương tự vào hệ thống báo cáo SMS và thông báo cho người lưu giữ hồ sơ khử rung tim được chỉ định.

6. Thay thế bộ sạc điện và hai bộ điện cực ngay sau khi xảy ra sự cố.

7. Sử dụng túi nhựa để xử lý các vật tư bẩn và rác thải bẩn.

8. Khử trùng các vật dụng dùng nhiều lần có tiếp xúc với mũi hoặc miệng của bệnh nhân theo hướng dẫn của CDC. Sử dụng dung dịch thuốc tẩy 10 phần trăm để khử trùng các vật dụng dùng nhiều lần.

E. Thủ Tục Mua AED Bổ Sung:

1. Nhận được sự chấp thuận từ người giám sát phù hợp, hoàn thành "Yêu Cầu Mua Máy Khử Rung Tim Ngoài Tự Động (AEDs)" (xem Tài Liệu Đính Kèm II) và nộp cho Người Giám Sát Dịch Vụ Y Tế Trường Học.

2. Người mua sẽ sử dụng hợp đồng thỏa thuận chính được Bảo Lưu trong Văn Phòng Mua Hàng.

3. Khi nhận được AED, hãy liên hệ với Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh để phối hợp cài đặt và đăng ký cuối cùng.

Phó Giám thị Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát quy định này.

Phó Giám Thị Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Chính (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM
Tài Liệu Đính Kèm I
Quy định 403.08-2

DANH SÁCH KIỂM TRA SỬ DỤNG AED

Ngày xảy ra Sự Cố Thời Gian xảy ra Sự Cố

Áp Dụng AED Có Không

Bố Trí Bệnh Nhân

Ngày Bộ Sạc Điện AED Được Thay Thế

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày xảy ra Sự Cố Thời Gian xảy ra Sự Cố

Áp Dụng AED Có Không

Bố Trí Bệnh Nhân

Ngày Bộ Sạc Điện AED Được Thay Thế

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày xảy ra Sự Cố Thời Gian xảy ra Sự Cố

Áp Dụng AED Có Không

Bố Trí Bệnh Nhân

Ngày Bộ Sạc Điện AED Được Thay Thế

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài Liệu Đính Kèm II
Quy định 403.08-2

YÊU CẦU MUA CÁC MÁY KHỬ RUNG TIM NGOÀI TỰ ĐỘNG (AED)

Người mua sẽ nhận được sự chấp thuận từ người giám sát thích hợp, hoàn thành mẫu "Yêu Cầu Mua Máy Khử Rung Tim Ngoài Tự Động (AED)" này và gửi cho Người Giám Sát Các Dịch Vụ Y Tế Trường Học.

Người mua sẽ sử dụng hợp đồng thỏa thuận chính được Bảo Lưu trong Văn Phòng Mua Hàng.

Khi nhận được AED, liên hệ với Văn phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh để phối hợp cài đặt và đăng ký cuối cùng.

Ngày Yêu Cầu:

Lý do: (Yêu cầu phê duyệt cho mỗi lần mua.)

Mua Ban Đầu - Địa điểm

Tòa Nhà Nâng Cấp - Vị Trí Cụ Thể

Sử Dụng Thể Thao - Huấn Luyện Viên Thể Thao Có Chứng Chỉ Được Chỉ Định (ATC)

Giám Sát Viên Thể Thao Ngày

Hiệu Trưởng Ngày

Giát Sát Viên của Trường

Các Dịch Vụ Sức Khoẻ Ngày

Chỉ Sử DụngVăn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh

Đăng ký

​Chấp thuận

Bình luận

c: Giám Sát Viên Dịch Vụ Y Tế Học Đường
Giám Sát Viên Giáo Dục Sức Khỏe, Thể Chất và Lái Xe, và Các Hoạt Động Học Sinh

Quy định 403.08-2 Đính kèm I

Quy định 403.08-2 Đính kèm II