Quy định 646-2
HƯỚNG DẪN
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HƯỚNG DẪN

Bình Đẳng Về Tiếp Cận - Các Trường Trung Học Công Lập

Các Câu Lạc Bộ, Nhóm hoặc Tổ Chức của Học Sinh Không Do Trường Tài Trợ - Diễn Đàn Mở Giới Hạn

I. Theo Đạo Luật Tiếp Cận Bình Đẳng (Equal Access Act, sau đây được gọi tắt là Đạo Luật), sẽ là trái pháp luật nếu một trường trung học công lập từ chối quyền tiếp cận bình đẳng, cơ hội công bằng hoặc phân biệt đối xử với các học sinh muốn tổ chức một cuộc họp vào thời gian ngoài giờ học trên cơ sở tôn giáo, chính trị, triết học hoặc nội dung khác của bài phát biểu tại cuộc họp đó.

II. Các lớp trung học ở Virginia được định nghĩa là lớp 6 đến lớp 12. Thuật ngữ "thời gian ngoài giờ học" có nghĩa là thời gian được nhà trường dành riêng trước khi việc giảng dạy trên lớp thực sự bắt đầu hoặc sau khi việc giảng dạy trên lớp thực sự kết thúc. Các câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức không được tài trợ bởi Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) có thể tiến hành các hoạt động trong trường hoặc trên địa phận của trường nhưng phải tuân thủ các nội dung của quy định này. Nhà trường sẽ không chi bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ cuộc họp nào như vậy ngoài các chi phí phát sinh liên quan đến việc cung cấp không gian họp.

III. Các hướng dẫn sau đây được nêu trong Đạo Luật Tiếp Cận Bình Đẳng:

Cuộc họp phải là tự nguyện và do học sinh khởi xướng.

A. Nhà trường, chính phủ và các cơ quan, nhân viên chính phủ sẽ không tài trợ cho cuộc họp. Thuật ngữ "tài trợ" bao gồm hành động quảng bá, lãnh đạo hoặc tham gia vào một cuộc họp. Sự có mặt của một giáo viên, nhân viên điều hành hoặc nhân viên khác của trường tại một cuộc họp vì mục đích giám sát không cấu thành việc tài trợ cho cuộc họp.
B. Nhân viên tình nguyện hoặc các đại lý của trường hoặc chính phủ có mặt tại các cuộc họp tôn giáo hoặc các cuộc họp khác chỉ với mục đích giám sát không tham gia.
C. Cuộc họp không can thiệp về mặt vật chất và thực chất vào các hoạt động giáo dục có trật tự trong trường cũng như không vi phạm các chính sách và quy định của Hội Đồng Trường Quận Prince William hoặc Bộ Quy Tắc Ứng Xử của PWCS.
D. Những người ngoài trường không được chỉ đạo, thực hiện, kiểm soát hoặc thường xuyên tham dự các hoạt động của các nhóm học sinh đó.

IV. Không quy định nào trong Đạo Luật được hiểu là ủy quyền cho Hoa Kỳ hoặc bất kỳ tiểu bang hay phân khu chính trị nào, kể cả PWCS:

A. Tác động đến hình thức hoặc nội dung của bất kỳ lời cầu nguyện hoặc hoạt động tôn giáo khác.
B. Yêu cầu bất kỳ người nào tham gia cầu nguyện hoặc hoạt động tôn giáo khác.
C. Chi tiêu công quỹ vượt quá chi phí phát sinh cho việc cung cấp không gian cho các cuộc họp do học sinh khởi xướng.
D. Buộc đại lý hoặc nhân viên của trường tham dự một cuộc họp của trường nếu nội dung phát biểu tại cuộc họp trái với niềm tin của đại lý hoặc nhân viên.
E. Xử phạt các cuộc họp trái pháp luật.

E. Giới hạn quyền của các nhóm học sinh không có số lượng người tham gia như quy định.
F. Tiết lộ các quyền theo hiến pháp của bất kỳ người nào.

V. Không có điều khoản nào trong Đạo Luật được hiểu là hạn chế thẩm quyền của trường, các đại lý hoặc nhân viên của trường trong việc duy trì trật tự và kỷ luật trong khuôn viên trường, bảo vệ sức khỏe của học sinh và giáo viên và đảm bảo rằng việc tham dự các cuộc họp của học sinh là tự nguyện.

VI. Các câu lạc bộ, đội, nhóm hoặc tổ chức không liên quan đến chương trình giảng dạy, không do trường tài trợ là các tổ chức học sinh ở cấp trường trung học không được PWCS tài trợ, có các hoạt động không liên quan trực tiếp đến chương trình giảng dạy của trường, có các lợi ích chính là chăm sóc lợi ích của học sinh trong các hoạt động chính trị, tôn giáo, triết học, dịch vụ cộng đồng hoặc giải trí.

A. Sự tham gia của học sinh trong các tổ chức hoặc hoạt động đó là tự nguyện và nhà trường không khuyến khích cũng không phản đối. Các cá nhân giám sát các nhóm hoặc các cuộc họp đó không được PWCS trả thù lao. Những người lớn giám sát là nhân viên PWCS được hiệu trưởng chỉ định chỉ phục vụ trong khả năng giám sát/giám hộ. Họ không được chỉ đạo, xác định chương trình nghị sự, lên kế hoạch cho các sự kiện hoặc điều hành các cuộc họp này.

B. Các hoạt động của các tổ chức này và hành vi của các thành viên của tổ chức không được can thiệp về mặt vật chất và thực chất vào các hoạt động giáo dục có trật tự trong nhà trường. Các câu lạc bộ, đội, nhóm và tổ chức đó và các thành viên của chúng cũng phải tuân theo các chính sách và quy định của Hội Đồng Trường Quận Prince William, Bộ Quy Tắc Ứng Xử PWCS và bất kỳ quy tắc hoặc hạn chế nào theo quy định của Phó Giám Đốc Đặc Trách Cấp Lớp hoặc hiệu trưởng.

VII. Hiệu trưởng và Phó Giám Đốc Đặc Trách Cấp Lớp sẽ phê chuẩn cuộc họp và chỉ định địa điểm nếu xác định được rằng:

A. Hiệu trưởng đã nhận được một yêu cầu bằng văn bản như quy định trong Mẫu Giấy Đăng Ký Câu Lạc Bộ, Nhóm Hoặc Tổ Chức Học Sinh Không Được Trường Tài Trợ (Phụ Đính I) từ các học sinh để tiến hành một cuộc họp.
B. Nội dung Giấy Đăng Ký bao gồm mô tả và mục đích của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức, số lượng học sinh dự kiến tham dự, tên và chức danh của bất kỳ diễn giả bên ngoài nào, yêu cầu về địa điểm, thời gian của cuộc họp , ngày yêu cầu và các thông tin khác được nêu trong Phụ Đính I.
C. Khi nhận được yêu cầu, hiệu trưởng cần xác định các hướng dẫn được nêu trong Đạo Luật Tiếp Cận Bình Đẳng đã được đáp ứng. Việc đáp ứng này bao gồm:

1. Có một nhân viên tình nguyện để giám sát cuộc họp. Nhân viên sẽ được thông báo rằng Đạo Luật Tiếp Cận Bình Đẳng không cho phép nhân viên chỉ đạo, quảng bá, lãnh đạo hoặc tham gia vào cuộc họp. Một nhân viên có thể giám sát nhiều nhóm nếu các nhóm đó gặp nhau trong cùng một không gian.
2. Có sẵn địa điểm.
3. Thời gian và/hoặc ngày rơi vào thời gian ngoài giờ học như định nghĩa trong hướng dẫn vì thời gian đó ngay trước ngày hoặc sau giờ học vào một ngày học bình thường. Tất cả các cuộc họp nhóm học sinh phải kết thúc vào 6 giờ tối.
4. Cuộc họp không yêu cầu bất kỳ nguồn lực hoặc chi phí nào ngoài việc cung cấp không gian và các tài nguyên khác như được quy định trong tiểu mục VIII của quy định này.
5. Xác định được rằng không có người ngoài trường thường xuyên tham dự cuộc họp hoặc chỉ đạo hay tiến hành cuộc họp. Việc phê chuẩn cuộc họp được quy định dựa trên yêu cầu liên tục rằng không có người ngoài trường nào thường xuyên tham dự (các) cuộc họp hoặc chỉ đạo hoặc tiến hành (các) cuộc họp.

VIII. Khi một câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức học sinh đã được đăng ký và được Phó Giám Đốc Đặc Trách Cấp Lớp chấp thuận cho sử dụng cơ sở vật chất của trường thì câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức đó có thể tiếp tục sử dụng các cơ sở vật chất của trường, với điều kiện tổ chức đó vẫn tuân thủ tất cả các điều khoản của quy định này và tất cả các quy định và chính sách hiện hành khác của Hội Đồng Trường và Bộ Quy Tắc Ứng Xử của PWCS.

IX. Các câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức học sinh không được tài trợ bởi nhà trường và tuân thủ các quy định của quy định này sẽ có quyền tiếp cận trên cơ sở bình đẳng với các nhóm được nhà trường tài trợ cho các nguồn lực sau của trường. Sự tham gia này của các tổ chức học sinh sẽ bao gồm sự từ chối trách nhiệm tài trợ hoặc chứng nhận của trường.

A. Không gian phòng dựa trên quy mô của nhóm và theo cách thức người đến trước được phục vụ trước;
B. Các bảng tin có không gian được phân bổ đồng đều giữa các nhóm được và không được nhà trường tài trợ;
C. Trang web, giới hạn ở thời gian và địa chỉ của cuộc họp và người liên lạc;
D. Kỷ yếu, đối với các nhóm đã hoạt động trong ít nhất một học kỳ;
E. Hệ thống địa chỉ công cộng của trường giới hạn ở một thông báo mỗi tuần về thời gian và địa điểm họp (tuy nhiên, hiệu trưởng có thể chấm dứt sử dụng địa chỉ công cộng đối với tất cả các tổ chức học sinh, cả do nhà trường tài trợ và học sinh tài trợ, nếu hiệu ứng tích lũy của các thông báo này ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục của nhà trường);
F. Phân phát tài liệu ở một vị trí trung tâm do hiệu trưởng lựa chọn; và
G. Tham gia đêm "Back-to-School" và các sự kiện tương tự do trường tổ chức.

X. Học sinh tham gia các sự kiện sau giờ học có thể đi xe buýt hoạt động. Lịch trình của xe buýt hoạt động sẽ được xác định bởi Văn Phòng Dịch Vụ Vận Tải với sự tư vấn của nhà trường.

XI. Các câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức sinh viên không được tài trợ sẽ không được nhận:

A. Kinh phí;
B. Tài trợ của trường bởi nhân viên;
C. Công nhận sự tham gia dưới hình thức một lá thư của trường, giấy chứng nhận hoặc các biểu tượng khác, ví dụ như huy hiệu; hoặc
D. Không dùng xe buýt hoạt động.

XII. Chỉ những học sinh ghi danh tại trường mà nhóm gặp gỡ mới có thể thường xuyên tham dự các cuộc họp nhóm tại trường, ngoại trừ có sự chấp thuận của hiệu trường dựa trên mục tiêu và sứ mệnh của nhóm.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

.....................................................................................................................................................

Quy định 646-2

Phụ Đính I

Đăng Ký Các Câu Lạc Bộ, Nhóm hoặc Tổ Chức của Học Sinh Không Do Trường Tài Trợ


Trường: Đại Diện Khoa:

Email:

Tên Câu Lạc Bộ, Nhóm hoặc Tổ Chức:

 1. Cung cấp mô tả ngắn gọn về các hoạt động của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức.

 2. Trình bày mục đích chính của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức.

 3. Xác định các cá nhân khởi xướng tổ chức hoặc sự hình thành của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức và trình bày liệu có cá nhân nào không phải học sinh trường này.

 4. Trình bày số thành viên dự kiến và cấp lớp._________________
 5. Trình bày số lượng các cuộc họp dự kiến mỗi năm và tần suất họp.

 6. Xác định địa điểm muốn tổ chức cuộc họp câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức.

 7. Mô tả số lượng và loại hoạt động mà câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức dự kiến thực hiện cho năm học tới. Xác định tất cả người lớn hoặc không phải học sinh (của trường này) sẽ tham dự các cuộc họp hoặc hoạt động của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức của bạn, và đối với mỗi người, cần nêu rõ các thông tin sau:
  1. Tên, địa chỉ và tuổi.
  2. Cá nhân này có phải là nhân viên của Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William không, và nếu có thì nêu chức danh và nghề nghiệp của người đó.
  3. Số lượng các cuộc họp sẽ được tham gia bởi những người lớn đó hoặc những người không phải là học sinh khác và/hoặc tần suất có mặt tại các cuộc họp.
  4. Xác định bản chất chính xác của sự tham gia của người này vào các cuộc họp hoặc hoạt động của câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức của bạn (đính kèm các tờ bổ sung nếu cần thiết). 8. Nếu một nhân viên hoặc đại lý của trường sẽ có mặt tại cuộc họp của bất kỳ nhóm tôn giáo hoặc bất kỳ cuộc họp nào vì mục đích tôn giáo, vui lòng cung cấp một văn bản xác nhận bởi người đó rằng họ sẽ không tham gia vào cuộc họp hoặc hoạt động.

_____________________________________________________________________________________________

Chữ Ký Của Hiệu Trưởng Ngày


_________________________________________________________________________________________________________

Chữ Ký Của Phó Giám Đốc Đặc Trách Cấp Lớp Ngày

.........................................................................................................................................................................................................

Quy định 646-2
Phụ Đính II


Giấy Phép Của Phụ Huynh Cho Học Sinh Tham Gia Câu Lạc Bộ, Nhóm Hoặc Tổ Chức Học Sinh Không Được Nhà Trường Tài Trợ


Tôi là phụ huynh hoặc người giám hộ của ________________________________ , hiện đang theo học tại Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William và mong muốn tham gia vào các hoạt động của các chương trình, câu lạc bộ, nhóm hoặc tổ chức không liên quan đến chương trình giảng dạy sau đây: .


__________________________________________
Chữ Ký Của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ


_________________
Ngày


Tôi không muốn học sinh có tên trên tham gia vào hoạt động này.

_____________________________________________
Chữ Ký Của Phụ Huynh hoặc Người Giám Hộ

_____________________________
Ngày

̣Chỉ dành cho In ấn:

QUY ĐỊNH 646-2 Đính kèm I

QUY ĐỊNH 646-2 Đính kèm II