Quy định 600-4
HƯỚNG DẪN
Ngày 26/6/2019

HƯỚNG DẪN

Chương Trình Học viên Tiếng Anh ở các Trường cấp Mẫu giáo - lớp 12

Chương Trình Người Học Anh Ngữ (English Learner, EL) phải phù hợp với tất cả các luật hiện hành của liên bang và tiểu bang và thông tri của Văn Phòng Dân Quyền.
Các chương trình EL của trường phải được thực hiện theo các Tiêu Chuẩn Chất Lượng Virginia hiện hành và tất cả các chính sách hiện hành của Hội Đồng Trường.
Việc thực hiện các dịch vụ của chương trình EL của trường theo tất cả các luật, quy định và chính sách hiện hành phải được mô tả trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ của Khu Học Chánh (Division Language Allocation Service Plan), các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5, lớp 6 đến lớp 8 và lớp 9 đến lớp 12. Kế hoạch sẽ là nguồn chính thức của tất cả các thông tin liên quan đến tất cả các hướng dẫn và dịch vụ hành chính, thủ tục, biểu mẫu, nghiên cứu hiện tại và pháp luật để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ. Văn Phòng Chương Trình và Dịch Vụ EL sẽ xem xét và sửa đổi các quy trình của chương trình EL tổi thiểu là mỗi năm. Các quy trình và hướng dẫn do Văn Phòng Chương Trình và Dịch Vụ EL cung cấp sẽ được lưu trữ trong cổng thông tin mạng nội bộ của nhân viên Khu Học Chánh để nhân viên sử dụng. Các thành viên giám hiệu giám sát các chương trình EL của trường và giáo viên Anh Ngữ cho Người Nói Ngôn Ngữ Khác (English for Speakers of Other Languages, ESOL) chịu trách nhiệm chính trong việc tuân thủ các quy trình được nêu.
I. Cung Cấp Dịch Vụ
Các chương trình EL của trường sẽ cung cấp các dịch vụ giảng dạy đầy đủ và dựa trên nghiên cứu cho tất cả các EL có Trình Độ Thông Thạo Anh Ngữ (English Language Proficiency, ELP) từ 1 đến 5. Theo tất cả các luật, quy định và chính sách hiện hành được mô tả trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ của Khu Học Chánh, các lớp từ mẫu giáo đến lớp 5, lớp 6 đến lớp 8 và lớp 9 đến lớp 12 và Giao Thức Hướng Dẫn Look-Fors (Instructional Look-Fors Protocol) cho EL.
Các chương trình EL của trường phải cung cấp không ít hơn số lượng giảng dạy Phát Triển Anh Ngữ ( English Language Development, ELD) tối thiểu theo quy định cho từng cấp ELP trong Row One, và số lượng Hướng Dẫn Được Bảo Vệ (Sheltered Instruction, SI) tối thiểu theo quy định cho từng cấp ELP trong Row Eight, và ELD và SI sẽ được cung cấp trong các cài đặt hướng dẫn, môn học, nhóm và mô hình cung cấp dịch vụ theo quy định của Rows Two-Eight của Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ.
Các trường phải đảm bảo rằng toàn bộ việc giảng dạy ELD được cung cấp bởi một giáo viên Anh Ngữ Như Ngôn Ngữ Thứ Hai (English as a Second Language, ESL) được chứng nhận cho các EL ở các cấp độ 1 đến 5. Tuy nhiên, nếu cần thiết để đảm bảo rằng tất cả các EL ở cấp độ 1 sẽ nhận được số lượng ELD theo quy định của Row One trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ với một giáo viên ESL được chứng nhận, một giáo viên được đào tạo về kỹ thuật EL chỉ có thể giảng dạy ELD cho các EL thuộc cấp độ 5.
Các trường phải đảm bảo rằng việc giảng dạy ELD theo yêu cầu của Row One được cung cấp trong môn ngữ văn, Anh Ngữ hoặc đọc, và rằng SI theo yêu cầu của Row Eight được cung cấp trong các môn toán, khoa học và nghiên cứu xã hộ. Tuy nhiên, nếu trường không thể bố trí số lượng ELD mà Row One yêu cầu cho tất cả các EL thì việc giảng dạy ELD cho EL cấp độ 4 có thể được áp dụng trong các môn toán, nghiên cứu xã hội hoặc khoa học và việc giảng dạy SI có thể được cung cấp trong các môn ngữ văn, Anh Ngữ hoặc đọc. Các chiến lược ELD cũng sẽ được kết hợp trong các môn theo nội dung cấp lớp, được tính vào SI theo yêu cầu của Row Eight
Theo quy định của Row Six trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ, việc giảng dạy ELD mà Row One yêu cầu có thể được cung cấp cho tất cả các EL thông qua một (i) Lớp chỉ toàn các EL, (ii) học theo nhóm nhỏ, (iii) ELD hòa nhập chỉ áp dụng cho các EL cấp độ 4 và 5, hoặc (iv) mô hình đồng giảng dạy EL, với điều kiện (a) định nghĩa về đồng giảng dạy EL trong Định Nghĩa Chương Trình EL kèm theo được đáp ứng; và (b) giáo viên ESL được chứng nhận và giáo viên khác (ví dụ: giáo viên giáo dục tiểu học, giáo viên môn đọc tiểu học, giáo viên Anh Ngữ trung học) tối thiểu phải có thời gian lập kế hoạch và đào tạo hàng tuần về cách đồng giảng dạy ELD. EL ở các cấp độ 4 và 5 có thể tham gia cùng các học sinh không phải là EL trong các buổi học ELD trong mô hình ELD đồng giảng dạy hoặc hòa nhập, với điều kiện (a) định nghĩa về đồng giảng dạy trong các Định Nghĩa kèm theo được đáp ứng; và (b) giáo viên ESL được chứng nhận và giáo viên khác tối thiểu phải có thời gian lập kế hoạch và đào tạo hàng tuần về cách đồng giảng dạy ELD.
Việc giảng dạy ELD phải đáp ứng các tiêu chuẩn nghe, nói, đọc và viết trong Các Tiêu Chuẩn ELD của WIDA đã được Tiểu Bang Virginia thông qua.
A. Xếp Nhóm - Bốn Môn Cốt Lõi

1. EL phải được nhóm theo để học ELD theo cấp độ ELP và cấp lớp nếu có thể, nhưng nếu cần phải đáp ứng các cấp độ học tập ELD cần thiết, EL có thể được nhóm với nhiều cấp độ ELP hoặc cấp lớp, miễn là việc phân nhóm phù hợp với các điều khoản của Row Five của Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ.
2. Các EL sẽ nhận được không ít hơn số lượng SI tối thiểu theo quy định của Row Eight trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ. Tất cả các EL ghi danh vào các lớp SI (ngữ văn/Anh ngữ/ đọc, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội) sẽ được sắp xếp với (a) một giáo viên được chứng nhận song song về môn học và ESL; (b) một giáo viên được chứng nhận về môn học và một giáo viên ESL được chứng nhận trong môi trường đồng giảng dạy, là người có thời gian lập kế hoạch chung và được đào tạo đầy đủ về nội dung đồng giảng dạy cho các EL; hoặc (c) nếu không thể thực hiện được các phương án (a) hoặc (b), các giáo viên được chứng nhận về môn học được đào tạo về các kỹ thuật EL hoặc những người đang tham gia khóa đào tạo cần thiết và đang trên đường hoàn thành trong vòng 3 năm.
3. Giáo viên ELD và giáo viên các lớp SI phải giảng dạy theo quy định của Giao Thức Hướng Dẫn Look-Fors Dành Cho EL của Khu Học Chánh.

II. Phát Triển Học Trình Dựa Trên Tiêu Chuẩn
Khu Học Chánh sẽ tiếp tục phát triển các bổ sung dựa trên tiêu chuẩn cho khung chương trình giảng dạy của Tiểu Bang, bao gồm hướng dẫn rõ ràng về cách kết hợp Các Tiêu chuẩn ELD của WIDA với các khung môn học của Các Tiêu Chuẩn Học tập Virginia (ngữ văn/Anh Ngữ, khoa học, toán học và nghiên cứu xã hội) theo cách phù hợp với các cấp độ ELP của EL để minh họa sự khác biệt trong giảng dạy và tiến hành giảng dạy 4 lĩnh vực ngôn ngữ (nghe, nói, đọc và viết) trong bối cảnh lập kế hoạch và giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn.
Khu Học Chánh Công Lập Quận Prince William (PWCS) sử dụng hướng dẫn từ mẫu giáo đến lớp 12 để mô hình hóa việc lập kế hoạch bài giảng và học trình trên cơ sở tiêu chuẩn. Hướng dẫn này sẽ giải quyết cách: viết các mục tiêu ngôn ngữ và môn học cho từng lĩnh vực cốt lõi; xác định từ vựng học thuật cho các lớp từ mẫu giáo đến lớp 12 cùng với chương trình giảng dạy các môn cốt lõi phù hợp với các cấp độ ELP; và sắp xếp các tiêu đề đọc và EL cụ thể theo cấp độ cho phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang trong chương trình giảng dạy cốt lõi từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 phù hợp với các cấp độ ELP. Khi các tài liệu được hoàn thành, Khu Học Chánh sẽ đăng trên các trang web của Văn Phòng Các Chương Trình và Dịch Vụ EL và Tin Nhắn Của Trường cụ thể để tất cả giáo viên trong Khu Học Chánh có thể sử dụng các công cụ này để dạy cho các EL, và sẽ email thông báo về bài đăng, tối thiểu là cho các giáo viên ELD và SI.
III. Xếp Lịch EL Khác Với Bốn Môn Cốt Lõi

A. Xếp Nhóm - Đặc Biệt
Các EL sẽ ở cùng các học sinh không phải EL trong giờ nghỉ ngơi, nghệ thuật, âm nhạc, thể dục, ăn trưa, thư viện và không bị tách biệt một cách không cần thiết với các học sinh không phải EL trong các giờ học khác, với điều kiện cấp độ ELP, thời gian và sự tiến bộ của các em trong chương trình EL và tính chất của các dịch vụ EL của các em, bao gồm cả việc cho dù các lớp khác là gì cũng không cần ghi danh riêng, trong đó có cả các giờ học các môn cốt lõi. EL cũng sẽ được sắp xếp học cùng với các học sinh không phải EL trong các chức năng của trường, các hoạt động trong chương trình học và các hoạt động ngoại khóa.
B. Lịch Sinh Hoạt Lớp
Thời gian sinh hoạt lớp vào đầu và cuối ngày học không được tính là thời gian dịch vụ EL trực tiếp, cũng như sự hỗ trợ được cung cấp bởi các nhân viên được phân loại là không được chứng nhận hoặc các giáo viên được chứng nhận không phải ESL, là những người không có hoặc không được ghi nhận là được đào tạo đầy đủ về EL và các kỹ thuật liên quan. Người quản lý hồ sơ không được tính thời gian này là dịch vụ chương trình EL trực tiếp khi báo cáo số lượng dịch vụ EL, cho dù bằng văn bản hoặc trong cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin về học sinh (SIS).
C. Sử Dụng Tiếng Mẹ Đẻ
Giáo viên có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh một cách có chiến lược để hỗ trợ cho học sinh EL hiểu bài trên lớp.

IV. Nhân Viên Giảng Dạy Và Hành Chính

A. Giáo Viên và Đào Tạo
Các trường phải đảm bảo rằng các giáo viên EL được đào tạo đầy đủ để cung cấp các dịch vụ chương trình EL chất lượng cho các EL về ELP và các cấp lớp mà họ được phân công giảng dạy.
Giáo viên giảng dạy ELD phải có chứng nhận ESL, hoặc nếu điều này là không thể thì phải có chứng nhận ESL tạm thời và đang cố gắng để có được chứng nhận ESL trong 3 năm tới, là khoảng thời gian mà Bộ Giáo Dục Virginia yêu cầu. PWCS cũng yêu cầu các giáo viên có chứng nhận ESL tạm thời phải đạt được chứng nhận ESL đầy đủ trong vòng 3 năm, nếu không sẽ không được tiếp tục giảng dạy ELD.
Trong những trường hợp hãn hữu không có cả giáo viên có chứng nhận ESL hay tạm thời thì giáo viên môn ngữ văn Anh, giáo viên môn đọc hoặc giáo viên tiểu học dạy từ mẫu giáo đến lớp 5 đã được PWCS đào tạo đầy đủ và phù hợp về giảng dạy ELD cho EL trước và trong năm học sẽ được chỉ định tham gia giảng dạy. Với khóa đào tạo này, giáo viên phải tối thiểu hoàn thành các phần ELD cụ thể trong Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn EL vào cuối năm học được cấp chứng nhận và học liên tục để đạt được chứng nhận ESL tạm thời vào cuối năm học đó. Nếu giáo viên không đáp ứng các yêu cầu đào tạo này, Khu Học Chánh sẽ không chỉ định giáo viên dạy ELD một lần nữa cho đến khi giáo viên đó đạt được ít nhất là một chứng nhận ESL tạm thời.
Khu Học Chánh sẽ đảm bảo các trường không phân công các giáo viên được chứng nhận ESL và giáo viên được chứng nhận về bộ môn cùng giảng dạy các lớp ELD hoặc SI cho EL trong một năm học cụ thể, trừ khi các giáo viên đó đã được đào tạo về đồng giảng dạy hoặc sẽ được đào tạo trong năm học đó.
Khu Học Chánh cũng sẽ đảm bảo rằng các giáo viên được chứng nhận ESL và giáo viên bộ môn được phân công đồng giảng dạy các lớp ELD và SI sẽ có thời gian lập kế hoạch chung để lên kế hoạch cho việc đồng giảng dạy. Tất cả các giáo viên EL theo cấp lớp và giáo viên bộ môn theo cấp lớp dạy EL phải được bố trí thời gian để lập kế hoạch chung.
B. Nhân Viên Điều Hành và Đào Tạo
Mỗi hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm chính trong việc đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được mô tả dưới đây, nhưng có thể ủy thác một số nhiệm vụ cho một nhân viên điều hành cấp dưới cụ thể khi cần thiết:

1. Giám sát và đảm bảo thực hiện hiệu quả chương trình EL tại trường của mình và thường xuyên phát triển chuyên môn về việc việc thực hiện và đánh giá phù hợp các chương trình và dịch vụ EL;
2. Tham gia vào các quy trình của Hội Đồng Can Thiệp Trẻ Em, Sự Hội Đủ Điều Kiện Và Chương Trình Giáo Dục Cá Nhân (IEP) cho học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ EL;
3. Thường xuyên họp với từng giáo viên ELD và SI để kiểm tra sổ ghi chép số liệu về học sinh và hồ sơ lưu về học sinh của giáo viên và để thảo luận về các lĩnh vực cần quan tâm;
4. Cung cấp và/hoặc đảm bảo sự tham gia vè phát triển và đào tạo chuyên môn vì nó liên quan đến các dịch vụ EL;
5. Phục vụ với vai trò liên lạc giữa Văn Phòng Chương Trình Và Dịch Vụ EL và hiệu trưởng;
6. Sẵn sàng giải quyết các nhiệm vụ khác liên quan đến các dịch vụ của chương trình EL theo sự phân công của hiệu trưởng, văn phòng trung tâm và nhân viên của Giám Đốc Khu Học Chánh;
7. Đảm bảo rằng dữ liệu cho từng học sinh EL và cựu học sinh EL được nhập vào các mẫu/phiếu tự đánh giá trong SIS theo các ngày trong bảng thời gian Chương Trình Giám Sát Người Học Anh Ngữ Tại Trường của Khu Học Chánh K-12 và mỗi giáo viên xem xét báo cáo "Hiểu EL Của Bạn" và danh sách "EL và SWD/Giáo Dục Đặc Biệt" trong SIS để biết học sinh EL hiện tại hoặc trước đây nào đang ở trong lớp của mình và học sinh EL nào cũng là học sinh giáo dục đặc biệt;
8. Liên tục kiểm tra tình hình học tập của các học sinh EL hiện tại và trước đây và đưa ra các khuyến nghị phù hợp về các dịch vụ của chương trình EL dựa trên thành tích của học sinh;
9. Thiết lập giao tiếp có ý nghĩa với phụ huynh của EL và phụ huynh Có Trình Độ Anh Ngữ Hạn Chế (LEP), bao gồm sử dụng các bản dịch và thông dịch viên;
10. Giám sát và theo dõi việc thực hiện các kỹ thuật giảng dạy lồng ghép học học Anh Ngữ với môn học trong tất cả các lớp có môn lồng ghép và cung cấp giảng dạy ELD trong tất cả các lớp ELD; và
11. Đảm bảo việc mua và cung cấp tài liệu học tập đầy đủ và phù hợp cho các EL.

V. Yêu Cầu Phát Triển Nghề Nghiệp - Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn Cho Người Giảng Dạy EL

A. Khu Học Chánh thực hiện Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn EL cho tất cả các giáo viên SI chưa có chứng nhận ESL và giáo viên giáo dục đặc biệt cho EL. Theo Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn EL, PWCS đảm bảo rằng tất cả các các giáo viên SI chưa có chứng nhận ESL và giáo viên giáo dục đặc biệt cho EL sẽ hoàn thành:

1. 45 giờ phát triển chuyên môn bắt buộc trong 3 năm; và
2. Ít nhất 5 giờ Thực hành cho mỗi năm học (ví dụ: đào tạo với chuyên gia và đồng nghiệp, tham quan lớp học mẫu, phân tích bài làm của học sinh và chia sẻ chiến lược trong cộng đồng học tập chuyên môn để đảm bảo áp dụng kiến thức đào tạo vào thực tế giảng dạy.
Việc phát triển chuyên môn tập trung vào áp dụng vào thực tế lớp học các chiến lược lập kế hoạch, giảng dạy và nội dung lồng ghép với các môn học cho các EL trong bối cảnh lập kế hoạch, giảng dạy theo tiêu chuẩn và đánh giá, và phải có nhiều cơ hội làm mẫu, thực hành và tiếp nhận ý kiến đóng góp về các chiến lược đó. Việc phát triển chuyên môn sẽ chú trọng vào kiến thức học thuật, phát triển vốn từ vựng học thuật phù hợp với chương trình giảng dạy nội dung cốt lõi, phát triển đọc và hiểu, kỹ năng viết, phương pháp học Anh Ngữ và các chiến lược lồng ghép học Anh ngữ trong các môn học trong bối cảnh giảng dạy dựa trên tiêu chuẩn. Các thành phần chính của việc phát triển chuyên môn cần thiết này bao gồm việc cung cấp nội dung hướng dẫn hiệu quả cho các EL, đào tạo rõ ràng và liên tục về cách giảng đồng giảng dạy cho các giáo viên ESOL và bộ môn sẽ cùng giảng dạy, và giám sát sự tiến bộ của các học sinh EL và nhân viên.

B. Đánh Giá Giáo Viên

1. Hiệu trưởng nhân viên điều hành được chỉ định của nhà trường sẽ đánh giá và ghi lại xem các giáo viên ESL/ELD, giáo viên bộ môn có lồng ghép dạy EL và giáo viên giáo dục đặc biệt đã được đào tạo 60 giờ phát triển chuyên môn bắt buộc có đang sử dụng các chiến lược lồng ghép và ESL phù hợp trong ELD, nội dung môn học và các bài giảng giáo dục đặc biệt cho học sinh EL hay không. Việc phát triển chuyên môn bắt buộc tiếp theo trong năm thứ ba của Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn EL của giáo viên đó sẽ giải quyết mọi thiếu sót được ghi nhận trong các đánh giá này.
2. Hiệu trưởng hoặc nhân viên điều hành được chỉ định của hiệu trưởng theo dõi tiến trình mà các giáo viên giáo dục đặc biệt, ngữ văn, đọc, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội của các EL đang hướng tới để đào tạo đầy đủ các kỹ thuật lồng ghép thông qua Kế Hoạch Học Tập Chuyên Môn EL. Nếu trong vòng 2 năm qua, một giáo viên bộ môn được chứng nhận đã hoàn thành phát triển chuyên môn hoặc một khóa học đáp ứng một hoặc nhiều hơn số lượng 45 giờ cần thiết cho các chiến lược và chủ đề hướng dẫn, PWCS có thể tính số giờ đó khi tính toán mức hoàn thành 45 giờ đào tạo cho họ, nhưng có thể không tính cho 15 giờ Thực Hành.

C. Yêu Cầu Đào Tạo Đối Với Nhân Viên Điều Hành
Khu Học Chánh đảm bảo rằng tất cả các hiệu trưởng hoặc nhân viên điều hành khác chịu trách nhiệm đánh giá tất cả giáo viên ESOL, giáo viên dạy các bộ môn được lồng ghép và giáo viên giáo dục đặc biệt cung cấp dịch vụ cho EL sẽ nhận được: ít nhất 15 giờ phát triển nhân viên và ít nhất 5 giờ theo dõi tại chỗ trong vòng 2 năm học để có tổng số 20 giờ phát triển chuyên môn:

1. Tập trung vào việc hỗ trợ và đánh giá các chiến lược giảng dạy phù hợp để cung cấp ELD cho học sinh EL ở các cấp độ ELP và lập kế hoạch, phân phối và lồng ghép vào môn học cho các EL khi lập kế hoạch, giảng dạy và đánh giá dựa trên tiêu chuẩn;
2. Đào tạo về những nội dung cần tìm kiếm để xác định xem việc giảng dạy ELD và/hoặc SI có tuân thủ các tiêu chuẩn hay không, bao gồm cả huấn luyện qua dự giờ với chuyên gia để thực hiện quan sát lớp học ELD và SI, trong đó chuyên gia hướng dẫn mô hình sử dụng cách thức quan sát trong các lớp ELD và SI và đưa ra nhận xét phản hồi cho giáo viên ELD và SI, sau đó hiệu trưởng/nhân viên điều hành thực hành sử dụng cách thức đó và đưa ra phản hồi cho các giáo viên này dưới sự quan sát của các chuyên gia hướng dẫn. Sau mỗi lần quan sát trong lớp, các chuyên gia đào tạo sẽ tiến hành một buổi trao đổi với hiệu trưởng/nhân viên điều hành để đảm bảo rằng họ biết cách tiến hành quan sát các lớp ELD và SI, sử dụng cách thức quan sát và đưa ra phản hồi cho giáo viên. Có thể đáp ứng yêu cầu đào tạo này bằng cách để một nhóm nhỏ hiệu trưởng/nhân viên điều hành dự giờ của một chuyên gia đào tạo và/hoặc quan sát và nhận xét các bài giảng ELD và SI được quay thành video với sự trợ giúp của một chuyên gia đào tạo, với điều kiện không quá 5 trong số 10 giờ liên quan đến giảng dạy được ghi băng video; và
3. Huấn luyện hiệu trưởng/nhân viên điều hành về cách triển khai các hoạt động tiếp theo tại trường cho các giáo viên ELD và SI để thúc đẩy việc chuyển giao các nội dung đào tạo sang các học sinh EL theo hình thức Thực hành (ví dụ: lên lịch để huấn luyện đồng đẳng, tham quan lớp học mẫu, phân tích bài tập của học sinh hợp tác và chia sẻ chiến lược trong các cộng đồng học tập chuyên môn).
Hàng năm, tất cả các hiệu trưởng sẽ được đào tạo về các trách nhiệm trong các mục A-K của Phần IV-B của quy định này và đào tạo về các yêu cầu khác trong các ngày làm việc của nhân viên điều hành.
Khu Học Chánh và các trường sẽ cung cấp đào tạo cho tất cả các giáo viên bộ môn được lồng ghép, giáo viên giáo dục đặc biệt và giáo viên năng khiếu về cách kết hợp các tiêu chuẩn ELD của WIDA với các môn trong chương trình giảng dạy của Khu Học Chánh (ngữ văn/Anh ngữ, khoa học, toán học và nghiên cứu xã hội). Các giáo viên ESOL mới sẽ được đào tạo và hỗ trợ trong vòng 45 ngày kể từ ngày giảng dạy đầu tiên và bất cứ khi nào có thể trước khi bắt đầu năm học. Sau lần đào tạo ban đầu, tất cả giáo viên và trợ giảng ESOL sẽ được đào tạo lại.

D. Thay Thế Dài Hạn
Khi một giáo viên thay thế dài hạn hoặc giáo viên tạm thời được chỉ định để hoàn thành vai trò của một giáo viên được chứng nhận ESL và giáo viên đó làm việc hoặc dự kiến sẽ làm việc hơn 45 ngày, người đó sẽ bắt đầu việc đào tạo theo yêu cầu trong vòng 45 ngày kể từ ngày bắt đầu công việc.
E. Lớp Học Đáp Ứng Về Văn Hóa
Là một phần của các dịch vụ phát triển chuyên môn về quản lý lớp học và hỗ trợ hành vi tích cực, Khu Học Chánh sẽ đưa vào nội dung đào tạo các kỹ thuật đáp ứng về văn hóa để giúp nhân viên phản ứng hiệu quả với hành vi của học sinh từ các nền tảng văn hóa và ngôn ngữ khác nhau như được nêu trong Quy định 743-2.

VI. Phân Bổ Tài Nguyên - Tài Liệu Giảng Dạy
Các trường sẽ cung cấp tài liệu giảng dạy đầy đủ và phù hợp cho tất cả các EL.
Trong quá trình áp dụng sách giáo khoa của các môn toán học cốt lõi, khoa học, ngữ văn/Anh ngữ và nghiên cứu xã hộ, PWCS đã đưa vào việc sử dụng WIDA PRIME V2 để xác định mức độ mà các tài liệu cốt lõi theo đề xuất của hội đồng có thể đáp ứng các tiêu chí về nội dung dễ hiểu cho học sinh EL. Chỉ nên sử dụng các sách giáo khoa cốt lõi phù hợp với học sinh EL, trong có thể bao gồm các sách giáo khoa cốt lõi có tài liệu bổ sung giúp học sinh EL dễ tiếp cận hơn.
Hiệu trưởng sẽ phối hợp với phụ trách chương trình EL của trường hoặc giáo viên chính để xác định tài liệu cần mua. Mỗi hiệu trưởng sẽ tiến hành đánh giá các tài liệu giảng dạy có sẵn cho mỗi giáo viên cung cấp dịch vụ cho các EL trong các lớp ELD và SI (bao gồm giáo dục đặc biệt, giáo dục năng khiếu, đọc, toán, khoa học và các lớp nghiên cứu xã hội). Việc xem xét sẽ bao gồm các tài liệu ELD mà họ đang sử dụng, các tài liệu về kiến thức cốt lõi có sẵn ở dạng in mà họ sử dụng để quảng bá ELD và các tài liệu bổ sung mà họ sử dụng để tiếp cận nội dung bộ môn cốt lõi theo cấp lớp. Việc thống kê tài liệu cho lớp học sẽ quy định các sê-ri theo tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, ngày xuất bản, loại tài liệu (ví dụ: thư viện điện tử, sách giáo khoa, sách bài tập, hướng dẫn dành cho giáo viên hoặc hướng dẫn), số lượng, mức ELP mục tiêu và tình trạng (ví dụ: mới, tốt, loại bỏ hoặc thay thế). Là một phần của đánh giá, hiệu trưởng sẽ thực hiện một cuộc khảo sát với chính các giáo viên đó về nhu cầu của họ đối với các tài liệu bổ sung để đưa ra nội dung học theo cấp lớp mà các EL có thể tiếp cận được theo các cấp ELP trong các lớp học. Yêu cầu về các tài liệu bổ sung cần xem xét, nhưng không giới hạn ở các tài nguyên EL được xác định trong các tài liệu giáo trình của Khu Học Chánh và các tài nguyên bổ sung EL được xác định trong sách giáo khoa cốt lõi được Hội Đồng Trường phê duyệt.
Các tài liệu được yêu cầu phải xác định được nội dung mục tiêu của cấp lớp (ví dụ: Tiêu Chuẩn Học Tập Virginia) và quy định các sê-ri theo tiêu đề, tác giả, nhà xuất bản, ngày xuất bản, loại tài liệu (ví dụ: thư viện điện tử, sách giáo khoa, sách bài tập, hướng dẫn dành cho giáo viên hoặc hướng dẫn), số lượng, mức ELP mục tiêu. Là một phần của quy trình đánh giá nhu cầu của giáo viên, các tài liệu bổ sung phải phù hợp với cấp lớp và độ tuổi, và bao gồm đánh giá bằng các tính năng từ công cụ WIDA PRIME V2.
Hiệu trưởng phải đảm bảo rằng ngay từ ngày đầu tiên của mỗi năm học, các giáo viên ELD, giáo viên giáo dục đặc biệt, giáo dục năng khiếu và các giáo viên bộ môn đọc, toán, khoa học và nghiên cứu xã hội SI đã biết cách lấy tài liệu liên quan đến EL. Cho tới ngày 30 tháng 9 của mỗi năm học, giáo viên đảm bảo rằng các học sinh EL biết cách tiếp cận các nguồn tài nguyên đa ngôn ngữ.
VII. Người Học Tiếng Anh Được Xác Định Là Người Khuyết Tật (EL SWD)
Khu Học Chánh sẽ cung cấp nhân sự đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ chương trình EL cho tất cả các học sinh đủ điều kiện nhận cả hai dịch vụ (tức là tất cả các học sinh là EL SWD). Các trường không được từ chối các dịch vụ chương trình EL cho học sinh giáo dục đặc biệt đủ điều kiện nhận dịch vụ EL và không được từ chối các dịch vụ giáo dục đặc biệt cho học sinh là EL và đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục đặc biệt.

A. Cung Cấp Dịch Vụ
Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ sẽ được triển khai cho tất cả các học sinh EL, bao gồm cả EL SWD. Nhân viên nhà trường không được sửa đổi số lượng hoặc phương thức cung cấp dịch vụ EL được quy định trong Kế Hoạch Dịch Vụ Phân Bổ Ngôn Ngữ cho EL SWD, trừ khi những sửa đổi đó là cần thiết do mức độ khuyết tật nghiêm trọng của học sinh, như đánh giá của nhóm IEP hoặc Section 504 của học sinh kết hợp với giáo viên ELD là người dạy chương trình EL cho học sinh đó, thông qua một quá trình đánh giá theo nhóm có lập thành văn bản. Nếu những sửa đổi đó được coi là cần thiết do mức độ nghiêm trọng của tình trạng khuyết tật của học sinh, trong mọi trường hợp, Khu Học Chánh không được từ chối hoàn toàn các dịch vụ chương trình EL do một giáo viên ESL được chứng nhận cho EL SWD, và Khu Học Chánh sẽ đảm bảo ít nhất mỗi tuần dành một khoảng thời gian 30 phút cho các dịch vụ chương trình EL hoặc tương đương kết hợp với các dịch vụ tư vấn tương đương 30 phút mỗi tháng giữa giáo viên ELD dạy chương trình EL cho học sinh đó và giáo viên giáo dục đặc biệt. Thời gian này sẽ không bao gồm thời gian đi lại giữa các lớp học.
B. Kiểm Tra Các Tiện Nghi Trong IEP hoặc Kế Hoạch 504
Đối với các EL SWD, sẽ không có tiện nghi hoặc sửa đổi các quy trình đánh giá trình độ thông thạo ngôn ngữ tiêu chuẩn trừ khi những điều chỉnh hoặc sửa đổi đó được xác định là cần thiết bởi nhóm IEP hoặc Section 504 của học sinh đó, thông qua một quy trình đánh giá nhóm được lập thành văn bản. Các trường phải cung cấp tiện nghi cho tất cả các EL SWD có yêu cầu theo Hướng Dẫn về Tiện Nghi của Tiểu Bang Virginia. Tất cả cá học sinh EL SWD đều tham gia Đánh giá ELP hàng năm và không được miễn.
C. Thông Báo cho Phụ Huynh
Khu Học Chánh phải thông báo rõ ràng cho phụ huynh của học sinh được xác định là EL SWD rằng học sinh hội đủ điều kiện cho cả EL và các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Thông báo này phải được viết bằng tiếng Anh và các ngôn ngữ chính. Thông báo sẽ được cung cấp bằng miệng cho các ngôn ngữ khác thông qua một thông dịch viên đủ năng lực, và văn bản của thông báo bằng miệng này phải được lưu trong hồ sơ giáo dục đặc biệt Category Two.
D. Đáp Ứng Nhu Cầu Về Ngôn Ngữ của Học Sinh

1. Các trường sẽ đảm bảo rằng tất cả các nhóm IEP có cân nhắc đến nhu cầu về ngôn ngữ của tất cả các học sinh EL SWD vì các nhu cầu đó liên quan đến các bản IEP của họ. Khu Học Chánh sẽ thông báo cho tất cả các hiệu trưởng và nhân viên giáo dục đặc biệt rằng các cuộc họp nhóm IEP và Section 504 liên quan đến việc xác định hội đủ điều kiện, công bố hoặc thay đổi dịch vụ và tái thẩm định cho mỗi học sinh EL SWD phải có sự tham gia của một giáo viên ESL được chứng nhận, và giáo viên đó phải là người hiểu biết về các nhu cầu và dịch vụ của EL và những cân nhắc liên quan đến ngôn ngữ và nền tảng văn hóa của EL đó, đã được đào tạo ở mức cần thiết và nếu có thể thì là người quen thuộc với nhu cầu của học sinh EL. Đối với tất cả các cuộc họp khác trong nhóm IEP và Section 504, Khu Học Chánh phải đảm bảo rằng các trường học bảo đảm ít nhất là có sự tham gia của giáo viên ESL được chứng nhận này, nếu giáo viên đó không thể tham dự cuộc họp. Nếu, trước một cuộc họp nhóm IEP hoặc Section 504 mà giáo viên ESL được chứng nhận chưa biết về học sinh đó thì Khu Học Chánh sẽ thông báo cho giáo viên vị trí hồ sơ của học sinh đó và thời gian, cách thức tiếp cận hồ sơ để nghiên cứu.
2. Các Kế Hoạch IEP và Section 504 phải ghi nhận rằng học sinh là EL và nêu điểm ACCESS, cấp độ ELP và các dịch vụ chương trình EL của học sinh đó (ví dụ: L2 EL: 84 phút ELD từ Thứ Hai đến Thứ Sáu và 42 phút toán học lồng ghép từ Thứ Hai đến Thứ Sáu) và tất cả các tiện nghi cần thiết để kiểm tra và đánh giá.
3. Hồ sơ giáo dục đặc biệt Category Two phải lưu các tài liệu xác định ngôn ngữ mà các đánh giá giáo dục đặc biệt sử dụng; các sửa đổi, nếu có, của các quy trình đánh giá tiêu chuẩn; năng lực bằng cấp của các cá nhân hoàn thành các đánh giá giáo dục đặc biệt; và tác động của ngôn ngữ đối với việc giải thích dữ liệu, bao gồm cả quyết định của nhóm đánh giá về hội đủ điều kiện giáo dục đặc biệt rằng trình độ thông thạo Anh ngữ của học sinh EL không phải là quyết định cho quyết định thực hiện các dịch vụ giáo dục đặc biệt. Để đạt được điều đó, Khu Học Chánh sẽ đảm bảo rằng các EL được đánh giá bằng ngôn ngữ mẹ đẻ hoặc phương thức giao tiếp khác của họ và theo cách thức có khả năng mang lại thông tin chính xác nhất về những gì trẻ biết và có thể thực hiện về mặt học thuật, phát triển và chức năng, trừ khi rõ ràng là không khả thi để làm như vậy. Khi tiến hành đánh giá học sinh EL bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, Khu Học Chánh sẽ đảm bảo rằng các đánh giá giáo dục đặc biệt và 504 được thực hiện bởi một người đánh giá có trình độ thông thạo ngôn ngữ mẹ đẻ của học sinh, hoặc, nếu không thể thực hiện được thì sử dụng một thông dịch viên đủ năng lực.
4. Khu Học Chánh sẽ đảm bảo rằng Sổ Tay Hướng Dẫn Giáo Dục Đặc Biệt của Khu có các quy trình để đảm bảo rằng tất cả các EL bị nghi ngờ mắc khuyết tật sẽ được đánh giá kịp thời và thích hợp để xác định xem thực tế họ có bị khuyết tật hay không. Hướng Dẫn phải nêu rõ rằng các học sinh EL không thể bị từ chối tiếp cận các dịch vụ giáo dục đặc biệt do tình trạng EL của họ và phải cung cấp hướng dẫn về cách đánh giá và cân nhắc xếp lớp cụ thể cho EL SWD.

E. Đáp Ứng Nhu Cầu Về Ngôn Ngữ của Phụ Huynh
Văn Phòng Dịch Vụ Dịch Thuật và Thông Dịch sẽ lập và duy trì một danh sách tên và thông tin liên lạc của các chuyên gia đánh giá giáo dục đặc biệt sử dụng song ngữ đủ năng lực với các ngôn ngữ chính của Khu Học Chánh và các ngôn ngữ khác trong phạm vi có sẵn, cùng với các nguồn lực bổ sung cho các ngôn ngữ không có sẵn chuyên gia đánh giá sử dụng song ngữ. Khu Học Chánh phải sửa đổi danh sách này vào tháng 9 hàng năm để đảm bảo thông tin cập nhật và trên thực tế các chuyên gia trong danh sách sẵn sàng thực hiện các đánh giá.
F. Trước khi tiến hành một cuộc họp IEP hoặc Section 504, các trường phải đánh giá phản hồi của phụ huynh cho thấy nhu cầu giao tiếp của phụ huynh. Nhân viên nhà trường sẽ liên lạc với các phụ huynh LEP có nhu cầu cần phiên dịch hoặc thông dịch viên, hoặc người có nhu cầu được trình bày rõ ràng hơn với nhân viên nhà trường. Các gia đình cần được thông báo về việc có hay không có thông dịch viên trong các cuộc họp IEP và Section 504 và khả năng có các tài liệu dịch của Chương trình IEP và Section 504. Các trường sẽ cung cấp các dịch vụ thông dịch và biên dịch chất lượng khi được yêu cầu và miễn phí cho phụ huynh. Đối với tất cả việc thông dịch và biên dịch liên quan đến giáo dục đặc biệt và Section 504, Khu Học Chánh sẽ cung cấp một dịch giả hoặc thông dịch viên đủ năng lực, được đào tạo về từ vựng chuyên ngành cần thiết để biên dịch hoặc thông dịch về giáo dục đặc biệt hoặc Section 504.
G. Theo yêu cầu của phụ huynh LEP, Khu Học Chánh sẽ dịch các phần được yêu cầu của một Kế hoạch IEP hoặc Section 504 của một EL SWD sang tiếng Tây Ban Nha và tiếng Urdu, hai ngôn ngữ phổ biến nhất tiếp theo được yêu cầu bởi phụ huynh LEP của các EL SWD. Yêu cầu dịch thuật có thể được đưa ra trước, tại hoặc sau một cuộc họp IEP hoặc 504, và Khu Học Chánh sẽ cung cấp bản dịch được yêu cầu trong một khoảng thời gian hợp lý, nhưng không quá 20 ngày học sau cuộc họp IEP hoặc 504. Tại các cuộc họp IEP và 504, Khu Học Chánh sẽ nhắc nhở phụ huynh LEP rằng họ có thể, nhưng không bắt buộc phải, ký vào tài liệu Kế Hoạch IEP hoặc Section 504 nếu họ yêu cầu tài liệu dịch.
Khi Khu Học Chánh dịch toàn bộ Kế hoạch IEP hoặc Section 504 sang ngôn ngữ khác ngoài 4 ngôn ngữ mà phụ huynh LEP thường yêu cầu nhất, Khu Học Chánh sẽ duy trì các phần được dịch của mẫu để sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu dịch sang ngôn ngữ đó từ các phụ huynh LEP khác của SWD. Trong trường hợp Khu Học Chánh không thể cung cấp bản dịch Kế hoạch IEP hoặc Section 504 cho một ngôn ngữ chung hoặc ngôn ngữ ít được sử dụng khác, Khu Học Chánh sẽ cung cấp thông dịch viên và duy trì tài liệu của từng trường hợp đó để xác định nhu cầu và nhu cầu dịch thuật bằng văn bản Kế hoạch IEP hoặc Section 504.
Trước khi tiến hành cuộc họp IEP hoặc 504, Khu Học Chánh sẽ xem xét các phản hồi của phụ huynh phản ánh nhu cầu giao tiếp của phụ huynh. Khu Học Chánh sẽ liên lạc với các phụ huynh LEP có nhu cầu cần phiên dịch hoặc thông dịch viên, hoặc người có nhu cầu được trình bày rõ ràng với Khu Học Chánh, để thông báo cho họ về việc có hay không có thông dịch viên cho cuộc họp IEP và 504 và tài liệu Kế Hoạch IEP và Section 504 có được dịch thuật hay không. Khu Học Chánh sẽ cung cấp các dịch vụ biên dịch và thông dịch viên đủ năng lực theo yêu cầu và miễn phí cho phụ huynh. Đối với tất cả việc thông dịch và biên dịch liên quan đến giáo dục đặc biệt và Section 504, Khu Học Chánh sẽ cung cấp một dịch giả hoặc thông dịch viên đủ năng lực, được đào tạo về từ vựng chuyên ngành cần thiết để biên dịch hoặc thông dịch về giáo dục đặc biệt hoặc Section 504.

VIII. Giám Sát Sự Tiến Bộ
Khu Học Chánh và nhà trường sẽ theo dõi tình hình học tập của các học sinh EL hiện tại và mới hoàn thành gần đây (tức là đã hoàn thành chương trình trong vòng 2 năm qua). Là một phần của việc giám sát này, Khu Học Chánh và trường sẽ xác định tất cả các EL hiện tại theo các cấp độ ELP trên tất cả các danh sách lớp và tất cả các học sinh mới hoàn thành chương trình với vai trò là EL trước đây (tức là Lớp 6, năm nhất hoặc năm hai) trong 2 năm qua.
Khu Học Chánh và trường sẽ tiến hành đánh giá 6 tháng một lần hàng năm các EL hiện tại với các cấp độ ELP từ 1 đến 5 bằng cách xem xét điểm, điểm kiểm tra theo chuẩn hóa và báo cáo tình hình học tập. Nếu đánh giá này cho thấy EL cần các dịch vụ chương trình EL bổ sung, nhà trường sẽ bắt đầu một mức dịch vụ EL phù hợp trong thời gian sớm nhất có thể nhưng không muộn hơn 30 ngày. Khu Học Chánh và trường sẽ theo dõi các học sinh Lớp 6, năm 1 và năm 2, và các EL không tham gia vào các kỳ báo cáo giữa kỳ trong quý đầu tiên và quý thứ ba (ví dụ: Tuần 5 và Tuần 25) bằng cách xem xét ít nhất là điểm số, điểm kiểm tra theo chuẩn hóa và báo cáo tình hình học tập để xác định xem các học sinh này có cần dịch vụ hỗ trợ học tập bổ sung (ví dụ: dạy kèm) hoặc cần được nhập học lại (hoặc nhập học lần đầu tiên trong trường hợp EL từ chối) vào các dịch vụ EL trực tiếp. Ngoài ra, nếu một học sinh được theo dõi không đạt được tiến bộ trong học tập, tính theo điểm số và các bài đánh giá, vào bất cứ lúc nào trong thời gian theo dõi, và nếu một nhóm trong trường quen thuộc với học sinh xác định rằng việc yếu kém này là do không thành thạo Anh ngữ, thì nhà trường sẽ đề nghị với phụ huynh/người giám hộ việc cung cấp các dịch vụ EL trực tiếp và sẽ ghi lại thành văn bản đề xuất này. Nếu phụ huynh đồng ý bằng văn bản trên Mẫu Giấy Từ Chối, học sinh sẽ được cung cấp các dịch vụ EL thích hợp.
IX. Từ Chối Dịch Vụ
Nếu sau khi Khu Học Chánh thông báo cho phụ huynh/người giám hộ của EL về điểm ELP của học sinh đó mà phụ huynh/người giám hộ từ chối cho người con EL của họ đăng ký vào Chương trình EL hoặc yêu cầu rút người con EL của mình khỏi chương trình EL, Khu Học Chánh phải để hiệu trưởng của học sinh hoặc nhân viên điều hành được chỉ định của hiệu trưởng (cùng giáo viên ELD nếu có thể) gặp phụ huynh/người giám hộ để:

A. Trình bày phạm vi dịch vụ chương trình EL mà học sinh EL có thể nhận được nếu phụ huynh/người giám hộ không từ chối dịch vụ hoặc rút EL khỏi các dịch vụ, trong đó có phương pháp giảng dạy và trình độ bằng cấp và đào tạo của các giáo viên mà Khu Học Chánh dự kiến sử dụng để đáp ứng nhu cầu giáo dục của EL;

B. Thảo luận về những lợi ích mà trẻ EL có thể đạt được thông qua việc tiếp nhận các dịch vụ của chương trình EL; và
C. Khuyến khích phụ huynh/người giám hộ cho phép trẻ EL nhận các dịch vụ của chương trình EL trong thời gian ít nhất là 30 ngày trước khi đưa ra quyết định từ chối hoặc rút khỏi các dịch vụ.
Nếu có phụ huynh/người giám hộ của EL thông báo từ chối hoặc rút khỏi các dịch vụ của chương trình EL, Khu Học Chánh phải thực hiện như sau:

1. Cung cấp cho các giáo viên dạy các môn cốt lõi của học sinh một danh sách lớp xác có định cấp độ ELP của học sinh và tình trạng từ chối hoặc thôi không tham gia của học sinh đó;
2. Theo dõi sự tiến bộ trong học tập của học sinh 2 lần mỗi năm (ví dụ: Tuần 5 và Tuần 25) để đánh giá (i) khả năng học sinh có thể tham gia một cách có ý nghĩa và bình đẳng vào các chương trình giáo dục thường xuyên; và (ii) liệu học sinh đó có cần học chương trình EL để tham gia một cách có ý nghĩa và bình đẳng vào các chương trình giáo dục thường xuyên hay không; và
3. Nếu thích hợp, kể cả việc giám sát đánh giá 6 tháng cho thấy học sinh gặp khó khăn trong học tập hoặc không đạt được tiến bộ với ELP, Khu Học Chánh sẽ thông báo cho cha mẹ của học sinh rằng học sinh đó không tiến bộ và đề nghị cung cấp các dịch vụ của chương trình EL.
Nếu bất chấp những nỗ lực của Khu Học Chánh mà phụ huynh/người giám hộ tiếp tục từ chối các dịch vụ EL hoặc yêu cầu cho con thôi sử dụng dịch vụ EL, hiệu trưởng hoặc nhân viên điều hành được chỉ định của hiệu trưởng sẽ ghi vào Giấy Từ Chối rằng mình đã gặp phụ huynh/người giám hộ, truyền đạt thông tin nêu trên và lý do phụ huynh/người giám hộ từ chối dịch vụ hoặc rút khỏi các dịch vụ đó. Hiệu trưởng, hoặc quản trị viên được chỉ định của họ, sẽ yêu cầu phụ huynh / người giám hộ ký vào biểu mẫu để xác minh việc từ chối hoặc rút khỏi các dịch vụ EL và lý do nêu rõ động cơ thúc đẩy của cha mẹ / người giám hộ để từ chối hoặc rút khỏi dịch vụ. Hiệu trưởng hoặc nhân viên điều hành được chỉ định của hiệu trưởng sẽ cung cấp cho phụ huynh/người giám hộ một bản sao Giấy Từ Chối, gửi một bản sao cho Văn Phòng Chương Trình và Dịch Vụ EL và lưu một bản trong hồ sơ của học sinh. Nếu có trên 5% số học sinh EL tại một trường từ chối hoặc rút khỏi các dịch vụ EL trong một năm học cụ thể, Văn Phòng Chương Trình và Dịch Vụ EL sẽ trao đổi với hiệu trưởng hoặc nhân viên điều hành được chỉ định của họ, phân tích lý do từ chối và thôi không tham gia và thực hiện các bước thích hợp để giảm tỷ lệ từ chối/thôi không tham gia nếu lý do gây nên những lo ngại.
Phó Giám Đốc Đặc Trách Học Sinh và Học Tập Chuyên Môn (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM