Regulation 230.01-1 School Advisory Councils

Quy định 230.01-1
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC
Ngày 19 tháng 12 năm 2018
ĐIỀU HÀNH TỔNG HỢP TRƯỜNG HỌC

Hội Đồng Tư Vấn Học Đường
I. Mỗi trường sẽ có một hội đồng tư vấn học đường theo yêu cầu của Chính Sách Hội Đồng Học Đường Prince William County 230.01.

II. Tất cả các bên liên quan của cộng đồng trường học sẽ được đại diện trong hội đồng tư vấn học đường. Thành viên của hội đồng tư vấn học đường sẽ là sự kết hợp cân đối giữa hội đồng nhà trường và phụ huynh. Học sinh và/hoặc thành viên cộng đồng có thể được đưa vào hội đồng tư vấn học đường nếu được hiệu trưởng chỉ định. Bất cứ khi nào có thể, các cử tri sẽ bầu đại diện của họ vào hội đồng tư vấn học đường theo một quy trình được thiết lập được công bố trong quy chế của trường.

III. Hội đồng tư vấn học đường sẽ phát triển và phê duyệt các văn bản dưới luật để điều chỉnh hoạt động của hội đồng. Các quy định này sẽ bao gồm các thành phần sau:
A. Định nghĩa mục đích của hội đồng tư vấn học đường:
1. Chức năng đại diện của việc thu thập thông tin từ học sinh, nhân viên, phụ huynh, và cộng đồng để đại diện cho trường.
2. Chức năng của hội đồng tư vấn học đường trong việc cung cấp các kiến nghị cho hiệu trưởng về các ý tưởng liên quan đến Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học.
B. Định nghĩa về trách nhiệm của hội đồng tư vấn học đường:
1. Giúp đỡ và hỗ trợ cho hiệu trưởng và đội ngũ lãnh đạo trường trong các trường hợp sau:
a. Phát triển Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học bao gồm các mục đích, mục tiêu đo lường được, chiến lược, và kế hoạch hành động theo Trường Công Lập Quận Prince William được thiết kế trên nền tảng web/ chương trình trực tuyến.
b. Sắp xếp Kế Hoạch Cải thiện Trường Học và các kế hoạch hành động phù hợp với Kế Hoạch Chiến Lược Học Khu.
c. Phân bổ ngân sách trường học phù hợp với Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học.
d. Xem xét phương hướng của kế hoạch phát triển chuyên môn của hội đồng nhà trường phù hợp với Kế Hoạch Cải thiện Trường Học.
2. Giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch Cải Thiện Trường Học.
3. Giả định về các trách nhiệm khác mà hiệu trưởng cho là phù hợp.
C. Mô tả về thành viên của hội đồng tư vấn học đường:
1. Phác thảo các loại thành viên (giáo viên, phụ huynh, học sinh, cộng đồng).
2. Mô tả quá trình lựa chọn thành viên.
3. Định nghĩa các điều khoản thành viên để đảm bảo luân chuyển các thành viên hội đồng.
4. Định nghĩa xung đột lợi ích của một thành viên hội đồng.
5. Mô tả quá trình loại bỏ một thành viên.
D. Phát triển hướng dẫn cho các cuộc họp của Hội Đồng Tư Vấn Học Đường:
1. Điều khoản về xuất bản trên trang web của trường về thời gian họp và địa điểm, bao gồm cả hủy bỏ, vào cuối tháng Chín.
2. Điều khoản về chuẩn bị và xuất bản chương trình nghị sự.
3. Điều khoản về chuẩn bị và xuất bản biên bản.
4. Điều khoản về nơi ăn chốn ở cho những người không phải là thành viên của hội đồng tư vấn học đường, và họ sẽ phát biểu tại các cuộc họp của hội đồng.
E. Mô tả về các viên chức, nhiệm vụ của họ, và quy trình tuyển chọn viên chức:
1. Tổ chức viên chức cho hội đồng tư vấn học đường.
a. Phó Chủ Tịch (phụ huynh, bất cứ khi nào có thể).
b. Phó Chủ Tịch (phụ huynh, bất cứ khi nào có thể).
c. Thư ký.
d. Đại diện và thay thế để phục vụ trong Hội Đồng Tư Vấn Hướng Dẫn của Giám Thị (SACI) với tư cách là người liên lạc. Sau các cuộc họp của SACI, đại diện sẽ báo cáo với hội đồng tư vấn học đường.
e. Hội Phụ Huynh và Giáo Viên/Tổ Chức Phụ Huynh và Giáo Viên/Tổ Chức Phụ Huynh, Giáo Viên và Học Sinh/Đại Diện Tổ Chức Hợp Tác Phụ Huynh và Giáo Viên để làm người liên lạc.
f. Các viên chức khác được sắp đặt bởi hội đồng tư vấn học đường.
2. Mô tả nhiệm vụ của các viên chức.
3. Mô tả quá trình lựa chọn viên chức.
a. Điều khoản sẽ được thiết lập đối với tất cả các viên chức.
b. Hiệu trưởng hoặc hiệu phó sẽ không nằm hội đồng.
F. Bao gồm một yêu cầu để các thành viên của hội đồng tư vấn học đường được đào tạo về quản lý trên nền tảng web, quy trình quy hoạch học đường cùng với việc phát triển Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học hàng năm dựa trên dữ liệu giải quyết nhu cầu của trường, vai trò và trách nhiệm của hội đồng tư vấn học đường trên cơ sở hàng năm. Khóa đào tạo sẽ được được diễn ra hàng năm trước cuộc họp đầu tiên của năm học thông qua Bộ Môn Học Tập và Trách Nhiệm của Học Sinh.
G. Các điều khoản sẽ được thiết lập cho các đánh giá hàng năm, cho việc sửa đổi, và thông qua các quy định của hội đồng tư vấn học đường.

IV. Tất cả các thành viên trong cộng đồng trường sẽ có những đóng góp thông qua các đại diện hội đồng tư vấn học đường đối với sự phát triển của Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học cùng với ngân sách hỗ trợ của nó.

V. Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học sẽ được sắp xếp phù hợp với Kế Hoạch Chiến Lược Học Khu. Hội đồng tư vấn học đường có trách nhiệm xác định chiến lược và lên kế hoạch hành động để đáp ứng mục đích và mục tiêu Kế Hoạch Chiến Lược Học Khu và trường học. Hội đồng sẽ sử dụng quy trình lập kế hoạch cải tiến liên tục [Kế Hoạch, Thực Hiện, Học Tập, Hành Động (PDSA) Chu Kỳ] để triển khai Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học:

Chu Kỳ Kế Hoạch, Thực Hiện, Học Tập, Hành Động (PDSA)

Kế hoạch [P]

 • Xác định Vấn Đề Liên Quan đến Kế Hoạch Chiến Lược của PWCS
  Mục đích
  Mục tiêu
  Biện pháp
  Giải Quyết Tình Hình Hiện Tại
  Phân tích Dữ Liệu

o Giá trị của chúng ta có thay đổi không? Tại sao?
o Chúng ta có đáp ứng mục tiêu không? Tại sao hoặc tại sao không?

 • Phân Tích Thiếu Sót

o Hàng năm
o Xu hướng

 • Phân Tích Nguyên Nhân

o Xác định căn nguyên: Tại sao tình trạng này xảy ra? Lý do chính là gì?
o Xây dựng một phát biểu rõ ràng về Nguyên Nhân Gốc

 • Viết một Lý Thuyết Cải Thiện

o Chiến lược: Thực tiễn tốt nhất dựa trên nghiên cứu
o Kế Hoạch Hành Động: Hoạt động và nhiệm vụ cho mỗi chiến lược

Thực hiện [D]

 • Kế Hoạch Cải Thiện Thực Thi
Học tập [S]
 • Theo dõi kết quả dựa trên khung thời gian của mỗi kế hoạch hành động.
 • Đánh giá có thể thay đổi để cải thiện kết quả các mục tiêu không qua họp mặt.

Hành động [A]

 • Đánh giá phương hướng và kế hoạch để cải tiến liên tục.
 • Ngắn Hạn - Tổ chức lại các hoạt động và nhiệm vụ.
 • Dài Hạn - Xác định xem có nên thực hiện những thay đổi cho kế hoạch hàng năm tiếp theo không.

o Xác định thực tiễn tốt nhất sẽ tiếp tục.
o Xác định xem có nên chia sẻ thực tiễn tốt nhất hay không.

School Improvement Planning and Monitoring Process Incorporating the PDSA Cycle

VI. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm báo cáo tiến độ hướng tới mục tiêu kế hoạch về phương diện đánh giá được cho hội đồng tư vấn học đường.

VII. Hiệu trưởng sẽ cung cấp thông tin ngân sách trường học liên quan đến tiến độ hướng tới các mục tiêu kế hoạch cho hội đồng tư vấn học đường theo một lịch trình thường xuyên.

VIII. Các điều khoản sẽ được thiết lập cho việc liên lạc thường xuyên và có hệ thống giữa hội đồng tư vấn học đường, nhân viên, và cộng đồng trường học về việc thực hiện Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học. Thông tin liên lạc này sẽ bao gồm trong đó tính hiệu quả của các chiến lược thực hiện được sử dụng để đạt được mục đích và mục tiêu đo lường được của Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học.

IX. Hiệu trưởng sẽ nộp Kế Hoạch Cải Thiện Trường Học của mình cho người phù hợp Phó Giám Thị Cấp được bổ nhiệm theo thời hạn hàng năm. Các trường lên sẵn kế hoạch cải tiến cho các bên liên quan của mình với thông tin hiện tại trong suốt cả năm.

Các hiệu trưởng và Cấp Phó Tổng Giám đốc (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định và chính sách liên quan này sẽ được xem xét lại ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.
HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM