Regulation 718-1 Attachment I-Vietnamese

Đính kèm I
Quy định 718-1

Văn Bản Thông Báo Quyết Định Tuyển Sinh

Ngày:

Người Hoàn Thành Biểu Mẫu:

Chức Danh:

Trường:

Để tuân thủ với Mục 722(g)(3)(E) của Đạo luật Hỗ trợ Giáo dục Vô gia cư McKinney-Vento năm 2001, được tái phép bởi Đạo luật Mỗi Học sinh Thành công, Tiêu đề IX, Phần A, văn bản thông báo sau đây được cung cấp đến:

Phụ huynh hoặc Người Giám hộ:

(Các) Học sinh:

Sau khi xem xét yêu cầu của bạn về đăng ký (các) học sinh được liệt kê trên, yêu cầu ghi danh bị khước từ. Việc chỉ định nầy dựa trên căn bản:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Bạn có quyền kháng cáo quyết định nầy bằng cách hoàn thành Đính kèm II của Quy Định 718-1 hoặc liên lạc đến viên liên lạc giáo dục vô gia cư địa phương của Chi Khu Trường trong Văn phòng Phục vụ Học sinh:

  • Bạn có thể nộp tư liệu văn bản hoặc bằng miệng để hỗ trợ cho quan điểm của bạn.
  • Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ ủng hộ hoặc luật sư.
  • Bạn có thể liên lạc Project HOPE để bàn thảo quyết định nầy với Điều Phối Viên Tiểu Bang Virginia về Giáo dục Vô Gia Cư ở số 1-877-455-3412 (miễn phí).