Quy định 757-4
HỌC SINH
Ngày 12 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

 

Quản lý việc Điều hành Thuốc trong Môi trường Trường học

 

I. Thuốc cần được thực hiện tại nhà bất cứ khi nào có thể để học sinh không bị mất thời gian học quý giá ở lớp.

II. Nếu tuyệt đối học sinh phải dùng thuốc ở trường, biểu mẫu Ủy quyền Quản lý Thuốc men (Đính kèm I) phải có cho mỗi hạng mục thuốc và phải nộp cho nhân viên văn phòng y tế trước khi cho dùng thuốc ở trường. Kế hoạch Điều trị Sức khỏe (HTP) phù hợp cho các loại thuốc hen suyễn, dị ứng, động kinh, và tiểu đường phải được hoàn thành. Thuốc sẽ không được chấp nhận nếu không có biên nhận mẫu phù hợp.

III. Nhân viên văn phòng y tế là Nhân viên Hỗ trợ Không Giấy phép (UAP).
Các UAP phải được đào tạo về Thuốc và/hoặc Insulin/Glucagon. Đào tạo tất cả UAP về Hồi sức Tim phổi (CPR) và Sơ cứu là đều được khuyến khích mạnh mẽ. Nhân viên phòng y tế và tất cả những người được đào tạo trong Quản lý Thuốc men phải tham dự ba tiếng lớp Quản lý Thuốc men và/hoặc bốn tiếng lớp Insulin/Glucagon của Học khu Công lập Quận Prince William mỗi ba năm với hàng năm được bồi dưỡng đào tạo bởi viên y tế trường. Tái chứng nhận CPR và Sơ cứu u tiên phải phù hợp với tổ chức chứng nhận. Sẽ có ba nhân viên được chỉ định bởi viên hiệu trưởng tòa nhà (không phải viên y tá trường) trong mỗi tòa nhà được đào tạo để quản lý thuốc. Các UAP được thuê vào làm việc cho trường hè phải tham dự một lớp Quản lý Thuốc men.

IV. Nhân viên văn phòng y tế phải có các văn bản hướng dẫn từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe để quản lý những thuốc men theo toa. Mẫu Ủy quyền Quản lý Thuốc men là được ưu tiên, tuy nhiên nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có thể sử dụng văn phòng phẩm hoặc một đơn thuốc với thông tin sau:

A. Tên và ngày sinh của học sinh;
B. Ngày đơn thuốc;
C. Thời gian đơn thuốc và các ngày có hiệu lực;
D. Lý do có thuốc hoặc chẩn đoán;
E. Tên thuốc;
F. Liều lượng chính xác để dùng ở trường;
G. Thời gian để uống thuốc và số lần hoặc khoảng thời gian chính xác cho quản lý liều lượng;
H. Nếu cho thuốc khi cần, hãy xác định các điều kiện chính xác hoặc các triệu chứng khi uống thuốc và thời gian là lúc cho uống thuốc một lần nữa (lặp lại khi cần thiết là không thể chấp nhận);
I. Tuyên bố rằng học sinh có thể tự mang theo và tự quản lý; và
J. Chữ ký của nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe và ngày.
V. Thuốc men phải được đem đến văn phòng y tế và có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ. Học sinh mắc bệnh tiểu đường, hen suyễn, hoặc dị ứng đe dọa đến tính mạng có thể mang theo thuốc cứu sinh (insulin, Glucagon, ống hít, thuốc tiêm tự động Epinephrine) trong suốt ngày học với giấy phép HTP hoặc giấy ủy quyền y tế đã được phê duyệt. Mặt khác, học sinh không được phép mang thuốc đến và từ trường hoặc mang theo bất kỳ loại thuốc nào khi ở trường.
VI. Hộp Đựng Thuốc
A. Thuốc kê đơn - Thuốc (bao gồm các mẫu từ bác sĩ/tiệm thuốc) phải còn trong chai dược phẩm gốc có nhãn phù hợp có:

1. Tên học sinh;
2. Tên thuốc;
3. Giờ cho thuốc;
4. Liều/lượng cho; và
5. Tên nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe.

B. Thuốc men không toa (mua ở quầy thuốc) phải còn trong túi nguyên dán kín có tên của thuốc, hướng dẫn, và không quá hạn. Thuốc men không có toa chỉ được thực hiện theo những hướng dẫn trên nhãn. Nếu liều lượng cao hơn/thấp hơn cần thiết, Ủy quyền cho biểu mẫu Quản lý thuốc phải được nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe ký tên vào.

C. Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm đối với thuốc bị mất hoặc bị đổ ra.

VII. Thông tin toa thuốc trên nhãn lọ phải khớp với thông tin nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trên biểu mẫu Ủy quyền cho Quản lý Thuốc men. Tiệm thuốc có thể cung cấp cho một lọ có nhãn hiệu phù hợp cho trường.

VIII. Nhân viên sẽ không cắt hoặc bẻ các viên thuốc. Phụ huynh/ người giám hộ phải cắt/bẻ các viên thuốc hoặc yêu cầu tiệm thuốc cắt các viên thuốc cho đúng liều lượng thuốc.

IX. Liều đầu tiên của bất kỳ thuốc men mới nào phải cho dùng ở nhà.

X. Thuốc men phải cho không quá 30 phút trước hoặc sau khi thì giờ kê toa cho.

XI. Thuốc men được giữ tại nhà sẽ được cất giữ trong một chỗ của văn phòng y tế có khóa, chỉ nhân viên trường có ủy quyền tiếp cận được.

XII. Học sinh phải đến văn phòng y tế hoặc đến một địa điểm định sẵn, vào lúc thì giờ trên toa định cho dùng thuốc. Phụ huynh/người giám hộ phải nên phát triển một chương trình với học sinh để đảm bảo học sinh đến văn phòng y tế vào thời điểm phù hợp.

XIII. Phải có văn bản cho phép từ phụ huynh/người giám hộ cho việc quản lý thuốc cho một học sinh trong giờ học bởi các cá nhân khác hơn là phụ huynh/người giám hộ.

XIV. Một biểu mẫu Ủy quyền mới cho Quản lý Thuốc phải có vào lúc trường bắt đầu, và mỗi lần có một sự thay đổi về liều lượng hoặc giờ cho dùng thuốc.

XV. Từng lần, phụ huynh/người giám hộ không mang lượng thuốc cung cấp cho quá 60 ngày.

XVI. Một Báo cáo Sự cố Thuốc phải được hoàn thành bất cứ khi nào có bất kỳ sự cố hoặc lỗi dẫn đến việc quản lý thuốc sai và/hoặc một nhân viên không được đào tạo trong ban quản lý thuốc cho thuốc. Lỗi có thể có trong việc quản lý thuốc bao gồm một liều lượng không chính xác, tuyến hoặc thời gian cho thuốc, hoặc cho thuốc không đúng học sinh. Một Báo cáo Sự cố Thuốc cố đã hoàn thành sẽ được gửi đến Giám sát viên Dịch vụ Y tế Trường.

XVII. Ngoại lệ cho các quy định nầy có thể cần thiết tùy thuộc vào hoàn cảnh cá nhân. Các trường hợp ngoại lệ chỉ có thể được ủy quyền bởi hiệu trưởng, Giám sát viên của Dịch vụ Y tế Trường, hoặc y tá trường học, trong sự phối hợp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và/ hoặc phụ huynh/người giám hộ.

XVIII. Học sinh có thể mang và sử dụng một cách phù hợp các sản phẩm không có chất thuốc. Để cho sự thoải mái và an toàn của người khác, không được sử dụng những sản phẩm có bơm/xịt hoặc là bình phun. Bất kỳ loại thảo dược hoặc thuốc thay thế tự nhiên nào (thực vật, dầu, bổ sung chế độ ăn uống hoặc dinh dưỡng, thuốc vi lượng đồng căn, dược liệu thực vật, vi-ta-min, và khoáng chất) đều cần có mẫu Ủy quyền cho Quản lý Thuốc được ký bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phụ huynh/ người giám hộ.

XIX. Các chuyến đi thực địa - Các HTP được phê duyệt hiện tại được chấp nhận cho tất cả các chuyến đi thực địa.

A. Nhân viên trường học phù hợp (ví dụ: hiệu trưởng hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho y tá của trường ít nhất 10 ngày trước chuyến đi thực địa để có thể chuẩn bị thuốc.

B. Mẫu Phép Sử dụng Thuốc cho các Chuyến đi trong Ngày/ Qua đêm Kéo dài (Bản đính kèm II) phải được hoàn thành và mang đến cho y tá của trường ít nhất là
năm ngày học trước chuyến đi. Thuốc men được mang đến sau ngày này sẽ không được chấp nhận. Các chuyến đi thực địa kéo dài là những chuyến đ́i trở lại trường sau tiếng chuông nghỉ việc.

Phó Tổng Giám đốc Giáo dục Đặc biệt và Phục vụ Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định nầy.
Quy định và chính sách liên quan nầy sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và được sửa đổi khi cần thiết.

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Tài Liệu Đính Kèm I
Quy định 757-4

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM
CHO PHÉP SỬ DỤNG THUỐC

Ngày hết hạn dùng thuốc:

Thông tin học sinh: Phụ huynh / Người giám hộ hoàn thành

Học sinh: ____________________Ngày sinh: ____________Độ tuổi: __________Lớp: _______

Trường học: ___________________ Học sinh đã dùng thuốc này trước đây? Rồi Chưa

Nếu không, liều đầy đủ đầu tiên phải được cung cấp tại nhà để giảm nguy cơ học sinh có phản ứng tiêu cực ở trường. Liều đầu tiên đã được cáp: ____________ Ngày: Thời gian: ____________

 

Thuốc kê đơn: Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hoàn tất (một mẫu cho mỗi loại thuốc)

Tên thuốc: ______________________________________________________________________

Chẩn đoán / tình trạng mà thuốc đang được sử dụng:_____________________________________

Liều dùng: _______________Tuyến: _________________Thời gian sử dụng thuốc: ___________

Chiều dài của thời gian: Năm học Khác: _______________________________________

Tác dụng phụ có thể xảy ra: Ngoài dự kiến Nêu cụ thể: ___________________________

Chữ ký nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: __________________ Ngày: ____________

Tên chữ hoa và con dấu của Nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe Tên / tem: ___________________

Số điện thoại của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: ______________ Số fax: __________

Địa chỉ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe: _______________________________________

 

Thuốc bán tự do: Phụ huynh / Người giám hộ hoàn thành (một đơn cho mỗi loại thuốc)

Tên thuốc: ______________________________________________________________________

Lý do thuốc sẽ được cấp: _____________________________________________________________________

Liều dùng: _______________ Tuyến: _______________ Thời gian sử dụng thuốc: ____________

Chiều dài của thời gian: Năm học Khác: _______________________________________

Tác dụng phụ có thể xảy ra: Không có dự kiến Chỉ định: ______________________________________

 

Ủy quyền của Phụ huynh / Người giám hộ

Chữ ký của tôi cho phép người được chỉ định của hiệu trưởng sủ dụng thuốc theo toa / không kê đơn và cho phép người được chỉ định của hiệu trưởng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nếu cần thiết. Tôi cũng đồng ý nhận bất kỳ loại thuốc không sử dụng vào cuối năm học. Tôi hiểu rằng thuốc không được phụ huynh / người giám hộ chọn vào cuối năm học sẽ bị loại bỏ. Tôi đã đọc các thủ tục và nhận trách nhiệm theo yêu cầu.

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ: ______________________________ Ngày: _____________

 

Hoàn thành với Nhân viên Phòng Y tế

Thuốc nhận được (số tiền / mô tả) : __________________________________________________

Thuốc nhận được: _____________________________/__________________________________

Chữ ký của nhân viên phòng y tế Chữ ký của phụ huynh/người giám hộ/Ngày

Thuốc được nhận bởi: ______________________________________ Ngày: ________________

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ

 

Tài Liệu Đính Kèm II
Quy định 757-4

Mẫu cho phép dùng thuốc
Ngày Mở Rộng/Chuyến Dã Ngoại Qua Đêm

(Mỗi loại thuốc một giấy phép)

Tất cả các loại thuốc và mẫu cho các chuyến đi dã ngoại kéo dài cả ngày và qua đêm phải được mang đến y tá của trường ít nhất năm ngày đi học trước khi đi thực địa. Thuốc mang sau thời gian này sẽ không được chấp nhận. Bất kỳ loại thuốc theo quy định nào phải được sử dụng trong chuyến đi kéo dài cả ngày/qua đêm yêu cầu mẫu này phải được hoàn thành và ký bởi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và phụ huynh/người giám hộ. Bất kỳ loại thuốc tự do nào cũng cần có chữ ký của phụ huynh/người giám hộ và phải được nhận trong một hộp mới, niêm phong (hộp nhỏ nhất có thể). Các loại thuốc cần thiết phải có trong hộp đựng ban đầu với nhãn mác thích hợp. Mẫu giấy phép này chỉ có giá trị cho chuyến đi thực địa hiện tại. Thuốc chỉ có thể được cung cấp bởi một nhân viên của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) trừ khi phụ huynh/người giám hộ đi kèm cho con của họ sử dụng.

Ngày:

Tên học sinh: Ngày sinh:

Giáo viên/chủ nhiệm:

Tên thuốc: Số viên thuốc nhận được:

Chẩn đoán:

Liều dùng: Tuyến:

Thời gian sử dụng thuốc:

Dị ứng:

Tôi cho phép trao đổi thông tin này với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của tôi khi cần thiết để thực hiện điều trị hoặc chăm sóc sức khỏe cho con tôi. Tôi/Chúng tôi xin miễn trách PWCS và tất cả nhân viên của mình và từ mọi trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại mà chúng tôi hoặc con của chúng tôi có thể phải chịu do yêu cầu này.

 

Tên bác sĩ: ____________________________ Chữ ký của bác sĩ: ___________________________

Số điện thoại của bác sĩ: _____________________

Chữ ký phụ huynh/người giám hộ: ________________________________________________

 

Số điện thoại: Nhà: ___________ Ở nơi làm việc: ____________ Điện thoại di động: ___________

Phụ huynh được yêu cầu lấy bất kỳ loại thuốc còn sót lại vào cuối chuyến đi thực địa. Các loại thuốc còn lại sau thời gian này sẽ bị loại bỏ.


Quy định 757-4 Đínk kèm I (dành cho In Ấn)

Quy định 757-4 Đínk kèm II (dành cho In Ấn)