Regulation 261.02-1 Length of School Day

Quy định 261.02-1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Ngày 25 tháng 6 năm 2003

ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Thời Gian Ngày Học

Căn cứ Chính sách 261.02, viên điều hành sẽ sắp xếp và lên lịch cho ngày học nhằm đạt tới sự đền đáp giáo dục tuyệt vời nhất cho thời gian bỏ ra, trong phạm vi giới hạn và yêu cầu của pháp luật và các quy định của tiểu bang.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm thực hiện quy định này để đảm bảo rằng trường mình đáp ứng các yêu cầu về thời gian học, như được xác định trong Quy Định hiện tại Thiết lập Các Tiêu Chuẩn để Công Nhận Các Trường ở Virginia, khi được thông qua bởi Hội đồng Giáo Dục Tiểu bang.

Các phó tổng giám đốc khu vực chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM