758-2 Emergency Medical Care

Quyển Chính sách và quy định

Phần 7000-học sinh

Tiêu đề Quy định - Thủ tục chăm sóc y tế cấp cứu tại các trò chơi, thực hành và các hoạt động ngoại khóa khác

Mã 758-2

Tình trạng có hiệu lực

Thông qua 11/9/2019

Sửa đổi lần cuối 26/2/2020
HỌC SINH

QUY ĐỊNH 758-2

THỦ TỤC CHĂM SÓC Y TẾ KHẨN CẤP TẠI CÁC HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI, THỰC HÀNH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA KHÁC

Chấn thương và bệnh tật trong thể thao và các hoạt động sau giờ học phải được dự đoán. Vì vậy, dưới sự chỉ đạo của hiệu trưởng trường học, mỗi điều phối viên thể thao trường cấp 2 và mỗi Giám đốc phụ trách Hoạt động của trường cấp 3, phối hợp với các huấn luyện, sẽ phát triển một kế hoạch khẩn cấp chăm sóc y tế để cung cấp cho sự chăm sóc y tế nhanh chóng và thích hợp tại các trò chơi, thực hành, và các hoạt động thể thao.

Chương trình chăm sóc y tế khẩn cấp phải được nêu bằng văn bản và phân phát cho tất cả các huấn luyện viên và nhà tài trợ. Các giám đốc hoạt động và các điều phối viên thể thao trường trung học sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cho phụ huynh và vận động viên kế hoạch chăm sóc khẩn cấp và chụ trách nhiệm đào tao cho họ về chấn thương. Giám đốc hoạt động sẽ chịu trách nhiệm cung cấp một đánh giá hàng năm của kế hoạch này cho tất cả các thành viên của nhân viên huấn luyện.

Trong khi các chi tiết trong cấu trúc của kế hoạch khẩn cấp có thể khác nhau tùy theo trường hợp học đường địa phương, mỗi chương trình của trường sẽ bao gồm các yêu cầu nêu dưới đây:

  1. Các giám đốc/điều phối viên thể thao có trách nhiệm giám sát quy định 511-9 đảm bảo rằng tất cả các huấn luyện viên/nhà tài trợ đã hoàn thành chứng chỉ đào tạo về cấp cứu hồi sức tim phổi (CPR) và đào tạo về chấn thương theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Virginia và Liên đoàn thể thao các trường trung học Virginia.
  2. Các giám đốc/điều phối viên thể thao phải yêu cầu các dịch vụ của đội cứu hộ địa phương cho tất cả các trò chơi bóng đá và các hoạt động có nguy cơ cao khác. Ngoài ra, các giám đốc/điều phối viên thể thao nên cố gắng để bảo đảm một bác sĩ cho bóng đá và các hoạt động có nguy cơ cao.
  3. Các giám đốc/điều phối viên thể thao và huấn luyện viên thể thao sẽ đảm bảo truy cập ngay đến bộ dụng cụ sơ cứu, băng, và nước trong các trò chơi, thực hành, và các hoạt động.
  4. Các giám đốc/điều phối viên thể thao cần yêu cầu tất cả các huấn luyện viên/nhà tài trợ phải thông tin cập nhật về thẻ khẩn cấp cho mỗi người tham gia tại tất cả các trò chơi, thực hành, và các hoạt động.
  5. Các hoạt động giám đốc/điều phối viên thể thao phải đảm bảo rằng các huấn luyện viên/nhà tài trợ có quyền truy cập ngay vào một điện thoại và các xe cấp cứu có quyền đi vào khu vực khu vực hoạt động.
  6. Trong trường hợp không có một bác sĩ, các huấn luyện viên thể thao, huấn luyện viên, hoặc các nhân viên được chỉ định sẽ chịu trách nhiệm quản lý hỗ trợ sơ cứu đầu tiên nhanh chóng và thích hợp cho người tham gia bị bệnh hoặc bị thương cho đến khi khẩn cấp dịch vụ y tế (EMS) đến.
  7. Các giám đốc/điều phối viên thể thao, huấn luyện thể thao, và/hoặc các HLV/nhà tài trợ phải đảm bảo rằng phụ huynh/người giám hộ được liên lạc ngay lập tức trong trường hợp của một bệnh tật hoặc thương tích. Bất kế có liên lạc được với phụ huynh hay không, nếu chấn thương có vẻ nghiêm trọng thì gọi 911 ngay lập tức. Những nỗ lực theo dõi để tiếp cận phụ huynh/người giám hộ sẽ tiếp tục cho đến khi thành công.
  8. Bất cứ khi nào có thể, một nhân viên trường học, với thẻ liên lạ khẩn cấp, nên đi cùng với bất kỳ học sinh nào được vận chuyển bằng EMS. Nếu một nhân viên không thể đi cùng với các học sinh bị thương, một nỗ lực cần được thực hiện để bảo đảm một người lớn có trách nhiệm để làm như vậy.
  9. Các giám đốc/điều phối viên thể thao phải đảm bảo rằng huấn luyện viên/nhà tài trợ nộp báo cáo tai nạn thích hợp trong trường hợp bệnh tật/thương tích.

Hiệu trưởng và Phó giám thị về Học sinh và học chuyên môn (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy chế này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xét lại ít nhất mỗi 5 năm và sửa đổi khi cần thiết.


Tham khảo

511-9-Quy định - Tiêu chuẩn và thủ tục cho việc lựa chọn các huấn luyện viên hợp đồng bổ sung và nhà tài trợ cho hoạt động ngoại khóa