Regulation 403.05-1 Hazard Communication Program

Quy định 403.05-1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 25 tháng 10 năm 2017

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Chương Trình Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm

Theo quy định của Cơ Quan Quản Lý An Toàn và Sức Khỏe Lao Động (OSHA), Tiêu Chuẩn Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm, 29 CFR 1910.1200, Phần Z, Các Trường Công Lập Quận Prince William (PWCS) đã thành lập Chương Trình Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm sau đây. Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh sẽ quản lý chương trình này.

Chương Trình Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm của PWCS sẽ bao gồm các quy định sau đây:

Ghi nhãn và đảm bảo an toàn cho các hóa chất/sản phẩm nguy hiểm;
Lấy thông tin trong Bảng Dữ Liệu An Toàn;
Đào tạo nhân viên; và
Thông báo cho nhà thầu.

I. Ghi Nhãn và Đảm Bảo An Toàn cho Các Hóa Chất Nguy Hiểm

A. Theo Tiêu Chuẩn Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm OSHA, tất cả các hóa chất phải được dán nhãn đúng cách.

B. Văn Phòng Dịch Vụ Cung Ứng - Hóa Chất được vận chuyển trực tiếp đến kho Văn Phòng Dịch Vụ Cung Ứng sẽ được kiểm tra để ghi nhãn thích hợp và kiểm tra Bảng Dữ Liệu An Toàn trước khi phân phối đến bất kỳ cơ sở Học Khu nào. Văn Phòng Dịch Vụ Cung Ứng sẽ chuyển tiếp Bảng Dữ Liệu An Toàn cho Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh nơi mà một tham chiếu đầy đủ của Bảng Dữ Liệu An Toàn được bảo lưu.

C. Chuyển Hàng Trực Tiếp - Khi hóa chất được gửi trực tiếp đến trang địa điểm/vị trí trường học, phải tuân theo các thủ tục sau đây:

1. Tất cả hóa chất nhận được sẽ chứa một Bảng Dữ Liệu An Toàn. Nếu một Bảng Dữ Liệu An Toàn không được kèm trong sản phẩm, nhà trường sẽ liên hệ với người bán để lấy Bảng Dữ Liệu An Toàn trước khi phân phối.

2. Hóa chất sau đó sẽ được phát minh, và một bản sao của Bảng Dữ Liệu An Toàn sẽ được chuyển tiếp đến Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh.

3. Một Bảng Dữ Liệu An Toàn có thể được lưu giữ tại trang web để tham khảo.

D. Mua Hàng Cá Nhân - Khi một nhân viên mua bất kỳ hóa chất/sản phẩm trên quầy thu tiền, họ phải tuân theo các thủ tục sau đây:

  1. Một Bảng Dữ Liệu An Toàn sẽ được yêu cầu trước khi mua hàng.
  2. Trước khi phân phối hóa chất, nó sẽ được kiểm kê, và Bảng Dữ Liệu An Toàn chuyển tiếp đến Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh.
  3. Một Bảng Dữ Liệu An Toàn có thể được lưu giữ tại trang web để tham khảo.

II. Bảng Dữ Liệu An Toàn

A. Tiêu Chuẩn Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm yêu cầu các nhà sản xuất, phân phối, hoặc nhập khẩu hóa chất cung cấp các Bảng Dữ Liệu An Toàn, trước đây được gọi là Bảng Dữ Liệu An Toàn Vật Liệu, để truyền thông tin về các mối nguy hiểm của các sản phẩm hóa chất độc hại. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2015, Tiêu Chuẩn Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm yêu cầu Bảng Dữ Liệu An Toàn ở định dạng thống nhất bao gồm số phần, tiêu đề, và thông tin liên quan theo các đề mục nêu dưới đây:

1. Mục 1 - Nhận dạng bao gồm mã định danh sản phẩm; tên, địa chỉ, số điện thoại nhà sản xuất hoặc phân phối; số điện thoại khẩn cấp; khuyến cáo sử dụng; giới hạn sử dụng;
2. Mục 2 - Nhận dạng (các) mối nguy hiểm bao gồm tất cả các mối nguy hiểm liên quan đến hóa chất; các thành phần nhãn cần thiết;
3. Mục 3 - Thành phần/thông tin về nguyên liệu bao gồm thông tin về thành phần hóa học; thương mại tuyên bố bí mật thương mại;
4. Mục 4 - Các biện pháp sơ cứu bao gồm các triệu chứng/tác động quan trọng, cấp tính, trì hoãn; điều trị cần thiết;
5. Mục 5 - Các biện pháp chống cháy liệt kê các kỹ thuật, thiết bị dập lửa phù hợp; mối nguy hiểm hóa học do lửa;
6. Mục 6 - Các biện pháp giảm nhẹ tai nạn liệt kê các thủ tục khẩn cấp; thiết bị bảo vệ; các phương pháp ngăn chặn và dọn dẹp thích hợp;
7. Mục 7 - Xử lý và lưu trữ liệt kê các biện pháp phòng ngừa để xử lý và lưu trữ an toàn, bao gồm sự không tương thích;
8. Mục 8 - Điều khiển phơi sáng/bảo vệ cá nhân liệt kê Giới Hạn Phơi Nhiễm Cho Phép (PEL) của OSHA ; Hội Nghị của Mỹ về Nhân Viên Vệ Sinh Công Nghiệp Thuộc Chính Phủ (ACGIH) Ngưỡng Giới Hạn Giá Trị (TLVs); và bất kỳ giới hạn phơi nhiễm nào khác được sử dụng hoặc khuyến cáo bởi nhà sản xuất hóa chất, nhà nhập khẩu, hoặc người sử dụng lao động chuẩn bị Các Bảng Dữ Liệu An Toàn nơi có những điều khiển kỹ thuật có sẵn và thích hợp; thiết bị bảo hộ cá nhân;
9. Mục 9 - Tính chất vật lý và hóa học liệt kê các đặc tính của hóa chất;
10. Mục 10 - Tính ổn định và phản ứng liệt kê tính ổn định hóa học và khả năng tác động độc hại;
11. Mục 11 - Thông tin độc tố bao gồm các tuyến tiếp xúc; triệu chứng liên quan, tác động cấp tính và mãn tính; số đo độc tính;
12. Mục 12 - Thông tin sinh thái học;
13. Mục 13 - Xem xét bố trí;
14. Mục 14 - Thông tin vận chuyển;
15. Mục 15 - Thông tin quy định; và
16. Mục 16 - Các thông tin khác, bao gồm ngày chuẩn bị hoặc sửa đổi cuối cùng.

B. Các bản sao của Bảng Dữ Liệu An Toàn cho tất cả các hóa chất/sản phẩm độc hại mà nhân viên có thể tiếp xúc được bảo lưu trong Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh.

C. PWCS đã ký hợp đồng với công ty 3E (3E) để cấp cho nhân viên quyền truy cập vào Bảng Dữ Liệu An Toàn theo yêu cầu, qua fax hoặc email. Dịch vụ của công ty 3E's cấp cho các nhân viên quyền truy cập để hỗ trợ trực tiếp 24-giờ một ngày, bảy ngày một tuần cho tất cả các yêu cầu Bảng Dữ Liệu An Toàn.

1. 3E cung cấp bốn loại yêu cầu Bảng Dữ Liệu An Toàn:

a. Yêu Cầu Khẩn Cấp (Ngay Lập Tức đến 15 phút)

Ngộ Độc/Phơi Nhiễm Hóa Chất
Tràn Hóa Chất
Nhiễm Xạ Con Người hoặc Môi Trường
Lửa

b. Yêu Cầu Khẩn (Ngay Lập Tức đến 30 phút)

Yêu Cầu Cơ Quan Quản Lý (ví dụ: OSHA, EPA, Dịch Vụ Cứu Hỏa)

c. Yêu Cầu Tiêu Chuẩn (Ngay Lập Tức đến 8 giờ)

Yêu Cầu Nhân Viên
Yêu Cầu Nhà Thầu

d. Yêu Cầu Bằng Thư (Gửi thư trong vòng Ba Ngày Làm Việc)

2. Áp phích công ty 3E chứa thông tin liên lạc của họ sẽ được yết thị trong tất cả các cơ sở Học Khu nơi hóa chất được sử dụng hoặc lưu trữ.

III. Đào Tạo Nhân Viên

A. Nhân viên mới được tuyển dụng sẽ xem lại video, "GHS - Toàn Cầu Hóa Giao Tiếp của bạn" và hoàn thành một bài đánh giá 10 câu hỏi. Đào tạo đưa tới cho nhân viên mới một sự hiểu biết rõ ràng về các định nghĩa sau:

1. Mã Định Danh Sản Phẩm: Có thể là tên sản phẩm hoặc số nhận dạng có thể được tham chiếu chéo đến Bảng Dữ Liệu An Toàn tương ứng, và đến danh sách các hóa chất độc hại mà PWCS bảo lưu như một phần của Chương Trình Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm của chúng tôi.

2. Từ Tín Hiệu: Các từ được sử dụng để chỉ mức độ nghiêm trọng tương đối của mối nguy hiểm. Các Từ Tín Hiệu duy nhất được sử dụng là "Nguy Hiểm" và "Cảnh báo." Các từ tín hiệu khác như "Thận Trọng" hay "Cẩn Thận" không còn được phép. "Nguy Hiểm" là từ tín hiệu được sử dụng cho các mối nguy hiểm nghiêm trọng hơn trong khi "Cảnh Báo" là từ tín hiệu được sử dụng cho các mối nguy hiểm ít nghiêm trọng hơn.

3. Các Chỉ Lệnh về Mối Nguy Hiểm: Là một chỉ lệnh ngắn gắn với một loại và hạng mục nguy hiểm cụ thể. Chỉ lệnh mô tả của (các) mối nguy hiểm của hóa chất và khi thích hợp, bao gồm mức độ nguy hiểm. Ví dụ về các chỉ lệnh về nguy hiểm bao gồm, "Chất lỏng và hơi cực kỳ dễ cháy," hoặc "Có thể gây ra tổn thương gan."

4. Chỉ Lệnh Phòng Ngừa: Là cụm từ liệt kê các biện pháp được khuyến nghị thực hiện để giảm thiểu hoặc ngăn ngừa các tác động bất lợi do tiếp xúc, bảo quản, hoặc xử lý không đúng cách các hóa chất nguy hiểm. Một ví dụ về chỉ lệnh phòng ngừa sẽ là, "Hãy tránh xa sức nóng, ngọn lửa, và tia lửa," hoặc "Không Hút Thuốc."

5. Chữ tượng hình: Là những biểu tượng xuất hiện trong một hộp nhỏ màu đỏ. Có tám chữ tượng hình khác nhau với một hoặc nhiều chữ xuất hiện trên nhãn. Mỗi chữ tượng hình nhanh chóng xác định loại nguy hiểm cụ thể liên quan đến sản phẩm.

6. Tên, địa chỉ, và số điện thoại của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, hoặc bên chịu trách nhiệm khác của hóa chất.

B. Bộ Phận Nhân Sự có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả nhân viên mới được đào tạo và hiểu Tiêu Chuẩn Truyền Thông về Mối Nguy hiểm trước khi báo cáo về địa điểm làm việc được giao. Bộ Phận Nhân Sự sẽ duy trì một cơ sở dữ liệu với ngày nhân viên được đào tạo ban đầu về Chương Trình Truyền Thông về Mối Nguy Hiểm PWCS.

IV. Nhà thầu

Các nhà thầu sẽ cung cấp Bảng Dữ Liệu An Toàn về tất cả các hóa chất nguy hiểm được sử dụng hoặc lưu trữ trong các cơ sở Học Khu. Các nhà thầu sẽ chuyển tiếp Bảng dữ liệu an toàn đến Văn Phòng Quản Lý Rủi Ro và Dịch Vụ An Ninh nơi bảo lưu tham chiếu đầy đủ Bảng Dữ Liệu An Toàn.

Phó Giám thị Dịch vụ Tài chính và Hỗ trợ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thi hành và giám sát quy định này.

Phó Giám Thị Dịch Vụ Hỗ Trợ và Tài Chính (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xét duyệt quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM