Quyển: Chính sách và quy định
Phần: 600 - Giảng dạy
Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Tổ chức của chương trình giảng dạy
Mã: 600-1
Tình trạng: Hoạt động
Thông qua: 12/6/2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH: 600-1

TỔ CHỨC CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY