Quy định 050-1
NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN
Ngày 7 tháng 6 năm 2000

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Tuân thủ nghi thức một phút mặc niệm hằng ngày

Mỗi ngày sau khi cam kết trung thành trước Quốc kỳ Hoa Kỳ, học sinh trong mọi lớp học của Trường Công lập Quận Prince William sẽ dành ra một phút mặc niệm.

Trong một phút mặc niệm, giáo viên chịu trách nhiệm đảm bảo mọi học sinh đều ngồi yên lặng và không có biểu hiện phân tâm, học sinh có quyền lựa chọn thiền, cầu nguyện hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động im lặng nào khác mà không can thiệp, làm gián đoạn hoặc cản trở các học sinh khác thực hiện lựa chọn cá nhân. Không giáo viên, học sinh nào được chỉ đạo hoặc lãnh đạo bất kỳ ai trong bất kỳ hoạt động nào trong khoảng thời gian một phút im lặng.

Hiệu trưởng và phó giám thị khu vực thích hợp chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM