Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000-học sinh

Tiêu đề Quy định - Lịch học ở trường trọn ngày của học sinh

728-3

Trạng thái Hoạt động

Thông qua 26/7/ 2017


Học sinh

QUY ĐỊNH 728-3

LỊCH HỌC Ở TRƯỜNG CẢ NGÀY CỦA HỌC SINH

Các quy định thiết lập tiêu chuẩn cho việc công nhận trường công ở Virginia bao gồm một điều khoản yêu cầu rằng tất cả các học sinh ở lớp 1 đến lớp 12 phải duy trì một lịch trình học cả ngày (5 1/2 giờ), trừ khi được miễn bởi các giám thị địa phương của các trường học. Với mục đích áp dụng các quy định của tiêu chuẩn này, giám thị cấp độ thích hợp và hiệu trưởng là người được ủy quyền của giám thị. Bất kỳ học sinh nào không có trong chương trình miễn các công việc liên quan đến sự nghiệp và khóa học giáo dục kỹ thuật do trường học tài trợ hoặc sở hữu kế hoạch giáo dục cá nhân (IEP) hoặc kế hoạch điều trị y tế đòi hỏi một lịch trình viết tắt phải tìm kiếm sự miễn giảm do hiệu trưởng và người được ủy quyền của giám thị cho một lịch học ít hơn một ngày trọn vẹn. Các yêu cầu sẽ được xét trên cơ sở từng trường hợp, nhưng nói chung chỉ được cấp cho những lý do khó khăn về sức khỏe hoặc gia đình. Khi được chấp thuận, việc cho về sớm hoặc đến muộn nói chung sẽ không hơn hai giai đoạn trong thời gian bốn giai đoạn/khối ngày.

Các hướng dẫn sau đây cần được xem xét để xác định nếu một sự miễn của lịch trình cả ngày là thích hợp cho một học sinh. Quyết định này phải dựa trên thông tin được cung cấp trong thư phụ huynh/người giám hộ và hoàn thành phần đính kèm, yêu cầu từ bỏ yêu cầu lịch trình cả ngày. Việc từ bỏ lịch trình cả ngày có thể được phê duyệt nếu:

  1. Một quyết định được thực hiện khi mà một học sinh cần phải làm việc để hỗ trợ hỗ trợ gia đình của mình; đảm nhận trách nhiệm gia đình; và/hoặc tiến xa hơn về giáo dục của mình. Cần phải liên hệ với phụ huynh trước khi phê duyệt cuối cùng của các yêu cầu liên quan đến hoàn cảnh gia đình.
  2. Một học sinh được hưởng lợi từ việc cho về sớm hoặc đến muộn do điều kiện sức khỏe hiện tại. Tài liệu từ bác sĩ và kế hoạch điều trị sức khỏe được yêu cầu phê duyệt.
  3. Trong trường hợp cực đoan, khi các bằng chứng từ các hồ sơ trường học trong quá khứ cho thấy rằng một học sinh sẽ được hưởng lợi, và môi trường học tập cho việc học có thể cải thiện bằng một lịch trình không đủ ngày cho học sinh này. Hành động này đòi hỏi sự đề xuất của hiệu trưởng, sau khi tham khảo ý kiến với phụ huynh, và sự chấp thuận của phó giám thị cấp độ thích hợp.

Phó giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó giám thị học tập và trách nhiệm của học sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm xem xét quy định này trong 2020.

Đính kèm: Regulation 728-3-Attachment.pdf (133 KB)