Quy định 648-6
HƯỚNG DẪN
Ngày 10 tháng 1 năm 2018

GIẢNG DẠY

Hoạt động/Chương trình thể thao liên trường - Các trường hợp cho vào các sự kiện thể thao

Công dân lớn tuổi của Quận Prince William, có tuổi từ 62 tuổi trở lên, sẽ được vào cửa miễn phí ở tất cả các sự kiện thể thao được tổ chức tại các trường trung học và trung học phổ thông của quận, ngoại trừ các giải đấu cấp quận, cấp khu vực, và tiểu bang Virginia.

Bất kỳ nhân viên được chứng nhận hoặc xếp loại nào của Học khu cũng sẽ được miễn phí vào cửa tất cả mọi sự kiện thể thao tại trường được lên lịch thường xuyên trong quận trong mùa giải được lên lịch thường xuyên bằng cách xuất trình huy hiệu an ninh của Học khu. Vào cửa miễn phí này chỉ dành cho nhân viên. Đặc quyền này không được mở rộng cho các giải đấu cấp quận, khu vực và tiểu bang Virginia.

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM