Thông qua: 22/2/2017

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 664-2

GIẢI THƯỞNG
Học sinh tiêu biểu - Lớp 6-8

Học sinh tiêu biểu sẽ được xác định bốn lần mỗi năm học. Điểm bằng chữ của chín tuần học của của học sinh sẽ được sử dụng để xác định đủ điều kiện học sinh tiêu biểu. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở hoặc người được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm công nhận những học sinh kiếm được danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoặc Học sinh Tiêu biểu của Hiệu trưởng mỗi giai đoạn chấm điểm chín tuần.

Tiêu chuẩn học sinh tiêu biểu

Học sinh phải nhận được điểm từ "B" hoặc cao hơn với một điểm "C" ngoại lệ trong thời gian chấm điểm chín tuần. Một học sinh phải kiếm được ít nhất một điểm "A" nếu họ có điểm "C" trong thời gian chấm điểm chín tuần và đủ điều kiện để được vinh danh.

Tiêu chuẩn học sinh tiêu biểu của Hiệu trưởng

Học sinh phải nhận được điểm "A" cho mỗi khóa học trong thời gian chấm điểm chín tuần.

Phó Giám thị Học tập và Trách nhiệm giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Giám thị Học tập và Trách nhiệm Giải trình (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.