Quy định 735-3 Hỗ trợ Học sinh

QUYỂN                                     Chính sách và quy định

Chương                                     700 - Học sinh

Tiêu đề                                      QUY ĐỊNH - Chương trình Hỗ trợ Học sinh

Mã luật                                      735-3

Trạng thái                                  Đang hoạt động

Thông qua                                 Ngày 26/06/2019

Sửa lần cuối                              Ngày 18/07/2023

 

 

 

Học sinh

Quy định 735-3

Chương trình Hỗ trợ Học sinh

Chương trình Hỗ trợ Học sinh bao gồm một chương trình được thiết kế để cung cấp giáo dục lạm dụng chất kích thích cho học sinh và phụ huynh.

  1. Chương trình có trọng tâm là Thuốc lá là một chương trình ba ngày sau giờ học (sáu giờ) được chỉ định để giáo dục học sinh về thuốc lá và tác dụng của nó. Chương trình được giảng dạy bởi các nhân viên xã hội học đường và là một can thiệp cho những học sinh vi phạm Quy tắc Ứng xử với tội phạm thuốc lá.
  2. Thông tin chương trình cụ thể có thể được truy cập thông qua ban giám hiệu nhà trường hoặc Phòng Y tế và Sức khỏe Học sinh.

Phó Giám đốc Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và bất kỳ chính sách liên quan nào sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.