R405.02-1 Damage to School Equipment and Property

Quy định 405.02-1
DỊCH VỤ HỖ TRỢ
Ngày 21 tháng 2 năm 2018

DỊCH VỤ HỖ TRỢ

Thiệt hại cho thiết bị và tài sản của trường

Hội đồng Trường quận Prince William sẽ đặt trách nhiệm trên bất kỳ người nào, phụ huynh, hoặc học sinh làm thiệt hại hoặc phá hủy tài sản dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn ở sách, vật liệu dụng cụ, thiết bị, tòa nhà, và khuôn viên như sau:

1. Học sinh phải chịu trách nhiệm cho việc bể vỡ hoặc thiệt hại đến tài sản là kết quả của sự bất cẩn, cố ý hoặc phá hủy độc hại.
2. Phụ huynh phải chịu trách nhiệm cho sự cố ý hoặc phá hủy độc hại hoặc thiệt hại đến tài sản công cộng bởi bất kỳ trẻ vị thành niên nào, như
được quy định theo điều khoản § 8.01-43 của Bộ luật Virginia.

Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Hỗ trợ và Tài chính (hoặc người được chỉ định) chịu trách nhiệm
thực hiện và giám sát quy định này.

Quy định nầy và chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi
cần thiết.

HỌC KHU CÔNG LẬP QUẬN PRINCE WILLIAM