Regulation 723-3 Placement for home instruction

Quyển Chính sách và quy chế

Phần 7000-học sinh

Tiêu đề Quy chế - Xếp lớp đối với học sinh từ các trường tư thục và các chương trình học tại gia được phê duyệt

Mã 722-3

Tình trạng Hoạt động

Thông qua 12/9/2018
Học sinh

QUY CHẾ 722-3

VIỆC XẾP LỚP ĐỐI VỚI HỌC SINH TỪ CÁC TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP

VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẠI GIA ĐƯỢC PHÊ DUYỆT

 1. Học sinh đăng ký từ các trường tư thục được công nhận và các trường tư thục không công nhận.

  Bất kỳ học sinh nào chuyển vào trường công lập
  quận Prince William (PWCS) phải đáp ứng tất cả các yêu cầu ghi danh theo quy định 711-1, "Yêu cầu và thủ tục đăng ký học sinh".

  Trường tư thục được công nhận
  • A.Một trẻ em năm tuổi vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 của năm học sẽ được phép ghi danh vào lớp mẫu giáo.

  • B.Học sinh chuyển đến vào bất kỳ cấp lớp nào khác ngoài mẫu giáo của PWCS được ban đầu xếp vào cấp lớp ghi trên bảng điểm hiện tại, hoặc như được chỉ ra bởi một tuyên bố từ trường trước đó, trong khi đang chờ nhận hồ sơ giáo dục học sinh chính thức.

  • Hồ sơ giáo dục học sinh phải được yêu cầu và đánh giá lại trong vòng 30 ngày học sinh vào trường. Các bài thi/thẩm định có thể được sử dụng một cách phù hợp để xác nhận trình độ học vấn của học sinh. Điều chỉnh việc xếp lớp ban đầu của học sinh có thể cần thiết dựa trên kết quả đánh giá.

  • Các trường công lập có thể chấp nhận các đơn vị tín chỉ tiêu chuẩn hướng đến tốt nghiệp cho những học sinh chuyển từ các trường khác khi các khóa học mà học sinh nhận được tín chỉ thường phù hợp với mô tả hoặc có thể được thay thế cho các khóa học mà các trường học nhận được tín chỉ tiêu chuẩn và các trường học mà học sinh chuyển đi xác nhận rằng nó đáp ứng với tiêu chuẩn 8VAC20-131-110.

  • E.Trường cấp hai sẽ chấp nhận các tín chỉ nhận được từ các trường trung học khác, bao gồm các trường học hè.

Các trường tư thục không được công nhận

 1. Để tín chỉ trường trung học được cấp cho một học sinh cho các khóa học đã hoàn thành tại một trường học không được công nhận, hồ sơ chính thức của trường, bao gồm cả bảng điểm phải được cung cấp tại thời điểm ghi danh. Nếu bằng chứng về thành tích bị đánh dấu hỏi, mô tả khóa học từ trường gửi đến cũng có thể được yêu cầu và đánh giá bởi các nhân viên thích hợp của trường học. Đánh giá này cũng có thể bao gồm xác nhận giờ thực hành trong phòng thí nghiệm của các lớp khoa học, xác nhận số giờ học cho các lớp học, từ chối tín chỉ cho ít hơn một nửa đơn vị tín chỉ, đòi hỏi phải có kiểm tra cho một khóa học để xác định năng lực, và sự cần thiết của các đánh giá khác.

  Nếu mô tả khóa học được yêu cầu nhưng không nhận được từ trường gửi, nó sẽ trở thành trách nhiệm của cha mẹ/người giám hộ để có được những thông tin cần thiết trong năm học đó. Bất kỳ học sinh nào muốn nhận được một bằng tốt nghiệp của PWCS đang chuyển từ một trường không được
  công nhận phải được ghi danh vào một lịch trình học cả ngày tại trường trung học của PWCS trong thời gian ít nhất chín tuần (một chu kỳ chấm điểm) ngay trước khi tốt nghiệp.

  Các khóa học hoàn thành trong một trường học không được công nhận và chuyển vào
  PWCS sẽ không được coi là tín chỉ trng số (wrighted) như được định nghĩa trong Quy chế 661.01-1, "Đánh giá và phân loại - Tính điểm trung bình GPA" của PWCS

Bảng điểm và văn bằng

 1. Khi một quyết định đã được thực hiện rằng một học sinh sẽ được nhận tín chỉ hướng tới tốt nghiệp cho một khóa học thực hiện trong khi ghi danh vào một trường tư, điểm số sẽ được chỉ định như sau:
  1. Một điểm "P" - vượt qua hoặc "F" cho thất bại và tên của trường tư sẽ được nhập vào bảng điểm của học sinh cho bất kỳ tín chỉ nào được trao cho bất kỳ khóa học đã cố gắng và đã hoàn thành thông qua một trường tư không được công nhận. Các khóa học này không được tính vào điểm trung bình (GPA) hoặc thứ bậc của học sinh trong lớp.

  2. Điểm đạt được trên thang điểm A-F và tên của trường tư được nhập vào bảng điểm của học sinh cho bất kỳ khóa học nào đã cố gắng và hoàn thành thông qua một trường tư được công nhận.

 2. Không có học sinh nào sẽ được hội đủ điều kiện là học sinh danh dự như đại diện học sinh được vinh dự đọc diễn văn/thủ khoa (valedictorian/salutatorian) hoặc cho chỉ định như là loại tốt nghiệp danh dự của những người đã không được ghi danh trong một trường học chính thức thiết lập cho ít nhất ba trong bốn năm trước khi tốt nghiệp trung học.

 3. Quy định 662-1B, "Văn bằng và tốt nghiệp," của PWCS yêu cầu bất kỳ học sinh đang tìm kiếm một bằng tốt nghiệp từ PWCS phải được chính thức ghi danh vào PWCS trong ít nhất chín tuần (một chu kỳ chấm điểm) ngay trước khi tốt nghiệp. Việc cấp tín chỉ cho các khóa học được thực hiện trong khi tham dự một trường tư được công nhận hoặc không được công nhận không đủ điều kiện cho một cá nhân không ghi danh hoặc ghi danh một phần để có bằng tốt nghiệp của PWCS. Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế 662-4B, "Yêu cầu tốt nghiệp" để nhận được bằng tốt nghiệp.
 1. Học sinh đăng ký từ học ở nhà: Tài nguyên chương trình được công nhận và không được công nhận

  Để ghi danh một học sinh học tại gia, phụ huynh/người giám hộ phải liên lạc với ban giám hiệu của trường nơi đứa trẻ sẽ tham dự. Nếu phụ huynh/người giám hộ thông báo cho văn phòng dịch vụ học sinh có ý định chấm dứt giảng dạy tại nhà, quản lý trường học thích hợp sẽ được thông báo bởi văn phòng dịch vụ học sinh và phụ huynh nên liên hệ với nhà trường để thu xếp việc ghi danh. Nhân viên trường phải xác minh thông qua văn phòng dịch vụ học sinh mà một học sinh vào trường từ học tại gia đã được chấp thuận cho học tại gia trong thời gian mà các tín chỉ được yêu cầu hướng tới tốt nghiệp. Học sinh yêu cầu tín chỉ cho các khóa học thực hiện trong khi họctại nhà bên ngoài của Virginia phải xuất trình chứng minh đã tham gia vào một chương trình giảng dạy tại nhà hợp lệ của tiểu bang khác. Học sinh không tham gia vào chương trình học tại gia hợp lệ có thể không nhận được tín chỉ từ trường PWCS, nơi họ được ghi danh.

  Chương trình
  học tại gia được công nhận
  Bất kỳ
  học sinh K-12 nào chuyển tới học tại PWCS sử dụng các tài nguyên học tại gia từ một trường tư được công nhận, trường học từ xa, hoặc giáo dục từ xa/trường trực tuyến sẽ phải trình hồ sơ học tập để hỗ trợ việc xác định cấp lớp và trao tín chỉ. Học sinh chuyển tới ở lớp mẫu giáo tới lớp tám từ các chương trình không đại chúng ảo, các chương trình trao đổi, hoặc các trường học được công nhận bởi một trong những thành viên của Hội đông Virginia về Giáo dục tư thục (VCPE) sẽ được công nhận/chấp nhận tất cả các lớp đã học theo (8VAC20-131-60.A).

  Một trường trung học sẽ chấp nhận các tín chỉ theo hướng tốt nghiệp nhận được từ các chương trình học tập ảo không
  đại chúng của Virginia, các chương trình trao đổi dành cho các trường học được các thành viên của VCPE (8vac20-131-30. D) công nhận. Các điểm cho các khóa chuyển nhượng sẽ được trao như ghi trong hồ sơ học tập chính thức được cung cấp.

Chương trình giảng dạy tại nhà không được công nhận

Bất kỳ học sinh K-12 nào chuyển tới học tại PWCS từ một chương trình học tại gia được phê duyệt sử dụng các nguồn tài nguyên giảng dạy không được tạo ra bởi một trường tư được công nhận, trường học từ xa, hoặc giáo dục từ xa/trường trực tuyến có trách nhiệm trình ra các bằng chứng về thành tích như sau:

 1. Ở cấp độ trường tiểu học và THCS, việc xếp cấp lớp sẽ phụ thuộc vào độ tuổi của học sinh và đánh giá bằng chứng về thành tích do phụ huynh/người giám hộ nộp. Nếu cần thêm thông tin, các bài kiểm tra thành tích có thể được thực hiện bởi nhân viên trường để xác định cấp lớp.

 2. Ở cấp trung học, danh sách các khóa học được trình bày cho tín chỉ trung học sẽ được nhập bởi cố vấn trường học về Yêu cầu về tín chỉ trung học - Tài liệu đính kèm I tại thời điểm ghi danh. Một bản sao của tập tin đính kèm II (thư gửi cho phụ huynh/người giám hộ) sẽ được trao cho phụ huynh/giám hộ tại thời điểm ghi danh.

 3. Việc xác định của các trường học về mức độ thành thạo cho tín chỉ đạt được sẽ phụ thuộc vào phương pháp được sử dụng bởi các học sinh trong khi hoàn thành khóa học. Nếu một chương trình học ảo hoặc học qua thư tín không được công nhận, học sinh sẽ trình bày các tài liệu cho thấy việc hoàn tất khóa học. Một ký hiệu của một trong hai vượt qua (P) hoặc thất bại (F) sẽ được nhập vào như là điểm kiếm được cho các khóa học cấp tín chỉ chuyển nhượng.

 4. Nếu một chương trình không được công nhận ảo hoặc học qua thư tín không được sử dụng, việc đánh giá lại các mục tiêu khóa học, hoàn thành bài tập, kết quả kiểm tra, kế hoạch bài học, văn bản lĩnh vực chủ đề, và các tài liệu khác được coi là thích hợp, có thể hỗ trợ nhân viên trong việc xác định việc chuyển tín chỉ được cấp. Ngoài ra, các bài kiểm tra thành tích có thể được thực hiện để hỗ trợ việc cấp tín chỉ chuyển nhượng. Một ký hiệu của một trong hai vượt qua (P) hoặc thất bại (F) sẽ được nhập như là điểm kiếm được cho các khóa học cấp tín chỉ chuyển nhượng.

  Bất kỳ đánh
  giá nào cần thiết để xác nhận các tín chỉ tốt nghiệp sẽ được quản lý càng sớm càng tốt. Sau khi hoàn thành đánh giá này, trường sẽ ngay lập tức cung cấp thông báo bằng văn bằng về các kết quả cho phụ huynh/người giám hộ. Nếu phụ huynh/người giám hộ không có đồng tình với quyết định của hiệu trưởng, khiếu nại có thể được chuyển tiếp đến cấp phó giám thị thích hợp.

 5. Khi các khóa học phi học thuật như nghệ thuật hoặc âm nhạc được trình bày cho tín chỉ của một học sinh học tại gia, nhân viên trường có trách nhiệm xác định sự thông thạo có thể chọn để đánh giá một danh mục công việc được thực hiện bởi học sinh và/hoặc cho phép học sinh chứng minh thành thạo thông qua việc biểu diễn.

Bảng điểm và văn bằng

 1. Khi một quyết định đã được thực hiện rằng một học sinh được nhận tín chỉ hướng tới tốt nghiệp cho một khóa học thực hiện trong khi học tại gia, điểm số sẽ được chỉ định như sau:
  1. Một điểm vượt qua (P) hoặc thất bại (F), cùng với tuyên bố "Học tại gia " sẽ được nhập vào bảng điểm của học sinh cho bất kỳ tín chỉ được trao cho bất kỳ khóa học nào đã cố gắng và hoàn thành thông qua một trường tư không được công nhận. Các khóa học này không được xem xét trong điểm tổng kết trung binh (GPA) hoặc thứ hạng trong lớp của học sinh.

  2. Điểm có được trên thang điểm A-F cùng với tuyên bố, "Học tại gia" sẽ được nhập vào bảng điểm của học sinh cho bất kỳ khóa học nào đã cố gắng và hoàn thành thông qua một trường học tư nhân được công nhận hoặc thông qua việc sử dụng một chương trình giáo dục từ xa hoặc một trường học trực tuyến.

 2. Không có học sinh nào sẽ được hội đủ điều kiện cho danh hiệu danh dự hoặc cho chỉ định như là một tốt nghiệp hạng ưu cho những người đã không được ghi danh trong một trường học chính thức thiết lập cho ít nhất ba trong bốn năm trước khi tốt nghiệp trung học.

 3. Quy chế 662-1B, "Văn bằng và tốt nghiệp" yêu cầu bất kỳ học sinh nào đang tìm kiếm một bằng tốt nghiệp từ PWCS được chính thức ghi danh vào PWCS cho ít nhất chín tuần (một chu kỳ chấm điểm) ngay trước tốt nghiệp. Việc cấp tín chỉ cho các khóa học được thực hiện trong khi học tại gia không đủ điều kiện cho một cá nhân không ghi danh hoặc ghi danh một phần để nhận được bằng tốt nghiệp PWCS. Học sinh phải đáp ứng tất cả các yêu cầu tốt nghiệp theo quy định tại Quy chế 662-4B, "Yêu cầu tốt nghiệp" để nhận được bằng tốt nghiệp.

Hiệu trưởng và Giám đốc Văn phòng dịch vụ học sinh chịu trách nhiệm triển khai và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi năm năm và sửa đổi khi cần thiết.


Tham khảo

661.01-1- Quy chế - Đánh giá và phân loại - Tính điểm tổng kết GPA

662-1B-Quy chế - Văn bằng tốt nghiệp và tốt nghiệp

662-4B - Quy chế - Yêu cầu tốt nghiệp

711-1 - Quy chế - Yêu cầu và thủ tục đăng ký học sinh