Quyển Chính sách và quy định

Phần 3000 - Quản lý tài chính

Tiêu đề QUY ĐỊNH - Hướng dẫn dịch vụ dạy nghề và giáo dục kỹ thuật thực hiện bởi học sinh

Mã 352-1

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 26/6/2019

 

Quản lý tài chính

QUY ĐỊNH: 352-1

HƯỚNG DẪN NGHỀ NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KỸ THUẬT THỰC HIỆN BỞI HỌC SINH

 

Theo định kỳ các học sinh cấp trung học khác nhau sẽ thực hiện một số dịch vụ cho các công dân trong cộng đồng và các trường học trong bộ phận. Mục tiêu chính của chương trình giáo dục nghề nghiệp và kỹ thuật sẽ là sự phát triển về giáo dục cho học sinh. Các dịch vụ thực hiện cho công chúng nên nhấn mạnh các mục đích giảng dạy của trường. Hơn nữa, tất cả các khía cạnh của dịch vụ nên được xử lý theo cách thức kinh doanh bao gồm dịch vụ lịch sự và thủ tục giữ hồ sơ thích hợp. Do đó, các quy trình sau được yêu cầu để cung cấp một hoạt động phù hợp và giống như kinh doanh.

 1. Các dịch vụ đề xuất sẽ nhận được sự chấp thuận của hiệu trưởng sau khi tham vấn với giám sát viên về nghề nghiệp và giáo dục kỹ thuật liên quan đến biện minh thích hợp với chương trình giảng dạy.
 2. Tất cả các dịch vụ cung cấp sẽ được điều chỉnh bởi quy định này và ghi lại trên mẫu thỏa thuận dịch vụ thích hợp (xem phần đính kèm).
 3. Hình thức thỏa thuận sẽ được ký bởi tất cả các bên được chỉ định trước khi thực hiện dịch vụ.
 4. Một điều khoản cho phép cho học sinh, người hướng dẫn, và trách nhiệm của trường sẽ được bao gồm như là một phần của thỏa thuận dịch vụ.
 5. Phí phòng thí nghiệm, lệ phí sửa chữa không phụ tùng, chi phí vật liệu, và chi phí khác sẽ được tính vào thỏa thuận dịch vụ. Tất cả các dịch vụ được chấp thuận sẽ có một chi phí tiêu chuẩn áp dụng cho toàn bộ phận.
 6. Thanh toán cho các dịch vụ thực hiện, cộng với các bộ phận thay thế và vật tư, sẽ được thực hiện khi dịch vụ được hoàn thành.
 7. Chi phí dịch vụ sẽ được ghi nhận trong thỏa thuận dịch vụ.
 8. Một hệ thống biên lai sẽ được ghi nhận như là một phần của thỏa thuận dịch vụ.
 9. Người bảo trợ sẽ nhận được một bản sao của thỏa thuận dịch vụ/biên lai thanh toán.
 10. Người hướng dẫn phải gửi tiền vào ngân hàng và ghi nhật ký kế toán hàng ngày. Một bản sao của mỗi thỏa thuận dịch vụ/biên lai thanh toán sẽ đi kèm với khoản tiền gửi hàng ngày. Các hồ sơ này sẽ hỗ trợ tiền gửi hàng ngày.
 11. Người hướng dẫn sẽ giữ một bản sao của các thỏa thuận dịch vụ/biên lai thanh toán cho mỗi người bảo trợ và biên nhận tiền gửi hàng ngày từ các tài liệu.
 12. Các kế toán trường học sẽ giữ một tài khoản riêng biệt cho từng khu vực dịch vụ (tức là, công nghệ tự động, thẩm Mỹ, nghệ thuật ẩm thực, giáo dục công nghệ, và Hàn).
 13. Tất cả các chi phí sẽ được thực hiện theo đơn đặt hàng.
 14. Đối với chi phí, người hướng dẫn phải ký tất cả hóa đơn trước khi thanh toán được thực hiện. Phiếu đóng gói sẽ thừa nhận rằng hàng hóa đã được thu.
 15. Cơ sở vật chất và/hoặc thiết bị của trường, bao gồm các bộ phận và vật tư của phòng học, có thể không được sử dụng trừ khi có sự cho phép cụ thể của hiệu trưởng. Cơ sở/thiết bị của trường có thể không được sử dụng để đạt được lợi ích cá nhân của học sinh hoặc nhân viên của hệ trường (Sử dụng cộng đồng đới với cơ sở của trường - Phần 8.1 và 8.12).
 16. Các thủ tục này sẽ áp dụng cho tất cả các sửa chữa/dịch vụ được thực hiện, bao gồm cả những người thực hiện trên tài sản cá nhân của học sinh hoặc giáo viên hướng dẫn. Học sinh và giảng viên sẽ được tính chi phí thực tế của các phụ tùng và vật tư.
 17. Trong tất cả các trường hợp khác, Chính sách 426,01 và Quy định 426.01-1 sẽ được áp dụng.


Phó giám thị học sinh và nghề nghiệp (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.

Quy định 352-1-file đính kèm 1 -5 (PDF)