Quy định 346-2
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Ngày 10 tháng 1 năm 1984

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

Mở rộng chương trình giảng dạy dựa trên cơ sở trường học

Mọi chương trình giảng dạy được coi là một phần mở rộng hoặc bổ trợ liên quan đến chương trình giảng dạy thông thường nếu đáp ứng phần lớn các điều kiện sau:

1. Liên quan đến học sinh, phụ huynh, đội ngũ hoặc các tòa nhà/thiết bị của Trường Quận Prince William.
2. Không phải là một phần của chương trình giảng dạy trên toàn phân hiệu.
3. Liên quan đến việc thu phí.
4. Được bắt đầu ở cấp trường.

Lựa chọn nhân sự

Nhân viên hiện tại của Ban đặc trách và nhân viên không thuộc Ban đặc trách có thể được tuyển dụng làm giảng viên trong các chương trình mở rộng. Việc tuyển dụng tất cả nhân viên cho các chương trình đó sẽ tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các luật và chính sách của Ban đặc trách. Phòng Nhân sự sẽ trực tiếp tham gia
quá trình lựa chọn và tuyển dụng.

Quy trình thu phí và thanh toán cho giảng viên

I. Thu phí

A. Học phí/phí đăng ký sẽ được thanh toán để trả lương cho giảng viên và các chi phí trực tiếp khác của chương trình.

Các chương trình này được coi là phần mở rộng của chương trình giáo dục tổng thể và các nhóm bên ngoài có thể tận dụng chúng. Tuy nhiên, hiệu trưởng cần lưu ý rằng hợp đồng sử dụng tòa nhà có thể cần thiết trong một số trường hợp.

B. Tất cả các khoản học phí/đăng ký và bất kỳ khoản phí nào cho tài liệu, sách bài tập, v.v. sẽ được nhận vào một tài khoản riêng trên sổ sách của trường. Tài khoản này sẽ có tiêu đề là "Chương trình giảng dạy theo trường" và sẽ là một tài khoản thuộc Danh mục "E".

C. Chương trình này chỉ được phép tạo ra một khoản doanh thu vượt mức nhỏ. Phòng Tài chính sẽ giám sát các tài khoản và đưa ra hướng liên quan đến doanh thu vượt quá chi phí.

II. Thanh toán cho giảng viên

A. Nhân viên Ban đặc trách hiện tại

1. Giảng viên sẽ được trả lương theo giờ như được tính toán bởi Phòng Nhân sự. Trong trường hợp tiền đăng ký không đủ để thanh toán đầy đủ cho giảng viên, thì giảng viên có thể không đồng ý chấp nhận giảm khoản thanh toán. Các khoản khấu trừ thuế thích hợp sẽ được thực hiện.

2. "Báo cáo về thời gian thay thế nhân viên và tạm thời" sẽ được hoàn thành một cách thích hợp. Nhà trường sẽ đính kèm một tấm séc bao gồm tiền lương và FICA và chuyển tiếp giấy tờ cho giám sát viên trực tiếp của nhân viên.

3. Giám sát viên sẽ lập mã báo cáo thời gian với mã lương phù hợp, ký báo cáo thời gian và chuyển tiếp giấy tờ cho Phòng Nhân sự để xử lý.

4. Phòng Tài chính sẽ ký gửi séc của trường như một khoản tín dụng chi tiêu để bù trừ các chi phí phát sinh.

B. Nhân viên Không thuộc Hội đồng Trường

1. Trước khi tham gia các dịch vụ của một cá nhân không phải là một nhân viên của Hội đồng Trường, điều hành viên phụ trách sẽ trao đổi với Phòng Nhân sự để đảm bảo tuân thủ Quy định 517.01-1
2. Cá nhân sẽ gửi một tuyên bố chỉ ra số giờ làm việc, tỷ lệ mỗi giờ và tổng số không trả tiền do.
3. "Báo cáo Thay thế & tạm thời của nhân viên" sẽ được điền vào một cách phù hợp. Nhà trường sẽ đính kèm một tấm chi phiếu để bao gồm tổng lương và F.I.C.A. và thẻ W-4. Giấy tờ sau đó sẽ được chuyển đến Phòng Nhân sự cho việc mã hóa và xử lý.

Phòng Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện và kiểm tra quy định này.
Hội đồng trường quận Prince William