Thông qua: 23 tháng 1 năm 2019

Sửa đổi lần cuối: 16 tháng 11 năm 2021

Học sinh

QUY ĐỊNH 711-3

NƠI THƯỜNG TRÚ

 1. Xác định nơi thường trú

  Học sinh là cư dân chân chính của quận Prince William có thể đăng ký đi học trong quận này nếu tất cả các yêu cầu đăng ký được đáp ứng theo Quy định 711-1, "Yêu cầu và thủ tục đăng ký học sinh."
  1. Những người sau đây được tự động coi là cư dân quận:
   1. Bất kỳ người nào đang sống với cha mẹ tự nhiên hoặc cha mẹ nuôi bằng cách nhận con nuôi hợp pháp cư trú tại quận Prince William.
   2. Con cái của gia đình quân nhân tại ngũ đang sống với cha mẹ (có quyền và không có quyền chăm sóc giám hộ), người giám hộ, người giám hộ hợp pháp hoặc người khác đang thay thế vài trò của cha mẹ cư ngụ tại quận Prince William và có Giấy ủy quyền đặc biệt được thực hiện bởi một người đang thực hiện ngĩa vụ quân sự theo điều khoản 10 U.S.C. § 1044b bởi cha mẹ giám hộ trong khi cha mẹ giám hộ đang làm nhiệm vụ tại ngũ (toàn thời gian) và được triển khai bên ngoài Hoa Kỳ trong phục vụ trong các lực lượng mặc đồng phục của Hoa Kỳ, bao gồm các thành viên của Vệ binh Quốc gia và Dự bị. Giấy ủy quyền đặc biệt phải tuân thủ các quy định của tiểu bang. Các quân lệnh phải được cung cấp để xác minh.
   3. Bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ là quân nhân tại ngũ đang cư trú bên ngoài quận Prince William, có cha mẹ có kế hoạch chuyển đến quận Prince William theo lệnh điều động của quân đội. Các mốc thời gian và tài liệu được yêu cầu được nêu trong Quy định 711-1, "Yêu cầu và thủ tục đăng ký học sinh" phải được tuân thủ.
   4. Bất kỳ đứa trẻ nào đang sống với một người thuộc loại 1, 2 hoặc 3 ở trên, trong một doanh trại quân đội hoặc trong nhà của quân đội nằm hoàn toàn hoặc một phần trong ranh giới địa lý của quận Prince William.
   5. Bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ, theo lệnh của quân đội, phải chuyển đến nhận nhiệm vụ ở một nơi mới, được triển khai hoặc được lệnh trở về nhà ở căn cứ và do đó phải di chuyển ra khỏi nơi cư trú của quận Prince William tiếp tục được coi là cư dân vì mục đích giáo dục. Vì lợi ích của việc cung cấp tính liên tục giáo dục cho con cái của quân nhân, con cái của quân nhân tại ngũ được học miễn phí khi cha mẹ di dời vì những lý do trên.
    1. Những trẻ em này sẽ được tiếp tục đi học trong bộ phận trường học mà chúng đã theo học ngay trước khi di dời và sẽ không bị tính học phí khi theo học trường đó.
    2. Những đứa trẻ này sẽ được tính vào sỹ số trung bình hàng ngày tại bộ phận trường học nơi chúng được ghi danh. Hơn nữa, bộ phận trường học nơi những đứa trẻ này được ghi danh sau khi di dời sẽ không chịu trách nhiệm về việc đưa đón đến trường.
   6. Bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ đã chết và đang sống với một người đóng vai trò là cha mẹ cư trú tại quận Prince William.
   7. Bất kỳ đứa trẻ nào có cha mẹ không thể chăm sóc chúng, và đang sống, không chỉ vì mục đích học tập, với một người khác cư trú tại quận Prince William và (a) là người giám hộ do tòa án chỉ định, (b) có quyền nuôi con hợp pháp đối với đứa trẻ, hoặc (c) đang hành động với vai trò là cha mẹ theo vị trí của người được nhận nuôi bởi một người hoặc thực thể được ủy quyền làm như vậy theo § 63.2-1200 của Bộ luật Virginia hoặc (d) siêng năng theo đuổi quyền nuôi con, hoặc (e) là một người thân trưởng thành cung cấp dịch vụ chăm sóc theo quan hệ họ hàng tạm thời.

    Các trường sẽ sử dụng Bảng thông tin học sinh để lưu ký, tính học phí và đủ điều kiện đăng ký để xác định xem tình trạng giám hộ của học sinh có đảm bảo tính học phí hay không (Đính kèm I). Nếu xác định học phí phải được thu, nhà trường sẽ cung cấp cho phụ huynh bản sao thư trong Phần đính kèm II của quy định này.

    1. Đối với mục đích của quy định này, "siêng năng theo đuổi quyền nuôi con" có nghĩa là người có quyền kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về đứa trẻ:
     1. Đã kiến nghị Tòa án quận về Quan hệ Gia đình và Vị thành niên quận Prince William để giành quyền nuôi con hoặc cso đơn thỉnh cầu Tòa án quận Prince William để được giám hộ;
     2. Đã cung cấp bản sao của đơn thỉnh cầu có chữ ký cho nhà trường; và
     3. Tiếp tục theo đuổi đến cùng những điều như được mô tả ở đây. Người yêu cầu phải xuất hiện tại ngày ra tòa theo lịch trình và sẽ cung cấp một bản sao phán quyết của tòa án cho trường trong vòng 60 ngày kể từ ngày ghi danh, trừ khi có lý do chính đáng giải thích cho hiệu trưởng ngăn cản làm như vậy, trong trường hợp đó người yêu cầu sẽ siêng năng theo đuổi quyền nuôi con để thỏa mãn yêu cầu của hiệu trưởng. Nếu người yêu cầu không theo đuổi quyền nuôi con một cách siêng năng, hoặc trong mọi trường hợp không có quyền nuôi con hoặc giám hộ trong vòng 120 ngày kể từ ngày ghi danh, đứa trẻ là đối tượng của đơn thỉnh cầu sẽ được coi là không phải thường trú và học phí sẽ được áp dụng kể từ ngày nhập học.
    2. Đối với mục đích của quy định này, "chăm sóc theo quan hệ họ hàng" có nghĩa là người chăm sóc và kiểm soát trẻ em đã cung cấp các tài liệu hoàn chỉnh sau đây tại thời điểm đăng ký:
     1. Một bản tuyên bố có công chứng, có chữ ký của một hoặc cả cha mẹ và người thân trưởng thành có quyền chăm sóc và kiểm soát của đứa trẻ, trong đó nêu ra lý do tại sao cha mẹ không thể chăm sóc đứa trẻ và các chi tiết của sự sắp xếp quan hệ họ hàng bao gồm thời gian dự kiến của sự sắp xếp và thừa nhận rằng phụ huynh sẽ thông báo cho nhà trường trong vòng 30 ngày kể từ khi thỏa thuận quan hệ họ hàng kết thúc; và
     2. Giấy ủy quyền cho phép người thân trưởng thành đưa ra quyết định giáo dục liên quan đến đứa trẻ.
     Trường học phải sử dụng Mẫu thông tin chăm sóc quan hệ họ hàng (Đính kèm V) để thu thập và tổ chức bằng chứng để xác định sự phù hợp của việc sắp xếp chăm sóc theo quan hệ họ hàng. Nếu hiệu trưởng hoặc người được chỉ định của mình cho rằng việc sắp xếp chăm sóc quan hệ họ hàng là không phù hợp, thì họ sẽ tham khảo ý kiến nhân viên từ Phòng Dịch vụ học sinh. Nhân viên Phòng Dịch vụ học sinh có thể lần lượt tìm kiếm xác minh bằng văn bản từ Sở Dịch vụ Xã hội (DSS) nơi phụ huynh hoặc phụ huynh sống, hoặc từ cả hai là Phòng và DSS nơi nhà cung cấp dịch vụ quan hệ họ hàng sống, rằng sự sắp xếp quan hệ họ hàng phục vụ một mục đích hợp pháp vì lợi ích tốt nhất của đứa trẻ ngoài việc ghi danh vào trường.
   8. Bất kỳ đứa trẻ nào đang sống ở quận Prince William, không chỉ vì mục đích học tập, là trẻ vị thành niên được giải phóng.
   9. Bất kỳ đứa trẻ nào sống ở quận Prince William là một đứa trẻ hoặc thanh thiếu niên vô gia cư và thiếu một nơi cư trú cố định, thường xuyên và đầy đủ vào ban đêm. Thuật ngữ "trẻ em hoặc thanh thiếu niên vô gia cư" được định nghĩa trong Quy định 718-1, "Học sinh trải nghiệm tình trạng vô gia cư".
  2. Các tình huống duy nhất cho việc thường trú thực sự

   Thường trú thực sự có thể tồn tại trong các tình huống duy nhất không được bao phủ bởi các giả định trong các mục từ 1 - 9 ở trên. Những tình huống này là:
   1. Trẻ vị thành niên đã kết hôn có quyền sống với của người phối ngẫu trong khi hai người sống thử, ngay cả khi trẻ vị thành niên chưa được giải phóng.
   2. Một học sinh được chăm sóc nuôi dưỡng vĩnh viễn có nơi cư trú của cha mẹ nuôi vĩnh viễn. Chăm sóc nuôi dưỡng vĩnh viễn chỉ có thể được tạo ra theo lệnh của tòa án theo thỏa thuận chăm sóc nuôi dưỡng vĩnh viễn, và cả lệnh và thỏa thuận sẽ được trình bày bởi cha mẹ nuôi thường trực để thiết lập nơi cư trú.
  3. Học sinh được trình diện bày để ghi danh và không đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào về cư trú sẽ được coi là không cư trú và phải chịu học phí theo Quy định 346-1, "Học phí". Các trường sẽ sử dụng Bảng thông tin học sinh để lưu ký, tính học phí và tính đủ điều kiện đăng ký để xác định xem quyền nuôi con của học sinh có đảm bảo việc thu học phí hay không (Phần đính kèm I). Nếu xác định học phí phải thu, nhà trường sẽ cung cấp cho phụ huynh bản sao thư trong Phần đính kèm II của quy định này.
 2. Giấy tờ chứng minh thường trú
  1. Người đưa đứa trẻ để ghi danh có gánh nặng chứng minh cư trú thực sự tại quận Prince William, một cơ sở quân sự hoặc khu gia binh. Phụ huynh/người giám hộ có trách nhiệm thông báo ngay cho nhà trường khi học sinh và/hoặc phụ huynh/người giám hộ có sự thay đổi nơi cư trú. Sự hiện diện vật lý của phụ huynh, người giám hộ do tòa án chỉ định, người giám hộ hợp pháp hoặc cá nhân được liệt kê trong thỏa thuận chăm sóc theo quan hệ họ hàng tại nơi cư trú của đứa trẻ là cần thiết để ghi danh vào Các trường Công lập quận Prince William (PWCS). Các trường sẽ yêu cầu, trong những năm học tiếp theo sau lần nhập học ban đầu, xác minh thêm về nơi cư trú cho những học sinh đăng ký với bản tuyên bố về nơi cư trú có công chứng.Một trong những tài liệu sau đây phải được trình bày cho nhân viên nhà trường để chứng minh nơi cư trú:
   1. Quyền sở hữu, chứng thư hoặc chứng thư tín thác, sổ sách thế chấp, bản sao kê thế chấp đối với tài sản nhà ở dưới tên của cha mẹ / người giám hộ hợp pháp;
   2. Giấy tờ thanh toán từ việc mua nhà mới nếu chứng thư chưa được ghi lại;
   3. Hợp đồng cho thuê hoặc về tiền thuê nhà hiện tại dưới tên của cha mẹ / người giám hộ hợp pháp đối với tài sản nhà ở hoặc nhà ở của quân đội;
   4. Thư của Quản lý cư trú có công chứng với tiêu đề thư của công ty nêu rõ nơi cư trú của cha mẹ và con cái.
   5. Đối với cha mẹ quân nhân tại ngũ - Lệnh quân sự hoặc thư chính thức từ bộ chỉ huy của quân nhân cho biết việc di dời đến khu vực quận Prince William có thể được trình bày thay cho tài liệu 1-4 ở trên; hoặc
   6. Bản khai cư trú được công chứng (Phần đính kèm III và IV) chứng thực cư trú thực sự tại quận Prince William (Chủ nhà hoặc người cho thuê sẽ không cần phải có mặt tại cuộc hẹn đăng ký).
  2. Ngoài ra, hai trong số các tài liệu hỗ trợ sau đây cho thấy tên của phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp và địa chỉ cư trú hiện tại của quận Prince William phải được trình bày cho nhân viên nhà trường khi đăng ký nhưng không muộn hơn 10 ngày sau khi đăng ký:
  1. Giấy phép lái xe hoặc thẻ căn cước Virginia hợp lệ có địa chỉ hiện tại của quận Prince William;
  2. Đăng ký xe;
  3. Sao kê hoặc thẻ bảo hiểm xe hơi;
  4. Hóa đơn tiện ích dưới tên của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp (hóa đơn nước, khí đốt, cáp, điện thoại cố định) hoặc tài liệu kết nối tiện ích trong vòng hai tháng qua. Nếu tất cả các tiện ích được bao gồm trong hợp đồng cho thuê, một lá thư công chứng từ người quản lý tài sản trên tiêu đề thư của công ty nêu rõ điều này;
  5. Hóa đơn thuế tài sản cá nhân;
  6. Sao kê ngân hàng (hai lần liên tiếp trong vòng hai tháng qua với địa chỉ ở PWC hiện tại);
  7. Bảng lương hiện tại có địa chỉ hiện tại của quận Prince William;
  8. Chính phủ Hoa Kỳ đã ban hành tài liệu hoặc thư từ của quận hoặc cơ quan khác (TANIF, HUD, ARSA, IRS, v.v.) gửi cho phụ huynh / người giám hộ hợp pháp hoặc học sinh trưởng thành.
  9. Đăng ký cử tri; hoặc
  10. Hóa đơn y tế với địa chỉ hiện tại của quận Prince William.
 3. Những cân nhắc cho người không thường trú
  1. PWCS có thể thu hồi xác minh về nơi cư trú nếu nhận thức được bằng chứng cho thấy người đó không phải là cư dân chân chính hoặc đã thay đổi cư trú sang địa phương khác. Nếu PWCS thu hồi xác minh về cư trú, người đại diệ học sinh ghi danh sẽ phải chịu trách nhiệm về học phí hồi tố cho đến ngày người đó không còn là cư dân chân chính hoặc, nếu người đó không phải là cư dân chân chính vào ngày ghi danh. Bất kỳ quyết định nào của một ban giám hiệu trường học từ chối hoặc thu hồi xác minh cư trú có thể được kháng cáo lên Giám đốc Phòng Dịch vụ học sinh, người có quyết định cuối cùng.
  2. Bộ phận Trường học có quyền điều tra tình trạng cư trú của trẻ em và có hành động thích hợp khi bằng chứng chỉ ra rằng đứa trẻ không đáp ứng các tiêu chí để tham dự PWCS trên cơ sở không học phí. Phụ huynh/người giám hộ không được cố ý khai báo gian dối về nơi cư trú của một đứa trẻ trong một bộ phận trường học hoặc khu vực đi học cụ thể.
  3. Bất kỳ người nào cố tình đưa ra tuyên bố sai lệch liên quan đến việc cư trú của một đứa trẻ trong PWCS với mục đích tránh học phí sẽ phạm tội tiểu hình loại 4 và sẽ phải chịu trách nhiệm với PWCS vì những tuyên bố sai lệch như vậy về học phí cho thời gian học sinh đã họ tại PWCS.

Phó Giám đốc Giáo dục Đặc biệt và Dịch vụ học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Tham chiếu Chéo

346-1 - QUY ĐỊNH - Học phí

711-1 - QUY ĐỊNH - Yêu cầu và thủ tục đăng ký học sinh

718-1 - QUY ĐỊNH - Học sinh trải qua tình trạng vô gia cư

CẤC TỆP ĐÍNH KÈM THEO

Đính kèm I

Đính kèm II

Đính kèm III

Đính kèm IV

Đính kèm V