Regulation 726-1 Furlough - Vietnamese

Quy định 726-1
HỌC SINH
Ngày 26 tháng 6 năm 2019

HỌC SINH

Cho Phép Nghỉ Học (Furlough)

I. Hiệu trưởng và phụ huynh/người giám hộ có thể cùng đồng ý rằng một học sinh cần được miễn chương trình học vào ngày thường khi nhân viên nhà trường đang làm việc với học sinh và gia đình để xác định một kế hoạch phù hợp hơn cho các nhu cầu về giáo dục cá nhân của học sinh. Yêu Cầu Nghỉ Học (Phụ Đính 1) theo mẫu phải được hoàn thành và lưu hồ sơ tại trường.

II. Các học sinh học chương trình giáo dục thông thường khi nghỉ học sẽ tiếp tục nhận các dịch vụ giáo dục bằng cách sử dụng các nguồn lực cung cấp tài liệu học tập có sẵn tại trường. Việc này có thể bao gồm cả học trực tuyến.

III. Đối với học sinh bị nghi ngờ là có khuyết tật, nguồn giới thiệu có thể truyền đạt mối quan tâm của họ với nhóm can thiệp tại trường liên quan.

IV. Học sinh có thể được cho phép nghỉ 20 ngày. Nếu, vào cuối 20 ngày nghỉ phép mà nhân viên nhà trường và/hoặc những người cung cấp nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng đạt được những tiến bộ đáng kể, và kế hoạch cuối cùng đã gần được kết luận thì học sinh có thể được gia hạn nghỉ thêm 10 ngày. Học sinh không được nghỉ học ở trường quá 30 ngày, và việc nghỉ có phép này có thể chấm dứt vào bất kỳ lúc nào trong thời gian quy định khi đã tìm ra giải pháp.

V. Việc cho phép nghỉ học theo hình thức này là không phù hợp cho học sinh khuyết tật.

Phó Giám Đốc Đặc Trách Giáo Dục Đặc Biệt và Dịch Vụ Cho Học Sinh (hoặc người được ủy quyền) chịu trách nhiệm triển khai và giám sát chính sách này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM

Phụ Đính I
Quy định 726-1

KHU HỌC CHÁNH CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM
YÊU CẦU CHO PHÉP NGHỈ HỌCHọc Sinh: _________________________________________________________

Trường: ___________________________________________________________

Ngày Bắt Đầu Cho Phép Nghỉ Học: ______________________________________

Ngày Kết Thúc Nghỉ Học: _____________________________________________

Lý do Cho Phép Nghỉ Học: ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________ ___________________________

Chữ Ký Của Phụ Huynh/Người Giám Hộ Ngày

_________________________________ ___________________________
Chữ Ký của Hiệu Trưởng Ngày

VUI LÒNG GIỮ BẢN GỐC TẠI TRƯỜNG MÀ HỌC SINH HỌC

Dành cho in ấn: Quy định 726-1 Tài liệu Đính kèm