Quy định 735-3
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

Chương Trình Hỗ Trợ Học Sinh

Chương Trình Hỗ Trợ Học Sinh là một chương trình được thiết kế để giáo dục về lạm dụng chất cho học sinh và phụ huynh.

I. Chương trình Focus on Tobacco là một chương trình ngoại khóa trong 3 ngày (6 giờ) để giáo dục cho học sinh về thuốc là và những tác hại của nó. Chương trình do các nhân viên xã hội của trường giảng dạy và là một can thiệp đối với các học sinh vi phạm quy định cấm thuốc lá trong "Bộ Quy Tắc Ứng Xử".

II. Có thể tìm hiểu thông tin cụ thể về chương trình thông qua giám hiệu nhà trường hoặc Văn Phòng Dịch Vụ Cho Học Sinh.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.
Chính sách này và các quy định liên quan sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM