QUYỂN
Chính sách và quy định
Chương
700 - Học sinh
Tiêu đề
Quy định- Chuyển trường của Học sinh - Mẫu giáo/Tiểu học/Trung học Cơ sở
Mã luật
721-1
Trạng thái:
Hoạt động
Thông qua:
Ngày 24/01/2018Học sinh

QUY ĐỊNH 721-1

Chuyển trường của Học sinh - Mẫu giáo/Tiểu học/Trung học Cơ sở

 

 1. Những Khu vực Trường học
   
  1. Học sinh phải tham gia học ở trường trong khu vực trường học được quy định theo nơi ở/nơi cư ngụ chủ yếu vào đêm của họ. Trường nầy là trường cơ sở hay cơ sở trường gốc.
    
  2. Phụ huynh/người giám hộ có thể dùng mẫu Tiến trình Yêu cầu Chuyển trường để chuyển tới trường ngoài khu vực trường gốc của họ.
    
 2. Những Lý do được Chấp thuận cho Yêu Cầu Chuyển trường của Học Sinh/Phụ huynh
   
  1. Chương trình chuyên
    
   1. Học sinh phải nộp đơn trong những ngày hạn đã được định để được nhận vào chương trình.
     
   2. Trong những trường hợp có hai hoặc nhiều chương trình giống như vậy, các khu vực trường sẽ được thiết lập và truyền tin thông báo hàng năm.
     
   3. Nếu một học sinh rút khỏi hoặc bị sa thải khỏi một chương trình chuyên, cậu/cô ta có thể trở về cơ sở trường gốc một khi quy trình rút khỏi được hoàn thành.
     
  2. Phụ huynh Làm việc trong Hệ Trường Công Quận Prince William (PWCS)
    
   1. Phụ huynh/người giám hộ phải là nhân viên làm việc trọn thời gian.
     
   2. Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu cho ghi danh học sinh của họ tại khu vực làm việc của họ, hoặc tại một cấp trường khác nơi mà tiếp giáp gần nhất với nơi làm việc của họ.
     
   3. Nhân viên được chỉ định đến các địa điểm trung tâm có thể yêu cầu ghi danh cho học sinh của họ chỉ ở những trường nằm gần nhất nơi làm việc của họ.
     
  3. Để Rời một Trường Đông Quá mức để Giảm Nhẹ Tình Trạng Quá Đông
    
   1. Phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu chuyển từ một trường quá đông đến một trường có tổng danh sách ghi danh trong tình trạng quá thấp.
     
   2. Một danh sách các trường mà mệnh đề nầy áp dụng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng Giêng cho mỗi năm học.  
     
  4. ̣Để Giải quyết Khó khăn trong việc Tìm Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em Giá Tốt cho Trước và/hoặc Sau Giờ Học Trong Khu vực Cơ sở Trường Gốc của Học sinh
    
   1. Nhà cung cấp chăm sóc trẻ em phải hành nghề trong Quận Prince William.
     
   2. Phụ huynh/người giám hộ phải hoàn thành mẫu Xác minh về Chăm sóc Trẻ Em (Đính kèm III).
     
   3. Học sinh phải tham gia trường trong khu vực quy định cho địa điểm của nhà cung cấp chăm sóc trẻ em.
     
  5. Nếu chương trình Chăm sóc Trẻ em ở Tuổi Đi học (SACC) không có hoặc chương trình SACC không còn chỗ tại cơ sở trường gốc của học sinh, phụ huynh/người giám hộ có thể yêu cầu chuyển đến một trường có mở cho thuyên chuyển và cung cấp chương trình SACC cấp tiểu học. 
    
  6. Hoàn cảnh Ngoại lệ
    
   1. Để đáp ứng các nhu cầu sức khỏe cụ thể của học sinh, yêu cầu chuyển trường phải bao gồm mẫu Thông tin về Y tế của Học sinh (Đính kèm II) đã được hoàn thành bởi chuyên viên y tế phù hợp.
     
   2. Để đáp ứng các nhu cầu cảm xúc cụ thể của học sinh, yêu cầu chuyển trường phải bao gồm mẫu Thông tin về Y tế của Học sinh (Đính kèm II) đã được hoàn thành bởi chuyên viên y tế phù hợp.
     
   3. Để cho phép một học sinh chuyển là người đã là nạn nhân của một tội phạm bạo lực, phải nộp giấy tờ chứng minh.
     
   4. Để cho phép học sinh hoàn thành niên học khi gia đình di chuyển chỗ ở trong giai đoạn học kỳ thứ hai của niên học.
     
   5. Để cho phép học sinh chuyển trường dựa trên sự thay đổi được dự đoán về nơi cư ngụ.
     
    1. Ngày dọn nhà phải nhằm vào trong khoảng 90 ngày lịch đầu tiên của học kỳ trong thời điểm muốn chuyển trường.
      
    2. Phải cung cấp tài liệu hỗ trợ cho loại chuyển này (bản sao chứng thư nhà, hợp đồng thuê, v.v.). 
      
 3. Những Đặc điểm Yêu cầu Chuyển trường
   
  1. Chuyển trường cho học sinh được trao cho trong một khoảng thời gian của một niên học hoặc cuối niên học hiện tại nếu yêu cầu được trao cho sau ngày khai trường của năm học.
    
  2. Chuyển sang trường khác là một đặc quyền. Việc chuyển trường có thể bị hủy cho năm hiện tại hoặc bị từ chối cho năm theo sau do có bất kỳ vi phạm nghiêm trọng nào đến “Bộ Quy tắc Ứng xử,” trốn học hoặc các vấn đề đi trễ, hoặc không tuân thủ đến các yêu cầu của một chương trình chuyên.
    
  3. Đơn yêu cầu chuyển trường nộp sau khi các thời hạn đã được thiết lập cho cả học sinh hiện tại hoặc mới sẽ bị từ chối bởi hiệu trưởng được yêu cầu.
    
  4. Phương tiện di chuyển sẽ được cung cấp, theo một căn bản có giới hạn, chỉ cho các học sinh là thành viên của một chương trình chuyên. Phương tiện di chuyển cho những học sinh được chuyển trường do có tất cả các lý do chuyển được chấp thuận khác sẽ là trách nhiệm của phụ huynh/người giám hộ.
    
  5. Tiến trình yêu cầu chuyển trường học sinh chỉ sẵn có cho học sinh thực là cư dân trong Quận Prince William. Xét cứu cho học sinh không là cư dân trong quận có thể được tìm thấy trong Quy định 346-1, “Học phí.”
    
 4. Tiến trình Yêu cầu Chuyển trường
   
  1. Các Chương trình Chuyên
    
   1. Phụ huynh/người giám hộ nộp đơn đến và được chấp thuận vào một chương trình chuyên.
     
   2. Mẫu chuyển học sinh được hoàn thành khi học sinh cam kết với chương trình đã chọn của họ và nộp đơn đến cho điều phối viên chương trình.
     
   3. Trong những năm tiếp theo, điều phối viên chương trình chuyên sẽ điều hành tiến trình chuyển trường cho học sinh. Mẫu chuyển trường học sinh không được kể là hoàn thành khi học sinh vẫn còn trong một chương trình tương tự cho những năm sau tiếp theo.
     
  2. Tất cả các Thuyên chuyển khác
    
   1. Phụ huynh/người giám hộ hoặc học sinh trưởng thành hoàn thành mẫu Yêu cầu Chuyển trường (Đính kèm I) và nộp đến hiệu trưởng của cơ sở trường gốc. Tất cả tài liệu yêu cầu phải đi kèm với mẫu đơn.
     
   2. hiệu trưởng cơ sở trường gốc ký tên vào mẫu và gởi mẫu đến cho phụ huynh/người giám hộ hoặc chuyển trực tiếp đến trường được yêu cầu.
     
   3. Hiệu trưởng trường được yêu cầu chấp thuận hoặc từ chối yêu cầu chuyển trường 
     
 5. Những Trường Không mở cho Chuyển
   
  1. Mỗi năm, Phó Tổng Giám đốc phù hợp sẽ xác định trường nào là không mở cho học sinh diện chuyển trường. Việc đóng cửa có thể là cho toàn thể trường hoặc chỉ một cấp lớp cụ thể. Quyết định nầy sẽ được truyền thông trên trang web của Học khu Quận Prince William và bằng các cách khác vào ngày 1 tháng Giêng của niên lịch bị ảnh hưởng.
    
  2. Bất kỳ khi nào, hiệu trưởng của trường trong tình trạng vượt quá mức chứa học sinh có thể đề nghị với Phó Tổng Giám đốc rằng trường không mở cho thêm bất kỳ thuyên chuyển nào.
    
 6. Dòng Thời gian Yêu cầu Chuyển trường
   
  1. Mẫu giáo
    
   1. Yêu cầu thuyên chuyển sẽ được chấp thuận sau khi phụ huynh/ người giám hộ đã hoàn thành quy trình ghi danh tại trường tiểu học cơ sở nhà trong khoảng thời gian ghi danh mẫu giáo được công bố.
     
   2. Có thể nộp mẫu Yêu cầu Chuyển trường (Đính kèm I) sau quá trình ghi danh trên toàn trường được hoàn thành và xác minh tại cơ sở trường.
     
   3. Phụ huynh/ người giám hộ sẽ được thông báo về quyết định của hiệu trưởng của trường được yêu cầu không trễ hơn ngày 1 tháng Sáu hoặc trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được mẫu chuyển trường được hoàn thành và bất kỳ tài liệu nào liên quan được yêu cầu.
     
  2. Chương trình chuyên
    
   1. Nộp vào chương trình vào ngày công bố cho niên học yêu cầu.
     
   2. Hoàn thành mẫu Yêu Cầu Chuyển Trường (Đính kèm I) sau khi được nhận vào chương trình.
     
   3. Trong những năm tiếp theo, một học sinh trong một chương trình chuyên, nếu vẫn còn trong chương trình, sẽ không cần phải hoàn thành mẫu Yêu cầu Chuyển trường. Thay vào đó, trường sẽ tạo ra một danh sách các tên học sinh trở lại trường đã được chuyển đến để xác minh.
     
  3. Tất cả các Thuyên chuyển Khác
    
   1. Nộp mẫu Yêu Cầu Chuyển Trường (Đính kèm I) đến hiệu trưởng cơ sở trường gốc bắt đầu vào ngày 2 tháng Giêng và không trễ hơn ngày 30 tháng Tư.
     
   2. Phụ huynh/người giám hộ sẽ được thông báo về quyết định của trường được yêu cầu vào ngày 15 tháng Năm.  
     
  4. Học sinh Di chuyển chỗ ở vào Quận Prince William
    
   1. Học sinh có thể nộp đơn chuyển trường do việc làm của cha mẹ trong PWCS hoặc có các tình huống đặc biệt trong vòng 30 ngày kể từ khi dọn đến ở trong Quận Prince William.
     
   2. Học sinh dọn vào cư ngụ trong Quận Prince William trước ngày 1 tháng Giêng, và yêu cầu chuyển trường cho năm học tiếp sau, phải đáp ứng tất cả các thời hạn đã được thiết lập cho tiến trình nộp đơn vào chương trình chuyên.
     
   3. Học sinh dọn đến Quận Prince William sau ngày 1 tháng Giêng có thể nộp đơn vào chương trình chuyên cho niên học tiếp đến trong vòng 30 ngày sau khi dọn vào quận. Sự tuyển nhận học sinh dựa trên căn bản sẵn có chỗ.
     
 7. Thuyên chuyển theo Điều hành
   
  1. Phụ thuộc vào sự chấp thuận của Đại diện Tổng Giám đốc, một Cộng sự Tổng Giám đốc có thẩm quyền thực thi thuyên chuyển theo điều hành cho một học sinh sang một trường khác hơn là cơ sở trường nhà của cậu/cô ta, hoặc từ một cụa học khu Quận Prince William tới trường khác, trong những trường hợp như thế việc chuyển trường là cần thiết để bảo vệ sự an toàn về thể chất hoặc sức khỏe tâm thần của học sinh, hoặc để đảm bảo sự truy cập và tham gia của học sinh vào các chương trình giáo dục hoặc các dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến trường học. Không thể kháng cáo thuyên chuyển thuộc điều hành.
    
 8. Quy trình Khiếu nại Yêu cầu Chuyển trường
   
  1. Khiếu nại có thể được nộp bằng văn bản cho Giám sát viên Tư vấn Trung học và Dịch vụ Hỗ trợ Học sinh hoặc Giám sát viên Tư vấn Tiểu học và Phục vụ Liên quan (trường tiểu học) vào ngày 1 tháng Sáu của năm học mà việc chuyển trường đã bị từ chối bởi trường được yêu cầu.
    
  2. Giám sát viên phù hợp sẽ tham khảo ý kiến ​​của Chủ nhiệm Dịch vụ Phục vụ Học sinh, và sẽ truyền đạt quyết định khiếu nại cuối cùng đến cho phụ huynh/người giám hộ vào ngày 30 tháng Sáu.
    

Phó Tổng Giám đốc về Học sinh Học tập và Giải trình (hoặc người được ủy nhiệm) chịu trách nhiệm thực hiện và giám sát quy định này 

Quy định này và các chính sách liên quan sẽ được xem xét ít nhất 5 năm một lần và sửa đổi khi cần thiết.