R782-1 Parental Access to Lockers

Quyển Chính sách và quy định
Phần 7000 - Học sinh
Tiêu đề QUY ĐỊNH - Truy cập của phụ huynh vào tủ đụng đồ của học sinh
Mã 782-1
Tình trạng Hoạt động
Thông qua 26/6/2019

Học sinh


QUY ĐỊNH 782-1


TRUY CẬP CỦA PHỤ HUYNH VÀO TỦ CỦA HỌC SINH


 1. Cơ sở
  1. Phụ huynh/người giám hộ có quyền "tạm giữ và kiểm soát trẻ em" đến tuổi 18. Phụ huynh/người giám hộ cung cấp sự giám sát, kỷ luật, bảo vệ và giáo dục.
  2. Mục đích của Hội đồng trường là để giữ an toàn cho các trường học và cộng tác với phụ huynh/người giám hộ.
  3. Hội đồng trường duy trì quy định cho việc thực hiện việc lục soát học sinh bao gồm lục xoát tủ đựng đồ của học sinh có khóa (xem quy định 737-1, "Lục soát và tịch thu").
  4. Tủ khóa ở trường học dành cho việc lưu trữ đồ đạc của học sinh và không được sử dụng để giấu các đối tượng hoặc tài liệu bị cấm theo luật pháp hoặc trường học.
  5. Tủ khóa được coi là tài sản của trường. Phụ huynh/người giám hộ được phép truy cập vào tủ khóa của trẻ em.
 2. Thủ tục truy cập tủ khóa học sinh
  Bất kỳ cha mẹ nuôi con hoặc người giám hộ hợp pháp của học sinh trẻ vị thành niên hoặc không được bảo vệ ở trường công lập quận Prince William có thể truy cập vào những thời gian hợp lý và tủ đựng đồ của trẻ em và nững đồ trong đó.
  1. Phụ huynh/người giám hộ sẽ thông báo cho ban giám hiệu trường nêu rõ cơ sở hợp lý để truy cập. Các lý do cụ thể cho quyền truy cập của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:
   1. Vị trí của đồ đạc bị mất trên tài sản thuộc về gia đình;
   2. Vị trí của thư gửi cho phụ huynh/người giám hộ ; Và
   3. Lấy vật liệu/đồ đạc giáo dục của trẻ em.
  2. Phụ huynh/người giám hộ chỉ có thể vào tủ khóa của trẻ em.
  3. Phụ huynh /người giám hộ truy cập vào tủ khóa của trẻ em có thể cho bất kỳ mục đích nào được coi là hợp lý và phù hợp bởi quản lý trường học hoặc người được ủy quyền.
  4. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được nhân viên trường đi cùng tới tủ khóa.
  5. Ban giám hiệu có thể xác định thời lượng thích hợp nhất đối với cha mẹ nuôi con hoặc người giám hộ hợp pháp để vào tủ khóa của trẻ.
  6. Tủ khóa được cấp cho mỗi cá nhân học sinh và không được chia sẻ. Học sinh chịu trách nhiệm về nội dung của tủ khóa riêng của họ. Tuy nhiên, nếu tìm thấy tủ khóa được chia sẻ và các chất bị cấm, ban giám hiệu sẽ tiến hành điều tra theo hướng dẫn đã được thiết lập.
  7. Các chất bị cấm/vật phẩm, nếu tìm thấy trong quá trình tìm kiếm, sẽ bị tịch thu. Ban giám hiệu trường sẽ xác định quá trình kỷ luật, theo "bộ quy tắc ứng xử." Ban giám hiệu tham vấn với văn phòng quản lý rủi ro và dịch vụ bảo mật sẽ bắt đầu một cuộc điều tra, nếu cần thiết. Tài liệu đính kèm quy định 735-1, "Các chất cấm" và quy định 737-1, "Tìm kiếm và tịch thu" sẽ được sử dụng để làm hồ sư cho việc sở hữu của các chất hoặc các mặt hàng bị cấm.
  8. Bất kỳ sự từ chối nào để truy cập vào một tủ khóa ở mức độ tòa nhà có thể được kháng cáo cho bộ phận giám sát hoặc người được ủy quyền.

  Phó giám thị giáo dục đặc biệt và dịch vụ học sinh (hoặc người được ủy quyền) và giám thị cấp phó có trách nhiệm triển khai và theo dõi quy định này.
  Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.
Tham khảo chéo