Quy định 060-5

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Ngày 22 tháng 3 năm 2017

NỀN TẢNG VÀ CAM KẾT CƠ BẢN

Thông Báo về Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử

Tất cả các ấn phẩm của toàn hệ trường đều tuyên bố không phân biệt đối xử.

Tuyên bố không phân biệt đối xử này cũng sẽ có trong các phiên bản điện tử của các ấn phẩm và bản tin của toàn hệ trường, và có thể truy cập từ phần trang chủ của trang web của PWCS và từ trang chủ của riêng mỗi trường trong Học khu.

Nếu phù hợp với các tài liệu cụ thể, tuyên bố không phân biệt đối xử sẽ được thêm vào để bổ sung các chi tiết như tiêu đề, tên, và thông tin liên hệ của (các) cá nhân xử lý các câu hỏi về chính sách không phân biệt đối xử, bao gồm Mục 504 và Tiêu đề IX, và các vấn đề khác, khi cần thiết.

Phó Tổng Giám đốc Phụ Trách Truyền Thông và Dịch Vụ Công Nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Phó Tổng Giám đốc Phụ Trách Truyền Thông và Dịch Vụ Công Nghệ (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm xem xét quy định này vào năm 2020.

TRƯỜNG CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM