Regulation 404.04-1 Sch. Closing Due to Haz. Cond

Quyển: Chính sách và quy định
Phần: 400 - Dịch vụ Hỗ trợ
Tiêu đề: QUY ĐỊNH - Trường học đóng cửa vì điều kiện khắc ngiệt
Mã: 404.04-1
Tình trạng: Có hiệu lực

Thông qua: 11/9/2019
Sử đổi lần cuối: 30/11/2021
Các lần sửa trước đây: 11/9/2019; 27/5/2020; 23/6/2021

Dịch vụ hỗ trợ

QUY ĐỊNH: 404.04-1

TRƯỜNG HỌC ĐÓNG CỬA VÌ ĐIỀU KIỆN NGUY HIỂM

 1. Mục đích

  1. Mục đích của quy định này là thiết lập các thủ tục cho các hoạt động của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) trong điều kiện thời tiết nguy hiểm hoặc khắc nghiệt. Điều này bao gồm các thủ tục cho nhân viên và chỉ định những nhân viên nào là cần thiết để thực hiện các công việc thiết yếu cho Bộ phận Trường học.
  2. Khi, theo phán quyết của Tổng Giám thị Bộ phận (Tổng Giám thị), các điều kiện tồn tại gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên, Giám thị sẽ có hành động thích hợp để bao gồm việc trì hoãn thời gian báo cáo cho tất cả các nhóm nhân viên hoặc bằng cách:
   1. Hoãn mở cửa trường học (mở cửa trễ 2 tiếng đối với học sinh);
   2. Cho học sinh nghỉ học sớm (đóng cửa sớm);
   3. Đóng cửa trường học cả ngày (Mã xanh hoặc Mã đỏ);
   4. Đóng cửa các tòa nhà trường học và hoạt động ảo (Mã da cam); hoặc
   5. Thực hiện các hành động khác cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên.
  3. Trong trường hợp có bất kỳ hành động nào nêu trên, Tổng Giám thị sẽ có những điều chỉnh phù hợp trong hệ thống vận chuyển học sinh và truyền đạt thông tin cần thiết cho nhân viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng nói chung.
  4. Trong trường hợp có điều kiện nguy hiểm trong từng trường học, hiệu trưởng phải có hành động cần thiết để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của học sinh và nhân viên. Xem Phần IX, C để biết thủ tục ra quyết định.
  5. Thông tin về việc đóng cửa trường học, mở cửa bị trì hoãn hoặc đóng cửa sớm có thể được tìm thấy trên Twitter @PWCSNews, Facebook, trang web PWCS, kênh truyền hình PWCS, cũng như email và tin nhắn đến điện thoại di động của phụ huynh / người giám hộ được cung cấp ở phần dưới mục liên hệ khẩn cấp. Cácphương tiện truyền thông sẽ được thông báo ngay sau khi quyết định được đưa ra. Hiệu trưởng và nhân viên nhà trường có trách nhiệm tìm hiểu quyết định từ các nguồn này.
 2. Định nghĩa

  1. Nghỉ phép tự do: Nhân viên có thể yêu cầu phê duyệt để được nghỉ phép tự do trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt hoặc trường hợp khẩn cấp tương tự, ngăn cản họ đi làm một cách (trực tiếp hoặc ảo) hoặc ở lại làm việc trong thời gian dự kiến của họ trong ngày Mã da cam hoặc Mã xanh, mở cửa bị trì hoãn hoặc cho nghỉ sớm. Nhân viên sẽ bị tính phí nghỉ phép có lương (tức là, thời gian nghỉ phép hàng năm, không được trả lương hoặc cá nhân) hoặc nghỉ phép mà không được trả lương. Nhân viên không đủ điều kiện nghỉ phép hàng năm có thể được chấp thuận sử dụng nghỉ ốm khi nghỉ phép tự do có hiệu lực (Xem Quy định 542-9,"Nghỉ phép tự do").

  2. Nhân viên không được miễn trừ: Người lao động mà đủ điều kiện làm thêm giờ làm việc trên 40 giờ trong một tuần làm việc, theo Đạo luật Tiêu chuẩn Lao động Công bằng (FLSA). Tại PWCS, nhân viên không được miễn trừ thường xuyên được xác định là nhân viên "được phân loại" và đang hưởng bậc lương từ 1 đến 11 và nhận được tiền công khi làm việc theo Mã Đỏ/Da cam theo quy định tại Mục D. Nhân viên tạm thời không được miễn trừ chỉ được trả cho giờ làm việc vật chất và không đủ điều kiện nhận tiền công theo Mã đỏ/Mã danh cam theo quy định tại Phần D.

  3. Nhân viên Thời thiết khắc nghiệt: Nhân viên được chỉ định là quan trọng hoặc cần thiết cho hoạt động của Bộ phận và cần có sự hiện diện tại nơi làm việc bất kể sự tồn tại của tình trạng khẩn cấp hoặc đóng cửa Bộ phận. Những nhân viên thời tiết khắc nghiệt này sẽ báo cáo vào những thời điểm được chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu theo lệnh của sự kiện.

  4. Trả công theo Mã Đỏ/Mã Da cam: Vào ngày Mã đỏ hoặc Mã da cam, và khi làm việc sau khi tất cả nhân viên đã được cho về sớm do thời tiết khắc nghiệt, hoặc khi được gọi vào trong một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ để chuẩn bị cho việc mở cửa trường học do thời tiết khắc nghiệt, một nhân viên được phân loại (không phải nhân viên tạm thời) được yêu cầu hoặc được chấp thuận làm việc tại địa điểm sẽ được tính tỷ lệ thowig gian gấp rưỡi so với giờ làm việc thường xuyên của nhân viên. Tỷ lệ thời gian rưỡi áp dụng cho các ngày Mã đỏ và Mã da cam bất kể số giờ làm việc trong tuần làm việc, cũng như thời gian làm việc khác trong những sự kiện thời tiết (những ngày không làm việc là một phần của sự kiện thời tiết khắc nghiệt, theo phê duyệt của Tổng Giám thị hoặc người được chỉ định). Nhân viên tạm thời không được miễn trừ chỉ được trả cho giờ làm việc thực tế và không đủ điều kiện để nhận lương theo Mã Đỏ/Mã Da cam.

 3. Đóng cửa/ mở cửa trễ và các hoạt động sau giờ học

  Các chỉ định Đóng cửa/ mở cửa trễ sau đây được sử dụng để thông báo cho nhân viên báo cáo về công việc hoặc rời nhiệm sở sớm do điều kiện thời tiết nguy hiểm hoặc khắc nghiệt. Thông báo được công bố trên cho các phương tiện truyền thông đồng thời những thay đổi trong lịch trình được công bố.

  Mã đỏ Các trường học đóng cửa đối với học sinh. Nhân viên không báo cáo công việc trừ khi được chỉ định là nhân viên thời tiết khắc nghiệt. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt sẽ báo cáo vào những thời điểm được chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu theo lệnh của sự kiện.
  Mã da cam Các tòa nhà trường học và tòa nhà văn phòng đóng cửa. Dạy học ảo (đồng bộ hoặc không đồng bộ) và các dịch vụ được cung cấp từ xa, theo lịch trình ngày học bình thường trừ khi có thông báo khác. Tất cả nhân viên nhận lương theo bậc giáo viên được yêu cầu làm việc từ xa để dạy học từ xa (đồng bộ hoặc không đồng bộ). Tất cả các quản lý và tất cả nhân viên được phân loại được yêu cầu làm việc từ xa trong giờ làm việc bình thường. Nhân viên có công việc không thể được thực hiện từ xa (ví dụ: Thực phẩm và Dinh dưỡng, Vận chuyển và Cơ sở vật chất) sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể từ người giám sát của họ.
  Mã xanh Các trường học đóng cửa đối với học sinh. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt đi làm. Các nhân viên cụ thể đi làm việc trễ một giờ hoặc tại một thời điểm cụ thể theo hướng dẫn của Tổng Giám thị (Xem Tệp đính kèm I). Nghỉ tự do có hiệu lực. Giáo viên (tất cả nhân viên bậc 12) và tất cả nhân viên không được miễn trừ làm việc ít hơn 250 ngày /năm không cần báo cáo.
  Mở cửa trễ hai giờ Các trường học sẽ mở cửa theo lịch trình trì hoãn hai giờ. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt và Thực phẩm và Dinh dưỡng đi làm. Giáo viên (tất cả nhân viên bậc 12 ) và tất cả các nhân viên không được miễn trừ làm việc dưới 250 ngày báo cáo trễ hai giờ. Quản trị viên và nhân viên được phân loại 250 ngày báo cáo trễ một giờ. Tài xế xe buýt, tiếp viên xe buýt, quản lý tuyến đường và điều phối viên đi làm trễ một giờ (xem Phần III., C., 4. ). Nghỉ phép tự do có hiệu lực.
  Đóng cửa sớm Các trường học sẽ đóng cửa sớm. Giáo viên, trợ giảng, thư viện, truyền thông, thông dịch ngôn ngữ ký hiệu, và y tá trường học (nhân viên mà trách nhiệm chính là làm việc với học sinh) có thể được hiệu trưởng cho phép về sớm sau khi học sinh đã khởi hành an toàn. Tất cả nhân viên khác sẽ vẫn giữ lịch làm việc bình thường của họ trừ khi được phép cụ thể bởi một thông báo từ Tổng Giám thị. Nghỉ phép tự do có hiệu lực.


  1. Mã đỏ

   1. Các trường học đóng cửa và tất cả các hoạt động của trường (ngày và tối) bị hủy bỏ. Xe buýt trường học không hoạt động. Chương trình Chăm sóc Trẻ em trong độ tuổi đi học (SACC) sẽ không mở.

   2. Nhân viên không cần báo cáo công việc. Một số quản lý và nhân viên, đặc biệt được chỉ định là nhân viên thời tiết khắc nghiệt, sẽ báo cáo theo từng thời điểm cụ thể được xác định để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu theo hiệu lệnh của sự kiện.
   3. Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và tối) bị hủy bỏ bao gồm Giáo dục ngườilớn, lớp học ban đêm và các chương trình giải trí được lên kế hoạch trong các tòa nhà trường học. Thông báo hủy bỏ các lớp học của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia(NVCC) là trách nhiệm của trường.
   4. Trung tâm Thể thao nước có thể không đóng cửa do Mã đỏ. Các nhân viên được phân loại được yêu cầu làm việc sẽ được trả lương theo Mã đỏ/Da Nhân viên đại học T phải nhận đượcmức lương theo giờ thường xuyênir. Bất kỳ thay đổi nào về giờ hoạt động sẽ được đăng trên trang web của Trung tâm Thể thao nước.
  2. Mã da cam:

   1. Các trường học và tòa nhà văn phòng đóng cửa. Hướng dẫn ảo (đồng bộ hoặc không đồng bộ) và các dịch vụ được cung cấp từ xa, theo lịch trình ngày học bình thường trừ khi có ghi nhận khác. Xe buýt trường học sẽ không hoạt động. Chương trình SACC sẽ không mở.
   2. Tất cả các hoạt động trwucj tiếp của trường (ngày và tối) bị hủy bỏ bao gồm các chuyến đi thực địa, thực hành nhóm, các cuộc họp câu lạc bộ, các cuộc thi liên quan và các cuộc thi thể thao. Các hoạt động từ xa có thể xảy ra.
   3. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt phải báo cáo đúng giờ để thực hiện các công việc thiết yếu, chẳng hạn như dọn tuyết.
   4. Tất cả các quản trị viên (lương bậc từ 13 trở lên) và tất cả nhân viên được phân loại phải làm việc từ xa trong giờ làm việc bình thường. Nhân viên có công việc không thể được thực hiện từ xa (ví dụ: Thực phẩm và Dinh dưỡng, Giao thông vận tải và Cơ sở vật chất) sẽ nhận được hướng dẫn cụ thể từ người giám sát của họ.
   5. Tất cả nhân viên trên thang lương giáo viên (bậc lương 12) phải sử dụng làm việc từ xa và hướng dẫn từ xa (đồng bộ hoặc không đồng bộ), theo lịch học bình thường trừ khi có thông báo khác.
   6. Nghỉ phép tự do có hiệu lực. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt hoặc trường hợp khẩn cấp tương tự khiến họ không thể báo cáo an toàn (vật lý hoặc từ xa) nhân viên không thể làm việc từ xa hoặc báo cáo trực tiếp có thể yêu cầu được nghỉ phép.
   7. Các hoạt động phát triển chuyên môn có thể diễn ra từ xa. Bộ phận hoặc trường học tài trợ cho hoạt động này sẽ cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu phát triển chuyên môn cho nhân viên tương ứng của họ.
   8. Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và tối) đều bị hủy bỏ, bao gồm Giáo dục người lớn, các lớp học ban đêm và các chương trình giải trí được lên kế hoạch trong các tòa nhà trường học. Việc thông báo hủy các lớp NVCC là trách nhiệm của nhà trường.
   9. Giờ hoạt động của Trung tâm Thể thao nước sẽ được đăng trên trang web của Trung tâm.
  3. Mã xanh:

   1. Các trường học đóng cửa đối với học sinh và tất cả các hoạt động của trường (ngày và tối) đều bị hủy bỏ. Chương trình SACC sẽ không mở cửa. Xe buýt trường học không hoạt động. Các trường hợp ngoại lệ hiếm hoi có thể được thực hiện cho một số hoạt động nhất định không thể lên lịch lại hoặc vào những ngày thời tiết cải thiện. Những trường hợp ngoại lệ như vậy phải được Tổng Giám thị hoặc Phó Giám thị cấp thích hợp phê duyệt.

   2. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt phải báo cáo về thời gian để thực hiện các công việc thiết yếu, chẳng hạn như dọn tuyết.
   3. Tất cả các quản trị viên (lương từ bậc 13 trở lên) và nhân viên được phân loại 250 ngày sẽ báo cáo cho công việc trễ một giờ hoặc vào một thời điểm cụ thể do Tổng Giám thị đưa ra, hoặc sẽ liên hệ với người giám sát của họ để yêu cầu nghỉ phép thích hợp nếu họ không thể báo cáo cho công việc (Quy định 542-9, "Nghỉ phép tự do").
   4. Tất cả nhân viên trên thang lương giáo viên (lương bậc 12) và tất cả nhân viên không được miễn trừ làm việc dưới 250 ngày không cần báo cáo công việc.
   5. Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và tối) đều bị hủybỏ, bao gồm Giáo dục người lớn, các lớp học ban đêm và các chương trình giải trí được lên kế hoạch trong các tòa nhà trường học. Việc thông báo hủy các lớp NVCC là trách nhiệm của nhà trường.
   6. Giờ hoạt động của Trung tâm Thể thao nước sẽ được đăng trên trang web của Trung tâm Thể thao nước.
  4. Mở cửa chậm 2 giờ

   1. Nhân viên thời tiết khác nghiệt (ví dụ: nhân viên giám hộ, nhân viên cơ sở cụ thể và nhân viên bảo trì xe buýt) phải báo cáo vào thời gian bình thường. Xem Phần V. , Về danh sách các vị trí được xác định là nhân viên thời tiết khác nghiệt.
   2. Nhân viên thực phẩm và dinh dưỡng phải báo cáo đúng giờ.
   3. Tất cả các quản trị viên (lương từ bậc 13 trở lên) và nhân viên được phân loại 250 ngày sẽ báo cáo làm việc trễ một giờ hoặc vào một thời điểm cụ thể do Tổng Giám thị chỉ định hoặc sẽ liên hệ với người giám sát của họ để yêu cầu nghỉ phép thích hợp nếu họ không thể báo cáo để làm việc (Quyđịnh 542-9, "Nghỉ phép tự do").
   4. Tài xế xe buýt, tiếp viên xe buýt, quản lý tuyến đường và điều phối viên phải báo cáo về việc chậm một giờ.
   5. Tất cả các nhân viên khác, không được xác định trong các mục 1-4 ở trên, sẽ báo cáo về sự chậm trễ hai giờ.
   6. Nhân viên được phân loại sẽ không được bồi thường nhiều hơn lịch làm việc hàng ngày của họ theo quy định của hệ thống bảng lương, trừ khi họ làm việc thể chất vượt quá ngày làm việc bình thường của họ.
   7. Một bữa sáng đơn giản sẽ được cung cấp. Các chuyến đi thực địa bị hủy bỏ. Các chuyến đi thể thao có thể được chấp thuận bởi Giám thị cấp và Giám đốc Vận chuyển trên cơ sở từng trường hợp, tùy thuộc vào điều kiện đường xá.
   8. Bữa trưa sẽ được phục vụ.
   9. Phụ huynh/người giám hộ không được đưa học sinh đến trường sớm khi việc mở cửa bị trì hoãn có hiệu lực vì nhân viên nhà trường cũng có thể đến trường trễ.
   10. SACC sẽ mở cửa trễ hai giờ.
   11. Giờ hoạt động của Trung tâm Thể thao nước sẽ được đăng trên trang web của Trung tâm Thể thao nước.
   12. Khi thời tiết rất khắc nghiệt, một số phụ huynh / người giám hộ có thể coi đường xá và vỉa hè trong khu vực của họ không an toàn cho việc đi lại của học sinh. Trong những trường hợp đó, cha mẹ / người giám hộ có tùy chọn không cho con đi học. Tuy nhiên, học sinh dự kiến sẽ làm tất cả các bài tập. Ngoài ra, học sinh sẽ không bị phạt về mặt học thuật, và học sinh sẽ được coi là nghỉ học có phép.
  5. Đóng cửa sớm:

   1. Đóng cửa sớm một giờ
    1. Xe buýt phải được sắp xếp theo thứ tự thường xuyên. Sẽ không có sự thay đổi trong lịch trình thời gian giữa ngày của trường mầm non.
    2. Bữa trưa sẽ được phục vụ.
    3. Các chuyến đi thực địa và thể thao bị hủy bỏ.
    4. Chương trình SACC sau giờ học sẽ không mở
    5. Giáo viên, trợ lý giáo viên và trợ lý truyền thông thư viện, thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và y tá trường học (nhân viên có trách nhiệm chính là làm việc với học sinh) có thể được hiệu trưởng cho về sớm sau khi học sinh rời khỏi tòa nhà và sân trường một cách an toàn. Những nhân viên này chỉ được ghi có tối đa một giờ để được cho về sớm. Nhân viên được phân loại không được bồi thường nhiều hơn lịch làm việc hàng ngày theo quy định của hệ thống bảng lương, trừ khi họ làm việc thể chất vượt quá ngày làm việc bình thường.
    6. Nhân viên hành chính và tất cả các nhân viên không được miễn trừ khác sẽ vẫn giữ lịch làm việc bình thường của họ trừ khi được phép bởi thông báo từ Tổng Giám thị.
    7. Nhân viên không thể ở lại làm việc do điều kiện thời tiết phải liên hệ với người giám sát của họ để yêu cầu nghỉ phép thích hợp (Quy định 542-9, "Nghỉ phép tự do").
    8. Tất cả các hoạt động ngoài giờ học ban ngày và tối đều bị hủy bỏ. Thông báo hủy các lớp NVCC là trách nhiệm của nhà trường.
    9. Tất cả các hoạt động ngoài giờ học ban ngày và tối đều bị hủy bỏ. Thông báo hủy các lớp NVCC là trách nhiệm của nhà trường.
   2. Đóng cửa sớm 2 giờ

    1. Xe buýt phải được sắp xếp theo thứ tự thường xuyên. Nếu thông báo đóng cửa là trước giờ đón xe buýt mầm non buổi chiều, buổi chiều sẽ bị hủy bỏ

    2. Học sinh mầm non buổi sáng và mầm non cả ngày sẽ bị cho nghỉ học sớm hơn 2 tiếng so với lịch học thông thường. Sẽ không có trường mầm non buổi chiều.
    3. Các chuyến đi thực địa bị hủy trừ khi đã khởi hành. Những nỗ lực gọi trở lại sẽ được bắt đầu. Xe buýt hoạt động muộn và cho thể thao bị hủy bỏ.
    4. Chương trình SACC sau giờ học sẽ không mở.
    5. Bữa trưa sẽ được phục vụ (theo lịch trình thay thế nếu cần thiết).
    6. Giáo viên, trợ lý giáo viên, trợ lý truyền thông thư viện,thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và y tá trường học (nhân viên có trách nhiệm chính là làm việc với học sinh) có thể được hiệu trưởng cho phép về sớm sau khi trẻ em đã rời khỏi tòa nhà và sân trường một cách an toàn. Những nhân viên này chỉ được ghi có tối đa hai giờ cho việc về sớm. Nhân viên được phân loại không được bồi thường nhiều hơn lịch làm việc hàng ngày theo quy định của hệ thống bảng lương, trừ khi họ làm việc thể chất vượt quá ngày làm việc bình thường.
    7. Nhân viên hành chính và tất cả các nhân viên không được miễn trừ khác sẽ vẫn giữ lịch làm việc bình thường trừ khi được miễn trừ cụ thể bởi thông báo từ Tổng Giám thị.
    8. Nhân viên không thể ở lại làm việc do điều kiện thời tiết phải liên hệ với người giám sát của họ để yêu cầu nghỉ phép thích hợp (Quy định 542-9, "Nghỉ phép tự do").

    9. Tất cả các hoạt động ngoài trường học (ngày và tối) đều bị hủy bỏ. Thông báo hủy các lớp NVCC là trách nhiệm của nhà trường.
    10. Giám thị có quyền chỉ định thời gian đóng cửa của Bộ phận Trường học đới với tất cả nhân viên.
  6. Hủy bỏ các hoạt động và chương trình buổi tối
   Một số điều kiện thời tiết hoặc các tình huống khác có thể xảy ra sau khi trường học đã đóng cửa, hoặc trong những ngày không đi học (cuối tuần / ngày lễ), nhưng vì lợi ích an toàn, tất cả các hoạt động có thể bị hủy bỏ. Khi điều này xảy ra vào một ngày học, chương trình SACC sẽ đóng cửa lúc 5 giờ chiều.

 4. Làm việc từ xa

  1. Trong tất cả các tình huống đóng cửa Mã đỏ và Mã Green, nhân viên giảng dạy có thể tự nguyện chọn, nhưng không bắt buộc, sử dụng "Làm việc từ xa" hoặc các chiến lược làm việc tại nhà khác để nhập dữ liệu, phân loại giấy tờ của học sinh hoặc bổ sung cho những nỗ lực làm việc bình thường của họ (theo Quy định 561-1, "Làm việc từ xa"). Thời gian làm theo cách này là hoàn toàn tự nguyện và sẽ không được tính vào giờ hợp đồng hoặc được bồi thường.
  2. Vì nhân viên không được miễn trừ phải được bồi thường cho tất cả các công việc được thực hiện thay mặt cho Bộ phận Trường học, họ bị cấm "làm việc từ xa" hoặc các chiến lược làm việc tại nhà khác ngoại trừ như được mô tả trong việc đóng cửa Mã da cam, mà không có sự chấp thuận trước của người giám sát của họ. Xem Quy định 561-1, "Làm việc từ xa". Các hướng dẫn đặc biệt khác liên quan đến việc đóng cửa đột xuất hoặc mở cửa bị trì hoãn được liệt kê dưới đây.
 5. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt

  1. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt là nhân viên đã được chỉ định là quan trọng hoặc cần thiết cho hoạt động của Bộ phận và có thể cần sự hiện diện của họ bất kể sự tồn tại của tình trạng khẩn cấp hoặc đóng cửa của Bộ phận, và sự vắng mặt của họ có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn hoặc hạnh phúc của Bộ phận và / hoặc cơ sở vật chất. Những nhân viên thời tiết khắc nghiệt này sẽ báo cáo vào những thời điểm được chỉ định để thực hiện các nhiệm vụ thiết yếu theo lệnh của sự kiện.
   Các vị trí thời tiết khác nghiệt đảm bảo sự an toàn của học sinh, nhân viên và tài sản của Bộ phận của chúng ta bao gồm: (dấu hoa thị * biểu thị "khi cần thiết")

   1. Nội các điều hành*
   2. Các vị trí Quản lý văn phòng tại trường học / Văn phòng Trung tâm*
   3. Giám sát văn phòng trường / Văn phòng Trung tâm
   4. Vị trí cơ sở vật chất cụ thể*
   5. Vị trí vận chuyển cụ thể*
   6. Vị trí kho cụ thể*
   7. Tuần tra an ninh trường học
   8. Nhân viên an ninh trường học*
   9. Nhân viên an ninh cộng đồng*
  2. Ban giám hiệu và giám đốc bộ phận phải có trách nhiệm đảm bảo rằng những cá nhân được tuyên bố biết, biết trước và trước bất kỳ điều kiện thời tiết khắc nghiệt nào, rằng họ đã được xác định là nhân viên thời tiết khắc nghiệt cho các hoạt động của Bộ phận.
  3. Trong khi quy định này cung cấp các hướng dẫn để xác định nhân viên thời tiết khắc nghiệt, Giám đốc, chánh văn phòng và giám đốc có quyền quyết định cuối cùng để thêm hoặc loại bỏ nhân viên khỏi danh sách này vì nhu cầu công việc giảm nhẹ, hoàn cảnh không lường trước được hoặc các vấn đề có ý nghĩa chính đáng khác.
  4. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt được yêu cầu nhưng không báo cáo để làm việc trong một sự kiện thời tiết khắc nghiệt (trừ khi nghỉ phép được chấp thuận) có thể bị xử lý kỷ luật.
  5. Tất cả nhân viên được chỉ định là nhân viên thời tiết khắc nghiệt được xác định và phê duyệt dựa trên danh sách các vị trí được đào tạo để thực hiện các chức năng khẩn cấp trong toàn Bộ phận. Danh sách này được thiết lập trước khi bắt đầu mỗi năm tài chính và nhân viên được thông báo bằng văn bản.
 6. Nhân viên ca hai
  Các hướng dẫn sau đây liên quan đến người giám hộ và nhân viên ca thứ hai khác vẫn ở trong các tòa nhà trường học vào buổi tối sau một ngày học bình thường:

  1. Khi thời tiết bắt đầu xấu đi sau ngày học bình thường và vì lợi ích an toàn của nhân viên, Giám thị có thể cho phép cho về sớm nhân viên giám hộ và bất kỳ nhân viên ca thứ hai nào khác do điều kiện thời tiết nguy hiểm và khắc nghiệt. Giám đốc hoặc người được chỉ định sẽ chỉ định việc phát hành sớm vào thời điểm đóng cửa cụ thể. Khi điều này xảy ra, các nhân viên bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường cho phần còn lại của ngày dự kiến của họ kể từ thời điểm phát hành sớm.
  2. Nhà trường và nhân viên giám hộ sẽ nỗ lực hết sức để chuẩn bị cho việc mở cửa tòa nhà vào ngày hôm sau trước khi phát hành.
  3. Nhân viên thời tiết khắc nghiệt được phân loại, những người làm việc sau khi Giám đốc đã chỉ định thời gian đóng cửa cụ thể,sẽ được bồi thường cho phần còn lại của ngày làm việc theo lịch trình thường xuyên của họ kể từ thời điểm đóng cửa. Ngoài ra, họ sẽ kiếm được một mức lương bằng một lần rưỡi mức lương thường xuyên của họ cho giờ làm việc vượt quá thời gian đóng cửa được chỉ định.
 7. Hệ thống thời gian và chấm công của Bộ phận Trường học
  Bộ phận có thẩm quyền tùy ý để xác định làm thế nào để chẫm công khi nó đóng cửa hoặc trì hoãn mở cửa vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Các hướng dẫn sau đây sẽ được sử dụng:

  1. Nhân viên được phân loại, những người đã được chỉ định là nhân viên thời tiết khắc nghiệt, và những người làm việc trong thời tiết khắc nghiệt đóng cửa, để bao gồm một ngày cuối tuần hoặc ngày lễ để chuẩn bị cho một ngày mở cửa trường học, sẽ vào hệ thông giờ đến và về trong và ngoài hệ thống thời gian và chẫm công của Bộ phận. Số giờ làm việc tại chỗ trong thời gian đóng cửa Mã Đỏ hoặc Mã Da cam sẽ được trả theo mức bằng một lần rưỡi mức lương thông thường của họ (trả lương Mã Đỏ/Mã Da cam). Giờ làm việc trong ngày Mã xanh ở mức lương thường xuyên của nhân viên, không có bồi thường bổ sung để báo cáo cho công việc.
  2. Nhân viên tạm thời không được miễn trừ chỉ được trả cho giờ làm việc thể chất và không đủ điều kiện cho việc trả lương theo Mã Đỏ/Mã Da cam.
  3. Người lao động chưa hoàn thành giờ làm việc theo lịch trình khi Bộ phận đóng cửa sẽ nhận được ghi có cho phần còn lại của ngày làm việc của nhân viên.
  4. Nếu một nhân viên đang nghỉ phép được chấp thuận và Bộ phận có sự kiện mở cửa bị trì hoãn, đóng cửa Mã đỏ hoặc Mã Xanh, hoặc cho nghỉ sớm, nhân viên sẽ nhận được ghi có (nếu áp dụng cho nhóm nhân viên cụ thể) cho những giờ được cấp cho việc đóng cửa khẩn cấp cho đến ngày làm việc của nhân viên, theo quy định của hệ thống bảng lương của hồ sơ, với một sự điều chỉnh tương ứng đối với số dư ngày nghỉ phép của nhân viên.
  5. Khi một nhân viên được lên kế hoạch tham dự một hội nghị (ví dụ: trình bày hoặc tham dự đào tạo) vào ngày Mã đỏ, Da cam hoặc Xanh, sự tham dự là theo quyết định của nhân viên và người giám sát của nhân viên. Không được bồi thường thêm so với mức lương thường xuyên của người lao động.
 8. Các cuộc họp Hội đồng trường

  1. Trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, hoặc các trường hợp khẩn cấp khác, dẫn đến việc Tổng Giám thị cho về sớm hoặc đóng cửa trường học, Thư ký Hội đồng trường sẽ bắt đầu một cuộc thăm dò ý kiến của các thành viên Hội đồng trường để xác định xem cuộc họp sẽ được hủy bỏ hay hoãn lại theo các thủ tục quy định trong Chínhsách 137, "Bỏ phiếu cho Hội đồng trường Quận Prince William.

  2. Nếu Hội đồng trường quyết định tổ chức cuộc họp vào ngày Mã đỏ hoặc Da cam hoặc sau khi cho về sớm, Tổng Giám thị sẽ xác định nhân viên nào sẽ báo cáo, có tính đến sự an toàn của nhân viên. Nếu Tổng Giám thị tuyên bố Mã đỏ hoặc Mã cam, nhân viên được phân loại cần làm việc tại chỗ sẽ kiếm được gấp rưỡi tỷ lệ giờ thường xuyên của họ.

 9. Quy trình ra quyết định và truyền thông
  1. Quyết định trì hoãn việc mở cửa trường học, đóng cửa các trường học trên Mã đỏ, Da cam hoặc Xanh, hoặc phát hành sớm được dành riêng cho Giám đốc (hoặc người được chỉ định).

  2. Quyết định đóng cửa các trường học theo Mã Đỏ, Da cam hoặc Xanh vì điều kiện đường xá bất lợi sẽ dựa trên khuyến nghị của Giám đốc Vận chuyển và Giám đốc điều hành.
  3. Hiệu trưởng hoặc giám đốc có lý do muốn đóng cửa một hoặc nhiều trường học vì các điều kiện bất lợi khác sẽ đưa ra khuyến nghị cho Giám thị liên kết cấp thích hợp. Giám thị liên kết cấp sẽ đưa ra khuyến nghị cho Tổng Giám thị (hoặc người được chỉ định) với sự tham vấn của Giám đốc điều hành và Giám đốc Nhân sự. Tổng Giám thị (hoặc người được chỉ định) sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

  4. Mặc dù hiệu trưởng và giám sát viên thích hợp chịu trách nhiệm về sức khỏe và sự an toàn của nhân viên và bảo vệ tài sản trong trường hợp khẩn cấp, việc sử dụng làm thêm giờ cho nhân viên được phân loại sẽ bị hạn chế ở mức tối thiểu cần thiết để đối phó với các tình huống khẩn cấp.
  5. Quyết định đóng cửa trường học theo Mã Đỏ, Da cam hoặc Xanh hoặc trì hoãn việc mở cửa trường học sẽ được thực hiện trước càng nhiều giờ càng tốt. Trừ trường hợp bất thường yêu cầu các biện pháp khẩn cấp, quyết định sẽ được đưa ra vào đêm hôm trước hoặc không muộn hơn 4:30 sáng vào buổi sáng đóng cửa hoặc trì hoãn. Điều này sẽ cho phép Giám đốc Thông tin (hoặc người được chỉ định) thông báo trước cho phụ huynh / người giám hộ, nhân viên và học sinh.
  6. Việc đóng cửa sớm các trường mà đang xảy ra trong phiên họp sẽ được Giám đốc Thông tin (hoặc người được chỉ định) thông báo cho các phương tiện truyền thông. Thông điệp cũng sẽ được truyền đến các trường học và nhân viên các phòng ban bằng cách sử dụng cây điện thoại và email từ nhân viên văn phòng trung tâm.
  7. Khi các trường học được yêu cầu đóng cửa sớm vì những lý do không rõ ràng đối với công chúng, ví dụ: mất điện cá nhân hoặc thiếu nước, hiệu trưởng có trách nhiệm phải có một hệ thống cảnh báo như tin nhắn / email thoại tự động mà đã được phát triển để thông báo cho phụ huynh và nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em. Quá trình này đặc biệt quan trọng đối với học sinh tiểu học.
 10. Ngoại lệ
  Tổng giám thị có quyền đưa ra các ngoại lệ đối với quy định này khi được coi là phù hợp

Giám đốc điều hành, Giám đốc Nhân sự, Giám thị liên kết cấp và Giám đốc Thông tin (hoặc người được chỉ định) và Giám đốc Tài chính chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

Đính kèm R404.04-1 (PDF)