Quyển                              Chính sách và quy định
Chương                           700 - Học sinh
Tiêu đề                             QUY ĐỊNH - Đình chỉ dài hạn hoặc đuổi học học sinh
Mã số                                745-1
Trạng thái                       Hoạt động
Thông qua                      19 tháng 12 năm 2018
Sửa đổi lần cuối          27 tháng 6 năm 2023
Lần sửa trước              4 tháng 3 năm 2020; 19 tháng 11 năm 2021
 
Học sinh

Quy định 745-1

Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn học sinh

Các quy tắc và thủ tục điều chỉnh việc đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn học sinh khỏi Trường Công lập Quận Prince William (PWCS) được quy định trong quy định này và được tóm tắt trong "Quy tắc ứng xử" của PWCS.

 1. Các quy định chung liên quan đến đình chỉ và đuổi học dài hạn
  1. Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn có thể được áp dụng đối với hành vi không tương thích với môi trường giáo dục K-12, hành vi cụ thể vi phạm các chính sách và quy định của Hội đồng Trường Quận Prince William, một số quy định của luật tiểu bang và liên bang, các hành vi phạm tội được tóm tắt trong "Quy tắc ứng xử", khi xét xử phạm pháp hoặc kết án một số tội phạm nhất định, như được quy định trong Bộ luật Virginia, hoặc hành vi khác có tác động tiêu cực đến hoạt động của trường, sức khỏe, sự an toàn hoặc an ninh của học sinh, nhân viên hoặc tài sản của trường hoặc các cơ hội giáo dục của các học sinh khác. Đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn cũng có thể được áp dụng đối với các hành vi phạm tội được đề cập trong tệp đính kèm với Quy định 681-1, "Chương trình Giáo dục Phi Truyền thống".
  2. Trong trường hợp hiệu trưởng quyết định đề nghị một học sinh có thể bị kỷ luật thêm ngoài việc đình chỉ ngắn hạn, hiệu trưởng có thể đình chỉ học sinh trong tối đa 10 ngày học theo các thủ tục được quy định trong Quy định 744-1, "Đình chỉ học sinh ngắn hạn". Quyết định của hiệu trưởng đình chỉ học sinh ngắn hạn, khi được áp dụng cùng với khuyến nghị có thể bị kỷ luật thêm, có thể được khiếu nại lên Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD). Đơn khiếu nại đình chỉ ngắn hạn sẽ được xem xét trong phiên điều trần được tiến hành theo đề nghị của hiệu trưởng về việc tiếp tục xử lý kỷ luật.
  3. Khi một học sinh được giới thiệu đến SMAPD để có thể bị kỷ luật thêm, phiên điều trần SMAPD sẽ được lên lịch càng sớm càng tốt.
  4. Trong khi chờ kết quả cuối cùng của hành động kỷ luật của SMAPD và / hoặc bất kỳ khiếu nại nào về hành động của SMAPD lên Hội đồng Nhà trường, hoặc cho đến khi đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn, học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ giáo dục sau ngày thứ 10 bị đình chỉ theo quyết định của trường giới thiệu và / hoặc nhóm IEP của học sinh.
  5. Học sinh bị đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn bị cấm tham gia vào tài sản của trường và các hoạt động liên quan đến trường (đội, câu lạc bộ và tất cả các hoạt động khác do trường tài trợ, bao gồm cả thực hành) trong thời gian bị đình chỉ hoặc đuổi học dài hạn, và có thể bị bắt vì xâm phạm, trừ khi học sinh là học sinh khuyết tật tham gia giảng dạy trên máy tính tại chỗ, là học sinh giáo dục phổ thông đủ điều kiện tham gia giảng dạy trên máy tính hoặc có đã được SMAPD chấp thuận có mặt trên sân trường để nhận hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ giáo dục nào khác.
  6. Trong các trường hợp tấn công tình dục và / hoặc quấy rối tình dục theo định nghĩa của Tiêu đề IX của Sửa đổi Giáo dục năm 1973 (Tiêu đề IX), ban giám hiệu nhà trường, SMAPD và Hội đồng Nhà trường được pháp luật yêu cầu phải hành động để bảo vệ các học sinh liên quan, để ngăn chặn tái diễn hành vi phạm tội hoặc các hành vi phạm tội tương tự đối với học sinh hoặc nhân viên, để ngăn chặn sự trả thù, và thực hiện các biện pháp hợp lý để đảm bảo quyền của (các) học sinh được tiếp cận các lợi ích giáo dục của họ không bị từ chối. Trong những trường hợp như vậy, kết hợp với việc áp dụng đình chỉ dài hạn, học sinh cũng có thể bị xử lý kỷ luật bổ sung, chẳng hạn như được yêu cầu theo học tại một trường khác với trường cơ sở của mình; để tham gia vào một thỏa thuận "không tiếp xúc" với các cá nhân khác; thay đổi bài tập, thời khóa biểu trên lớp; và/hoặc các biện pháp khác cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của Tiêu đề IX.
  7. Theo mục đích của quy định này, thuật ngữ "ngày học" có nghĩa là bất kỳ ngày nào mà trường học đang hoạt động cho mục đích giảng dạy và thuật ngữ "ngày làm việc" có nghĩa là bất kỳ ngày nào mà SMAPD mở cửa. Trong trường hợp quy định này yêu cầu phải được lập thành văn bản hoặc nộp giấy cho bất kỳ đại lý, nhân viên hoặc bộ phận nào của bộ phận trường học vào một ngày cụ thể, văn bản hoặc giấy đó phải được chuyển đến đại lý, nhân viên hoặc bộ phận đó trước 4 giờ chiều vào ngày học hoặc ngày làm việc nói trên.
  8. Các hướng dẫn bổ sung liên quan đến thủ tục đình chỉ dài hạn và khuyến nghị đuổi học được nêu trong Quy định 745-6, "Khiếu nại đình chỉ và đuổi học dài hạn lên Hội đồng trường"Quy định 747-1, "Phòng Quản lý Học sinh và Chương trình Thay thế (SMAPD)."
  9. Nếu bất kỳ phần, mục, tiểu mục, câu, khoản hoặc cụm từ nào của quy định này vì bất kỳ lý do nào được tuyên bố là vi hiến hoặc không hợp lệ, hoặc vi phạm pháp luật, tuyên bố đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của bất kỳ phần nào khác của quy định này, đó là ý định rõ ràng của Hội đồng trường rằng mỗi điều khoản đứng độc lập, và tính hiệu lực từng phần đó được thực thi trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.
 2. Bảo vệ Học sinh Khuyết tật

  Học sinh khuyết tật được hưởng các biện pháp bảo vệ theo quy trình pháp lý giống như học sinh không khuyết tật cũng như các biện pháp bảo vệ bổ sung theo luật tiểu bang và liên bang. Đối với tất cả học sinh khuyết tật, các thủ tục được ghi trong Quy định 745-2, "Kỷ luật học sinh khuyết tật", phải được áp dụng cùng với các thủ tục được quy định trong quy định này.
 3. Đình chỉ dài hạn
  1. Học sinh có hành vi sai trái gây tổn hại nghiêm trọng (bao gồm, nhưng không giới hạn, tổn hại về thể chất, cảm xúc và tâm lý) cho (các) người khác hoặc gây ra mối đe dọa đáng tin cậy về tổn hại nghiêm trọng cho (các) người khác, như được xác định bằng đánh giá mối đe dọa; hoặc
  2. Sự hiện diện của học sinh trong trường gây ra rủi ro liên tục và không hợp lý đối với sự an toàn của trường, học sinh, nhân viên hoặc những người khác trong trường; hoặc
  3. Học sinh tham gia vào một hành vi phạm tội nghiêm trọng đó là:
   1. Dai dẳng (các hành vi tương tự lặp đi lặp lại được ghi lại trong hồ sơ kỷ luật của học sinh), và
   2. Không đáp ứng với các can thiệp có mục tiêu như được ghi nhận thông qua một quy trình can thiệp đã được thiết lập.
  1. Đình chỉ dài hạn đối với các vi phạm nghiêm trọng về hành vi từ 11 đến 45 ngày học. Tuy nhiên, việc đình chỉ dài hạn có thể kéo dài quá thời gian 45 ngày học và tối đa 364 ngày theo lịch nếu (1) hành vi phạm tội được mô tả trong Bộ luật Virginia §§ 22.1-277.07 (tội phạm về vũ khí) 22.1-277.08  (tội phạm về ma túy), hoặc liên quan đến thương tích cơ thể nghiêm trọng; hoặc (2) Hội đồng Nhà trường hoặc SMAPD, với tư cách là người được chỉ định của Giám đốc Học khu (Giám đốc), thấy rằng có những tình tiết tăng nặng, như quy định tại đoạn III.D.
  2. Học sinh từ mẫu giáo đến lớp ba chỉ có thể bị đình chỉ trong ba ngày hoặc bị đề nghị đuổi học, trong trường hợp hành vi phạm tội liên quan đến tổn hại về thể chất hoặc đe dọa gây tổn hại về thể chất đáng tin cậy cho người khác, hoặc các tình tiết tăng nặng tồn tại, theo xác định của Phó Giám đốc Cấp độ thích hợp hoặc người được chỉ định (bốn đến 10 ngày học) hoặc SMAPD (trên 10 ngày học), đóng vai trò là người được chỉ định của Giám đốc.
  3. Độ tuổi và cấp lớp của học sinh, các tình huống xung quanh vi phạm và các yếu tố liên quan khác sẽ được hiệu trưởng hoặc nhân viên điều trần SMAPD xem xét khi xác định hậu quả kỷ luật thích hợp. Thời gian đình chỉ sẽ liên quan đến bản chất của hành vi phạm tội, tác động của vi phạm hành vi cụ thể đối với các học sinh, nhân viên và / hoặc an toàn và hoạt động của bộ phận / trường học.
  4. Theo định nghĩa của Bộ Giáo dục Virginia, các tình tiết tăng nặng sẽ có nghĩa là:
 4. Đuổi học
  1. Tính chất, mức độ vi phạm.
  2. Mức độ nguy hiểm cho cộng đồng trường học.
  3. Lịch sử kỷ luật của học sinh, bao gồm mức độ nghiêm trọng và số lần vi phạm trước đó.
  4. Sự phù hợp và sẵn có của một vị trí hoặc chương trình giáo dục thay thế.
  5. Độ tuổi và cấp lớp của học sinh.
  6. Kết quả của bất kỳ đánh giá sức khỏe tâm thần, lạm dụng chất kích thích hoặc giáo dục đặc biệt nào.
  7. Điểm danh và học bạ của học sinh.
  8. Bất kỳ tình tiết tăng nặng nào, như được định nghĩa bởi đoạn II.D.
  1. Theo Đạo luật Trường học Không có Súng của liên bang năm 1994 và theo quy định của Bộ luật Virginia § 22.1-277.07, Hội đồng Nhà trường được yêu cầu đuổi học trong thời gian không ít hơn 365 ngày bất kỳ học sinh nào được xác định là đã mang một số súng nhất định vào tài sản của trường hoặc đến bất kỳ hoạt động nào do trường tài trợ.
  2. Tuy nhiên, trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến súng (theo định nghĩa của Bộ luật Virginia), hiệu trưởng, SMAPD hoặc Hội đồng Nhà trường có thể xác định rằng có những trường hợp đặc biệt và không có hành động kỷ luật, hành động kỷ luật khác hoặc một điều khoản đuổi học khác là phù hợp.
  3. Ngoài những hành vi phạm tội vũ khí bất hợp pháp hoặc mà pháp luật bắt buộc đuổi học, học sinh có thể bị đuổi học vì sở hữu, sử dụng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối, các vũ khí hoặc đồ vật khác được sử dụng làm vũ khí, cố gắng sử dụng làm vũ khí hoặc được coi là vũ khí một cách hợp lý. Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì vi phạm vũ khí vi phạm Quy định 775-1, "Vũ khí và các vật bị cấm khác"  hoặc "Quy tắc ứng xử" của PWCS.
  4. Học sinh có thể bị đuổi học vì vi phạm vũ khí xảy ra trong khuôn viên trường học, đi đến hoặc từ trường, hoặc tại bất kỳ hoạt động nào do trường tài trợ. Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì tội phạm vũ khí xảy ra ngoài sân trường, nếu những vi phạm đó đe dọa sự an toàn hoặc an ninh của trường, học sinh hoặc nhân viên; gây gián đoạn vật chất cho hoạt động trật tự của nhà trường; tác động tiêu cực đến sức khỏe, an toàn, an ninh và cơ hội giáo dục của các học sinh khác; nếu hành vi phạm tội được lên kế hoạch tại trường học hoặc các hoạt động do trường tài trợ; nếu hành vi phạm tội xảy ra khi học sinh thuộc thẩm quyền của nhà trường trong loco parentis; hoặc nếu hành vi phạm tội có liên quan đến nhà trường. Ngoài bất kỳ hành động kỷ luật học sinh nào, học sinh vi phạm chính sách vũ khí sẽ được chuyển đến chính quyền địa phương để có hành động thích hợp trong hệ thống tư pháp hình sự hoặc tòa án vị thành niên.
  1. SMAPD, đóng vai trò là người được chỉ định của Giám đốc, có thể đề nghị đuổi học một học sinh vì lý do chính đáng. Bất kỳ đề nghị đuổi học nào cũng phải được thực hiện bởi Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường hoặc Hội đồng trường, những người có thẩm quyền độc quyền đuổi học một học sinh.
  2. Học sinh bị đuổi học sẽ không được phép đi học trong phân hiệu trường và sẽ không đủ điều kiện nhập học lại trong 365 ngày theo lịch sau ngày có quyết định của Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường hoặc Hội đồng trường, trừ khi Ủy ban kỷ luật Hội đồng trường hoặc Hội đồng trường, sau khi xem xét hồ sơ hành chính và đề nghị đuổi học, quy định học sinh có thể kiến nghị nhập học sớm. Hội đồng Nhà trường có thể yêu cầu học sinh bị đuổi học tham dự một chương trình giáo dục thay thế trong thời hạn đuổi học.
  3. Như được quy định trong  Bộ luật Virginia §§ § 22.1-277.06 đến 277.08, luật Virginia không yêu cầu đuổi học học sinh vì bất kỳ hành vi phạm tội cụ thể nào nhưng cho phép hiệu trưởng, SMAPD và Hội đồng Nhà trường xem xét hoàn cảnh đặc biệt của từng học sinh và sự thật của tình huống cụ thể.
  4. Khi đưa ra quyết định đuổi học đối với các hành vi phạm tội khác ngoài những tội phạm về vũ khí và ma túy được đề cập trong Bộ luật Virginia §§ 22.1-277.07 và 277.08, hiệu trưởng, SMAPD và Hội đồng trường phải xem xét:
  5. Hiệu trưởng, SMAPD và Hội đồng trường cũng có thể xem xét các yếu tố liên quan khác bao gồm nhưng không giới hạn, thái độ và uy tín của học sinh và các nhân chứng khác trong quá trình kỷ luật; mức độ hợp tác của học sinh trong quá trình điều tra kỷ luật và bất kỳ phiên điều trần nào; bất kỳ hậu quả hình sự hoặc tòa án bắt buộc nào đối với hành động của học sinh; và tham gia vào tâm lý, quản lý tức giận, phục hồi chức năng hoặc các chương trình trị liệu khác.
  6. Đuổi học phải được xem xét trong trường hợp phạm tội lạm dụng chất gây nghiện, tội phạm vũ khí, tấn công nhóm và tấn công nhân viên như được quy định trong đoạn G đến I dưới đây.
  7. Tội lạm dụng chất gây nghiện

   Như được quy định trong Bộ luật Virginia § 22.1-277.08, Hội đồng Nhà trường sẽ đuổi học bất kỳ học sinh nào mà họ xác định là đã mang chất bị kiểm soát, chất được kiểm soát bắt chước hoặc cần sa vào tài sản của trường hoặc đến một hoạt động do trường tài trợ. Tuy nhiên, hiệu trưởng, SMAPD hoặc Hội đồng trường có thể xác định, dựa trên thực tế của một tình huống cụ thể, rằng có những trường hợp đặc biệt và không có hình thức kỷ luật hoặc hình thức kỷ luật nào khác là phù hợp. Hiệu trưởng, SMAPD và Hội đồng Nhà trường có thể xem xét việc học sinh tự nguyện nộp đơn để kiểm tra ma túy hoặc tham gia vào các chương trình tư vấn hoặc điều trị lạm dụng chất gây nghiện.

   Ngoài những hành vi phạm tội lạm dụng chất gây nghiện bất hợp pháp hoặc luật pháp bắt buộc đuổi học, SMAPD có thể đề nghị đuổi học và Hội đồng Nhà trường có thể đuổi học học sinh, đối với các tội lạm dụng chất gây nghiện khác, bao gồm sở hữu, sử dụng, chịu ảnh hưởng, nhận hoặc cố gắng nhận, mua hoặc cố gắng mua, phân phối hoặc cố gắng phân phối các chất bị cấm (bất hợp pháp, thuốc theo toa và/hoặc thuốc không kê đơn, rượu, thuốc gây say dạng hít, giả dược trông giống nhau hoặc đồ dùng). Học sinh cũng có thể bị đuổi học vì các vi phạm chất bị cấm vi phạm Quy định 735-1, "Chất bị cấm"  hoặc "Quy tắc ứng xử" của PWCS.
  8. Tội phạm vũ khí
  9. Tấn công nhóm và tấn công nhân viên Trong bất kỳ trường hợp nào liên quan đến hành hung

   nhóm hoặc bất kỳ trường hợp nào liên quan đến hành hung thể chất đối với giáo viên, quản trị viên hoặc nhân viên khác tại trường hoặc hoạt động liên quan đến trường học, sẽ được xem xét đuổi học. Hiệu trưởng, SMAPD hoặc Hội đồng trường có thể xác định rằng có những trường hợp đặc biệt và không có hành động kỷ luật hoặc hình thức kỷ luật nào khác là phù hợp.

Phó Giám đốc Học khu về Dịch vụ Học sinh và Thành công Sau Trung học (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất năm năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.