Regulation 680-1 Adult Education-Vietnamese

Quy định 680-1
HƯỚNG DẤN
Ngày 14 tháng 3 năm 2018

GIẢNG DẠY

Giáo dục Người lớn

I. Học khu sẽ cung cấp cơ hội trong các dịch vụ giáo dục người lớn sau đây:

A. Hướng dẫn Giáo dục Cơ bản cho Người lớn (ABE) dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có kỹ năng đọc, toán, và/hoặc viết cơ bản dưới mức thành tích lớp chín.

B. Bài Thi Phát triển Giáo dục Chung (GED®).
C. Các lớp luyện thi GED® dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có kỹ năng đọc, toán, và/hoặc viết ở cấp lớp chín trở lên.

D. Các lớp tiếng Anh cho Người nói Ngôn ngữ Khác (ESOL) dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên có ngôn ngữ mẹ đẻ không phải là tiếng Anh.

E. Chương trình Văn bằng Bên ngoài Quốc gia (NEDP) dành cho các cá nhân từ 18 tuổi trở lên. Hoàn thành thành công chương trình này giúp học sinh có bằng tốt nghiệp trung học.

F. Chương trình Kỹ năng làm việc được tùy chỉnh theo nhu cầu của nhân viên và được thực hiện tại chỗ. Đào tạo có thể được thiết kế để phát triển trình độ tiếng Anh; để cải thiện các kỹ năng đọc, toán và/hoặc viết cơ bản; và/hoặc để có được chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp trung học.

G. Chương trình Điều dưỡng Thực hành của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) dành cho học sinh trưởng thành, những người có thể được nhận vào học dựa trên khả năng tiếp nhận. Mục đích của chương trình là chuẩn bị cho học sinh được cấp giấy phép điều dưỡng thực hành.

H. Học sinh trưởng thành được nhận vào chương trình Giáo dục dành cho Người lớn tham gia trên cơ sở tự nguyện và không có quyền lập hiến, theo luật định hoặc quyền sở hữu đối với sự tham gia đó.

II. Quy định

Học sinh trưởng thành phải tuân theo tất cả các yêu cầu và tiêu chuẩn của các chính sách và quy định của Hội đồng Quản trị Trường Quận Prince William và "Quy tắc Hành vi" ngoài những điều sau đây:

A. Chương trình Giáo dục Cơ bản dành cho Người lớn sẽ được điều chỉnh theo các quy định do Văn phòng Giáo dục Hướng nghiệp, Kỹ thuật, và Giáo dục dành cho Người lớn và Văn phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (OSMAP) của Sở Giáo dục Virginia.

B. Bài thi Phát triển Giáo dục Chung sẽ được quản lý bởi Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ, theo các quy định do Văn phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Kỹ thuật, Giáo dục dành cho Người lớn và OSMAP của Sở Giáo dục Virginia đặt ra.

C. Chương trình Phát triển Giáo dục Chung sẽ được quản lý theo các quy định do Văn phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Kỹ thuật, Giáo dục dành cho Người lớn và OSMAP của Sở Giáo dục Virginia đặt ra.

D. Chương trình ESOL sẽ được quản lý bởi các quy định do Văn phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Kỹ thuật, Giáo dục dành cho Người lớn và OSMAP của Sở Giáo dục Virginia

E. NEDP sẽ được quản lý bởi Hệ thống Đánh giá Học sinh Toàn diện dành cho Người lớn (CASAS), thông qua các quy định do Văn phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Kỹ thuật, Giáo dục dành cho Người lớn và OSMAP của Sở Giáo dục Virginia đặt ra.

F. Chương trình Kỹ năng tại nơi làm việc sẽ được hướng dẫn bởi Văn phòng Giáo dục, Hướng nghiệp, Kỹ thuật, Giáo dục dành cho Người lớn và OSMAP của Sở Giáo dục Virginia.

G. Chương trình Điều dưỡng Thực hành của Trường PWCS phải tuân theo các quy định hiện hành của Bộ Luật Virginia, các yêu cầu của Hội đồng Điều dưỡng Virginia, các quy định của Chương trình Điều dưỡng Thực hành PWCS (chính sách của các cơ quan hợp tác), bất kỳ quy tắc nào và các thủ tục được thành lập bởi Trường Trung học Osbourn Park (địa điểm của chương trình), và các văn phòng Giáo dục Hướng nghiệp và Kỹ thuật và OSMAP của PWCS.

III. Tiêu chuẩn Ứng xử

Học sinh trưởng thành phải tuân thủ các tiêu chuẩn về hành vi và cách ứng xử chuyên nghiệp được mong đợi tại nơi làm việc và cũng phải tuân thủ các chính sách và quy định của Hội đồng Quản trị Trường Quận Prince William, "Bộ Quy tắc Hành vi" PWCS, và các quy định được xác định ở trên tại Mục II của quy định này. Những hành động có thể dẫn đến khiển trách, đình chỉ, quản chế, hoặc chấm dứt việc làm cho nhân viên sẽ dẫn đến kỷ luật tương tự đối với một học sinh trưởng thành. Học sinh trưởng thành sẽ bị xử lý kỷ luật đối với các hành vi sau đây, cũng như bất kỳ hành vi nào khác vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Quản trị Trường Prince William, "Bộ Quy tắc Hành vi" PWCS, hoặc các quy định quản lý các chương trình giáo dục người lớn được nêu ở Mục II.

A. Không tuân theo các chính sách, hướng dẫn, hoặc hướng dẫn của giáo viên.

B. Những hành động bất hợp pháp ảnh hưởng đến nhà trường, bạn học, hoặc sức khỏe của một người tham gia chương trình, cho dù có bị truy tố hoặc có bị kết án hay không.

C. Quấy rối hoặc bắt nạt của các bạn học, nhân viên, hoặc những người khác có quan hệ với chương trình.

D. Vắng mặt không có lý do vượt quá số lượng tối đa được phép theo quy định của chương trình.

E. Gây rối các lớp học hoặc các hoạt động liên quan bằng cách nói chuyện với các bạn học, thể hiện thái độ thù địch với bất kỳ giáo viên nào, đùa nghịch phá phách, hoặc bằng cách khác.

F. Chịu ảnh hưởng của rượu hoặc ma túy, hoặc sở hữu rượu hoặc ma túy bất hợp pháp/trái phép khi ở trong trường, trong lớp hoặc trong các hoạt động khác của trường.

G. Sở hữu bất kỳ loại súng hoặc vũ khí nào khác (có thể hoạt động hoặc không thể hoạt động), hoặc bất kỳ vật gì trông giống như vậy, trong khi ở trong khuôn viên trường, trong lớp, hoặc trong các hoạt động khác của trường.

H. Gian lận, đạo văn, hoặc lạm dụng các thiết bị liên lạc trong trường.

I. Các hành động gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác, bao gồm, nhưng không giới hạn trong, không tuân thủ các quy tắc an toàn, sử dụng trái phép thiết bị, hoặc không chú ý đầy đủ đến các hành động nhạy cảm an toàn.

J. Các hành động khác có mức độ nghiêm trọng tương tự không quan tâm đến sức khỏe của học sinh hoặc địa điểm của chương trình.

IV. Kỷ luật

Các thủ tục sau đây áp dụng cho tất cả học sinh trưởng thành tham gia các chương trình giáo dục người lớn và bồi dưỡng do PWCS cung cấp. Ngoài ra, do hình thức đặc biệt của Chương trình Điều dưỡng Thực hành PWCS, học sinh trưởng thành theo học chương trình sẽ bị kỷ luật theo các thủ tục được nêu trong Tài liệu đính kèm I của Quy định 673­1, "Chương trình Điều dưỡng Thực hành của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS)," cũng như sau đây:

A. Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, người quản lý chương trình có thể khuyên nhủ học sinh, khiển trách bằng văn bản, quản chế học sinh với các điều kiện dưới dạng văn bản, hoặc buộc phải đuổi học sinh. Trước khi làm như vậy, quản lý chương trình (hoặc người được chỉ định) sẽ thông báo cho học sinh về những cáo buộc trong một cuộc gặp mặt trực tiếp.

B. Học sinh có thể phản hồi các cáo buộc và đưa ra các nhân chứng và bằng chứng trong cuộc gặp mặt trực tiếp. Nếu học sinh không xuất hiện để gặp mặt theo lịch trình, văn bản thông báo về những lý do cho các biện pháp kỷ luật sẽ được gửi qua thư thông thường và thư bảo đảm đến địa chỉ của học sinh được ghi trong hồ sơ.

C. Sau cuộc gặp mặt (hoặc đồng thời với việc gửi thư thông tin cho một học sinh không có mặt trong cuộc gặp mặt theo lịch trình), người quản lý chương trình có quyền quyết định áp dụng kỷ luật. Bất kỳ hình thức kỷ luật nào lớn hơn khuyên nhủ sẽ được thực hiện bằng văn bản.

D. Một học sinh trưởng thành có thể nộp đơn kháng cáo bằng văn bản cho Giám đốc OSMAP trong vòng ba ngày làm việc, kể từ khi áp đặt bất kỳ đề xuất nào cho việc quản chế hoặc đưa ra khỏi chương trình mà học sinh được ghi danh. Sau khi nhận được yêu cầu bằng văn bản, giám đốc OSMAP sẽ liên lạc với học sinh để thảo luận về kháng cáo.

E. Nếu cần có thêm hành động, học sinh có thể nộp một kháng cáo bằng văn bản cho Phó Giám đốc Học tập và Trách nhiệm của Học sinh.
Phó Giám đốc Học tập và Trách nhiệm của Học sinh (hoặc người được chỉ đinh) có toàn quyền quyết định trong việc đánh giá các bài nộp bằng văn bản của học sinh và quản lý chương trình hoặc tiến hành một buổi điều trần, hoặc cả hai. Quyết định của Phó Giám đốc Học tập và Trách nhiệm của Học sinh là cuối cùng và không có kháng cáo thêm.

V. Tái nhập học

Người lớn muốn tái nhập học vào chương trình giáo dục dành cho người lớn sẽ phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập học tại thời điểm họ gửi yêu cầu tái nhập học của mình. Ngoài ra, lý do đuổi học sẽ được đánh giá và cá nhân muốn tái nhập học sẽ được yêu cầu chứng minh bằng chứng rằng họ đã cải thiện hoặc thay đổi hành vi mà đã dẫn đến việc bị đuổi học. Trong mọi trường hợp, sẽ không có học sinh nào được tái nhập học trong cùng một buổi với lần đuổi học ban đầu. Các yêu cầu bổ sung cho Trường thuộc Chương trình Điều dưỡng Thực hành được bao gồm trong Quy định 673-1, "Chương trình Điều dưỡng Thực hành của Trường Công lập Quận Prince William (PWCS)."

Phó Giám thị Phụ trách Giáo dục và Trách Nhiệm Học sinh (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM