Regulation 052.02-1 Playing of the National Anthem

Quy định 052.02-1
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN
27 tháng 7 năm 2016

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Cử nhạc Quốc Ca

Hiệu trưởng sẽ đưa quốc ca của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ vào trong phần khai mạc buổi lễ tại tất cả các sự kiện thể thao, hội nghị, và các hoạt động của trường trong đó hát quốc ca sẽ bổ trợ cho phần khai mạc buổi lễ của các hoạt động này. Quốc ca có thể được thể hiện bởi một ban nhạc, nhóm hợp xướng, nghệ sĩ độc tấu, hoặc một bản dựng phù hợp của quốc ca.

Tại tất cả các bộ phận chức năng của Học Khu, trách nhiệm của Giám thị là sẽ xác định xem quốc ca có được đưa vào phần khai mạc buổi lễ hay không và đưa ra các quy định phù hợp.

Các hiệu trưởng và Phó Giám Thị Cấp thích hợp sẽ chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Các Phó Giám Thị Cấp sẽ chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2019.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM