Regulation 261.03-1 Length of School Term

Quy định 261.03-1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Ngày 31 tháng 5 năm 2017

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Thời Gian Khóa Học

Theo quy định của Chính sách 261.03, Tổng Giám đốc sẽ giới thiệu cho Hội Đồng Trường lịch học cung cấp tối thiểu là 180 ngày giảng dạy trong mỗi năm học. Kể từ khi ngày giảng dạy ở Học khu Công Lập Quận Prince William kéo dài hơn 5.5 giờ tối thiểu, lịch học được phê duyệt bao gồm số giờ cao hơn yêu cầu 990 của giờ giảng dạy.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Học sinh Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét duyệt quy định này vào năm 2020.
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM