Thông qua: 12/6/2019

Giảng dạy

QUY ĐỊNH 604-1

GIÁM SÁT GIẢNG DẠY

Quy trình đánh giá hiệu suất chuyên nghiệp của Học khu Công lập Hạt Prince William sẽ được tuân thủ đối với các nhà giáo dục chuyên nghiệp, các nhà lãnh đạo giáo dục và quản trị viên văn phòng trung ương. Mục đích là để đảm bảo việc giám sát giảng dạy, cung cấp phản hồi để thúc đẩy cải tiến liên tục, và để đánh giá hiệu suất giảng dạy và tác động của nó đối với việc học tập của học sinh.

Phó Giám thị về Học tập Học sinh và Chuyên môn (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.